ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมคือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมกันวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์

2531 ก่อตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ผู้ก่อตั้ง
และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์คนแรก มหาวิทยาลัยมหิดล คนแรก
2532 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2537 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2545 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
2546 จัดให้มีการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
2552 จัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นคณะใหม่ ในลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล
นำโดย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ผู้จัดตั้งและคณบดีคนแรก
2557 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (นานาชาติ)
2557 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (นานาชาติ)
2561 แต่งตั้งคณบดีคนที่สอง: ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
2564 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยดิจิทัล (หลักสูตรไทย)

นอกจากนี้ทางคณะฯยังได้ร่วมมือกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

» หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand