สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนมกราคม 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนมกราคม 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 12 ม.ค. 61 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม
2 12 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หลักสูตรที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ หลักสูตรที่ 2 การเรียนและประเมินบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร หลักสูตรที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ 16 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 12 ม.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 28 ก.พ. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
4 17 ม.ค. 61 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพัน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ม.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish