คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IoT Development from Maker to Industrial Solutions” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS447 Embedded Systems and Internet of Things

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IoT Development from Maker to Industrial Solutions” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS447 Embedded Systems and Internet of Things

วันที่ 3 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม  จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “IoT Development from Maker to Industrial Solutions” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้บรรยายพิเศษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายวิชา ITCS447 Embedded Systems and Internet of Things โดยเป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand