คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน อายุราชการ ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน อายุราชการ ประจำปี 2564

      วันที่ 28 กันยายน 2564 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดงาน “กตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงาน อายุราชการ ประจำปี 2564” ให้แก่ รศ. ดร. ดำรัส วงศ์สว่าง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คุณสมบูรณ์ แซ่ตั้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทรัพยากรบุคคล และ คุณสมชาย อ่องประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ เพื่อเป็นการให้ความสำคัญ ยกย่อง เชิดชู ระลึกถึง และตอบแทนคุณงามความดีที่บุคลากรท่านผู้เกษียณอายุราชการได้อุทิศตนเองให้กับคณะ ฯ และมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามแบบค่านิยมสังคมไทย

          ภายในงานประกอบด้วยการร่วมรับชมประมวลภาพเหตุการณ์ของท่านผู้เกษียนอายุราชการ การกล่าวความประทับใจ โดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณาจารย์ และบุคลากร และการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงกตเวทิตาจิต และขอบคุณในผลงานที่ทั้งสามท่านได้ปฏิบัติงานให้กับคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings เป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand