ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” ให้แก่ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีฯ กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำทีมวิทยากร นำโดยคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app Facebook, Line” จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app เช่น Facebook, Line โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 14 คน

Share:
  • 39
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    39
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand