โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Oracle Database Training Course” SQL Performance Tuning Techniques for DBA and Developer

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “Oracle Database Training Course” SQL Performance Tuning Techniques for DBA and Developer

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยีอยู่อย่างต่อเนื่อง การนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อการจัดการฐานข้อมูล (database) นอกจากอำนวยความสะดวกในการทำงานได้รวดเร็วแล้ว ระบบยังช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลมากขึ้น

ซึ่งการเริ่มต้นด้วยเครื่องมือที่มีระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการจัดการข้อมูลที่ดีทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย จึงเป็นที่มาของการนำเสนอโครงการ Oracle Database Training Course
บริษัท Oracle เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการฐานข้อมูล (product database) และยังคงเป็นผู้นำตลาดทั่วโลก กว่า 41.6% market share ที่ครองตลอดอยู่ตั้งแต่ปี 2015 อีกทั้งได้รับความน่าเชื่อถือจากทั้งบริษัทเอกชนจำนวนมาก และ รัฐบาล โดยระบบการจัดการฐานข้อมูล (database) ของทาง บริษัท Oracle เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงเป็นจุดเด่น มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งยังมี training course รวมถึงประกาศนียบัตรรับรองมากมาย

ทาง คณะ ICT เห็นควรให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วม training course เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามารถและความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ส่วนรวม อีกทั้งเป็นการยกระดับสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

กำหนดการ

 • 27-28 มกราคม 2561
  • สำหรับหลักสูตร SQL Performance Tuning Techniques for DBA and Developer
 • เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร

ลงทะเบียนออนไลน์

 • https://www2.ict.mahidol.ac.th/academicservices/registration/2017/OracleDBTraining/

แบบประเมินออนไลน์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่านละ 3,000 บาท
โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 สาขา “ ศิริราช ” หรือ
ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICTหลักฐานที่ใช้
1. สำเนาใบโอนเงิน
2. สำเนาบัตรนักศึกษา

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand