คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2 (Online)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2 (Online)

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต  รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings โดยการอบรมดังกล่าวฯ มีผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

      การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบการเจาะระบบและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่และการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย โดยมีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จากคณะ ICT ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ หัวหน้าโครงการฯ
  2. รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ
  3. ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
  4. ดร. ทรงพล ตีระกนก
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand