สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 08 ก.พ. 61 ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมนานาชาติ Joint International Conference ในหัวข้อ International Cooperation Policies and Strategies in Higher Education Institutions โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร 05 มี.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 09 ก.พ. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Development Administration towards Sustainable Development โดยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 27 มี.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 09 ก.พ. 61 ขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 เม.ย. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish