ICT ม.มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ และดร. ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์ และบุคลากร จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมนำชมภาพรวมของคณะฯ ก่อนเข้าสู่การนำเสนอการเยี่ยมชมงาน ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะฯ ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand