คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICT Mahidol Online Short Course: “Basic Programming: Python” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICT Mahidol Online Short Course: “Basic Programming: Python” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์

      วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ICT Mahidol Online Short Course ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “Basic Programming: Python” ให้กับนักเรียนไทย และนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมี ดร. จิดาภา ไกรสังข์ และ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย นายสิริเชษฐ์ นนธิจันทร์ นายอมรไชย ศรีชัยชู นายยุทธพิชัย พรมนอก และ นายปัฐวีกานต์ ปานพลับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) คณะ ICT เป็นผู้ช่วยสอน โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings จำนวน 43 คน

      กิจกรรม ICT Mahidol Online Short Course มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การเรียนการสอนของคณะ ICT และได้พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการอบรมในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ “Basic Programming: C Language” ทั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมอบรมกับคณะ ICT สามารถติดตามรายละเอียดหัวข้อการอบรมในแต่ละเดือนได้ที่ Facebook Page: Faculty of ICT, Mahidol University และ Line Official Account: @ictmahidol

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand