คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 4

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 4

        ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 4  ซึ่งเป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่และการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหาร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 79 คน ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Webex Meetings

      การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 4 เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบการเจาะระบบและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย โดยการอบรมครั้งนี้มีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity จากคณะ ICT ม.มหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์ หัวหน้าโครงการฯ
  2. รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ
  3. ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
  4. ดร. ทรงพล ตีระกนก

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand