สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนตุลาคม 2560

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนตุลาคม 2560
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 22 ก.ย. 60 เปิดรับข้อเสนอโครงการ Grand Challenges Explorations Round 20 08 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 27 ต.ค. 60 CRDF Global เปิดรับข้อเสนอโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่ม Asia-Pacific (Apac) ในหัวข้อ U.S.-Japan Cooperative Medical Sciences Program (USJCMSP) Collaborative Awards, 2018 01 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 27 ต.ค. 60 รับสมัครทุนภายใต้โครงการ UK-Thailand collaborative project 18 เดือน ถึง 2 ปี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และการจัดการข้อมูลด้านดาราศาสตร์ 16 ธ.ค. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 27 ต.ค. 60 ประกาศรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) รอบที่ 1/2561 30 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
5 30 ต.ค. 60 ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry; SuRF) 30 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
6 30 ต.ค. 60 ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise ; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) การแปรรูปอาหาร 3) การแพทย์ครบวงจร 30 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
7 30 ต.ค. 60 ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship Program or IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 25%) และ ช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย) 30 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 30 ต.ค. 60 ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programe (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering 27 พ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish