นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

      วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวพัชรภิมณฑ์ อรัญพัณภรณ์ นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นานาชาติ เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี นายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings

    “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ

ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook Page: สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลดข่า

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand