สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกรกฎาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
0 29 มิ.ย. 61 สมาคม The Pharmacotherapies for Alcohol and Substance Abuse Consortium (PASA) เปิดรับสมัครทุนวิจัย 2 ประเภท คือ Planning Grants (RFA 3a) และ Full Study implementation awards (FGA 3b) เพื่อการศึกษาและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนายาใหม่ๆ ที่สามารถนำไปบำบัด รักษา และปรับปรุงผลการรักษาความผิดปกติเนื่องจากการติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ 22 ส.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
0 29 มิ.ย. 61 มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอให้ส่วนงานที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. เสนอแผนงาน งบประมาณ และรายละเอียดโครงการวิจัยต่างๆ ของโครงการที่จะเข้าร่วม 30 ก.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
0 09 ก.ค. 61 สำนักงานกองทุนสนับหนุนงานวิจัย (สกว.) โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้ที่เคยได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. เพื่อเข้ารับรางวัล ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 31 ส.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish