ICT มหิดล 9 ปี 9 หน้า 9 ไกล ก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยบัณฑิตคุณภาพ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ICT มหิดล 9 ปี 9 หน้า 9 ไกล ก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยบัณฑิตคุณภาพ

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยถึงความสำเร็จของคณะ นับตั้งแต่ปี 2552 ที่ได้สถาปนาคณะ มาจนถึงปี 2561 นี้ว่าคณะได้ผลิตบัณฑิตป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านไอทีเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมด้านไอที

“จากข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผู้ที่จบการศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล พบว่า บัณฑิตของเราเป็นที่ยอมรับและทำงานตรงสาขาวิชาชีพสูงมาก อีกทั้งยังเป็น Start Up และเป็นเจ้าของธุรกิจ IT ที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ คณะ ICT ม.มหิดล ยังได้สำรวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อบัณฑิตคณะ ICT ม.มหิดล เป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็น ด้านความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตนเองสังกัด การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงมีคุณลักษณะตามหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย Altruism หรือ มุ่งผลเพื่อผู้อื่น และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะ ICT และความสามารถเชิงวิชาการและวิชาชีพด้าน ICT โดยผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าคุณภาพบัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก”

รศ.ดร.เจริญศรี ยังได้กล่าวอีกว่า ทุกปี ต้องขอขอบคุณบริษัท IT ชั้นนำจากภาคอุตสาหกรรมกว่า 80 บริษัท ที่ได้มาร่วมงาน Job and Education Fair เพื่อรับนักศึกษาของคณะ ตั้งแต่เดือนมกราคม ก่อนบัณฑิตจบถึง 5 เดือนล่วงหน้า ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว มาจากการที่คณะได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรของคณะจึงมีความเข้มข้น ครอบคลุมความรู้พื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีระดับสูงในด้าน ICT ให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาจะสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“หากใครได้ติดตามข่าวคราวของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ Disruptive Technology จะพบว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วมาก คณะ ICT ม.มหิดล ของเรา ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดให้มีการผสมผสานการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Disruptive Technology อยู่ในรายวิชาต่างๆ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับ IoT ได้มีการสอนในวิชา Embedded Systems and Applications และเนื้อหาเกี่ยวกับ Cloud Computing ได้มีการสอนในวิชา Distributed and Parallel Systems มาอย่างยาวนาน สำหรับเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ จะอยู่ในวิชา Special Topics รวมถึงในโครงงาน Senior Project ซึ่งโครงงานของนักศึกษาและคณาจารย์เป็นจำนวนมากก็ได้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันซอฟต์แวร์ระดับชาติที่เรียกว่า NSC และได้รับรางวัลหลายรางวัล โดยได้มีการใช้ IoT หรือ Cloud Computing หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน Chatbots หรือ Blockchains หรือด้าน Data Science และ Data Analytics มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงาน โดยโครงงานของนักศึกษาและคณาจารย์ได้รับรางวัลจำนวนมากอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์”

ทั้งนี้ คณะ ICT ม.มหิดล ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมากในการพัฒนาหลักสูตร การร่วมสอน ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอในหลายรายวิชา  เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาร่วมสอนและเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาและ Workshop พร้อมกับการส่งนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวนมากไปสู่องค์กรและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อไปร่วมฝึกงานและร่วมวิจัยกับคู่ความร่วมมือ

รศ.ดร.เจริญศรี ยังได้แสดงความคิดเห็นต่อผลการวิจัยของ TDRI เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ได้นำเสนอในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งจัดโดย TDRI ร่วมกับ DEPA เรื่อง แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ ว่าหลายปีที่ผ่านมา คณะ ICT ม.มหิดล มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และอยู่ในอุตสาหกรรม IT จำนวนมาก

“ที่สำคัญ คณาจารย์ของเราล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และจบปริญญาเอกจากต่างประเทศ มีความกระตือรือร้นที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานสากล และยังคงพยายามผลิตบัณฑิต ICT ที่มีคุณภาพต่อไป”

Share:
  • 56
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    56
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish