8 ทีม นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล คว้าเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 800,000 บาท ในโครงการ Startup Thailand League 2017

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน 8 ทีม นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล คว้าเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 800,000 บาท ในโครงการ Startup Thailand League 2017

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล รวม 8 ทีม จาก 30 ทีมที่ได้รับคัดเลือก ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท (หนี่งแสนบาท) รวมมูลค่า 800,000 บาท (แปดแสนบาท) ในการเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2017 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมอบทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อนำไปต่อยอดผลิตสินค้าและบริการให้เกิดขึ้นจริง โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยมหิดล (MUBI) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้ร่วมประกวดไอเดียทางธุรกิจ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในสังคม ในด้านต่างๆ บนเวทีระดับประเทศ โดยมีเงินรางวัลเป็นทุนต่อยอดธุรกิจในการจัดทำ Prototype ได้แก่

 • ทีม NovvaLab เจ้าของผลงาน TappTact ประกอบด้วย นายศิวกร พงษ์ชาญเดช, นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย, นายภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ และนายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร
 • ทีม MTNG เจ้าของผลงาน KeptAom ประกอบด้วย นายเสฎนิพัทธ์ เกรียงศักดาชัย, นายศิวกร พงษ์ชาญเดช, นายภาณุพงศ์ มาตังครัตน์ และนายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร
 • ทีม Conveyors เจ้าของผลงาน Convey ประกอบด้วย นายวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์, นายพณพณ เสรีเลิศวิวัฒน์ และนายกฤษดา สุนทรวุฒิไกร
 • ทีม TripleB เจ้าของผลงาน TripleB ประกอบด้วย นายปรินทร ภู่ย้อย, นางสาวแนนสินี สูงสิริ, นายอินทุกร ลิมปเชวง, นางสาวอมลณัฐ เต็งพุฒิพงศ์ และนางสาวกัลยาณี ห้งเขียบ
 • ทีม V4All เจ้าของผลงาน V4All ประกอบด้วย นางสาวจิดาภา คงสกุลวงศ์, นางสาวสุภัสสรา วัฒนเกรียงไกร, นายวิสิฐศักดิ์ น้อยใจบุญ, นายสหวัชร์ สินธพเลิศชัยกุล และนายธนา ชัชวาลย์สายสินธ์
 • ทีม KidzyCraft เจ้าของผลงาน KidzyCraft ประกอบด้วย นางสาวธนภรณ์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์, นายกรรณสูต ชุตาภรณ์, นายฐานันท์ ทรัพย์ธำรงค์ นายสุชาครีย์ สว่างวงษ์ และนายนิรมิต ชื่นประภานุสรณ์
 • ทีม OpenUp เจ้าของผลงาน OpenUp ประกอบด้วย นางสาวปพิชญา แขวงแดง, นางสาวมนัสนันท์ สิริกุลสุนทร, นายภควัต กังวานวิศิษฏ์, นายวรัณ ทวีกาญจน์ และนายศิริณัฐ เอื้ออังคณากุล
 • ทีม AMP2 เจ้าของผลงาน CareMate ประกอบด้วย นางสาววิภาวรรณ จารุกิจพิพัฒน์, นางสาวอารดา พึงมงคลชัยกิจ และนายธนกร ภาแสงเทียน

ซึ่งทีม NovvaLab และทีม MTNG เป็นทีมที่สร้างสรรค์ผลงานมาจากการต่อยอด Senior Project และอีก 5 ทีม ได้แก่ ทีม Conveyors ทีม TripleB ทีม V4All ทีม KidzyCraft และทีม OpenUp มาจากโปรเจ็คในรายวิชา Intro to eBusiness ส่วนทีม AMP2 เป็นผลงานชิ้นใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยทุกทีมมี ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Share:
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  13
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish