หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกวิชา ทำให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงานและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มีสาขาวิชาต่างๆ รวม 8 สาขาวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียน แบ่งออกเป็น Core Tracks 4 สาขาวิชา และ Applied Tracks 4 สาขาวิชา ดังนี้

Core Tracks

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)
ศึกษาการใช้ทฤษฎีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน เรียนรู้ระบบที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน (Algorithms Analysis), การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design), การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น  (Embedded System), การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพและสื่อ  โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ (Computer Graphics)
ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems: DB)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น ทฤษฎีการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) คลังข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล (Data Warehousing and Data Mining) การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) การจำแนกและประมวลผลสัญญาณ ปัญญาประดิษฐ์และสถิติ (Intelligent Techniques for Pattern Recognition)  การจัดเก็บ การนำเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์จำแนก ว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละระดับอย่างไร (Semantic Web) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมถึง เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks: CN)
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ (Internet  Architecture) การกำหนดฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (Internet Protocols) การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) การเขียนโปรแกรมจัดการเครือข่ายสื่อสาร (Network Programming)  และการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE)
ศึกษาวิธีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์นั้น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ และคุณภาพของซอฟต์แวร์

Applied Tracks

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Systems: EB)
ศึกษาทฤษฎี และวิธีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Technology) มาใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่โลกออนไลน์ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ (E-Business Model) และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Application) การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ และการคิดกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึง เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในหลากหลายมุมมอง  (Business Intelligent Systems)
ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems: MM) 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย เช่น Computer Animation, Computer Graphic, Virtual Reality รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการสื่อมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้สื่อนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะและความบันเทิง
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems: MS)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการบริหารจัดการ การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology: HT)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจสุขภาพ และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจะศึกษาระบบที่ใช้ในและการบริหารจัดการระบบนั้นในองค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การสมัคร

รับสมัคร: 15 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564

สมัครได้ที่: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/

 

สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนไทย

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์–คอมพิวเตอร์, คณิต–คอมพิวเตอร์ หรือ แผนการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทางการศึกษา

1.กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ

1.2 มีผลสอบ GED ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนในแต่ละรายวิชา หรือ

1.3 แผนการเรียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครบตามที่คณะกำหนด ดังนี้

คณิตศาสตร์ ≥ 7 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ≥ 9 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≥ 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครวุฒิ GED จะต้องยื่นคะแนน คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด*

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

 

สำหรับนักเรียนในระบบโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 / Grade 12 / Year 13) หรือเทียบเท่า หรือ

1.2 มีผลสอบ GED ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนในแต่ละรายวิชา หรือ

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า (เช่น ระดับ C+)

3.มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด* หรือ มีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ครบตามที่คณะกำหนด ดังนี้

คณิตศาสตร์ ≥ 7 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ≥ 9 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≥ 9 หน่วยกิต

 

* หมายเหตุ: เกณฑ์คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ดังนี้

1.คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • New SAT (Math) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • ACT (Math) 25 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • GSAT (Math) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • PAT1 110 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • Gaokao (Math) 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • AP (Advanced Placement) Calculus AB หรือ Calculus BC 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • IB Diploma (International Baccalaureate) HL Math 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • A-Level Math เกรด B ขึ้นไป

2.คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TOEFL Paper Based Test 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL Internet Based Test 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • The Duolingo English Test 80 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • AP (Advanced Placement) English Language and Composition 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • IB (International Bacccalaureate) HL English A 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • A-Level English Language เกรด B ขึ้นไป

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. Portfolio ภาษาอังกฤษ (.pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่จำกัดหน้า ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. เรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 3. Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ให้จัดทำเป็นไฟล์ .mp4 และ Upload ขึ้น YouTube หรือ Google Drive)
 4. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 5. รูปถ่าย เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยขนาดมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 150 KB
 6. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

รอบ 1/1: รับสมัคร 15 ตุลาคม 2564 (9.30 น.) – 5 พฤศจิกายน 2564 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.

รอบ 1/2: รับสมัคร 1 ธันวาคม 2564 (9.30 น.) – 24 ธันวาคม 2564 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.

สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์–คอมพิวเตอร์, คณิต–คอมพิวเตอร์
  • Grade 12 / Year 13
  • มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 หน้า (.pdf จำนวน 1 ไฟล์)
 2. เรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 3. Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4 )
 4. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรือ 4 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 5. รูปถ่าย (.jpg)
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

 

รับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

สมัครได้ที่https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/

คุณสมบัติทางการศึกษา

1.กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทุกแผนการศึกษา ในระดับต่างๆ ดังนี้

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ
 • Grade 12 / Year 13 หรือ
 • มีผลสอบ GED ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนในแต่ละรายวิชา

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

การสอบ

 1. สอบข้อเขียนของคณะ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ฟิสิกส์
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 2. รูปถ่าย เป็นไฟล์นามสกุล.jpg หรือ .jpeg โดยมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 150 KB
 3. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(.pdf)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

รับสมัคร: 1 มีนาคม (9.30 น.)  – 20 เมษายน 2565 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.

สมัครได้ที่https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ
  • มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา
 2. มีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 4. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. เรียงความภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 2. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)
 3. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 4. รูปถ่าย (.jpg)
 5. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

รับสมัคร: 2 – 12 พฤษภาคม 2565

สมัครได้ที่https://www.mytcas.com/

คุณสมบัติทางการศึกษา

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ
  • มีคะแนน GED 145 คะแนน ในแต่ละรายวิชา
 2. มีผลสอบ GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)

เกณฑ์การสมัคร / การคัดเลือก

คะแนน คะแนนขั้นต่ำ
(คะแนนดิบ)
สัดส่วนการคำนวณคะแนน
(เต็ม 100 %)
GPAX ≥ 2.50
GAT ≥ 30 30
PAT 1 ≥ 60 35
PAT 2 ≥ 60 35

รับสมัคร: วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (9.30 น.) – 1 มิถุนายน 2565 (12.00 น.)

สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาตามระบบโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จากต่างประเทศ ดังนี้
  • ม.6 ทุกแผนการศึกษา
  • GED / Grade 12 / Year 13

2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

3.มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • คณิต 1 (9 วิชาสามัญ) 20 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • PAT 1 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนนขึ้นไป

4.มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • ภาษาอังกฤษ (9 วิชาสามัญ) 30 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • GAT Part 2 ภาษาอังกฤษ 45 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ: ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 (.pdf)
 2. ผลคะแนนคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 3. ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 4. รูปถ่าย เป็นไฟล์นามสกุล.jpg หรือ .jpeg โดยมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 150 KB
 5. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (สำหรับนักเรียนต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

สมัครออนไลน์https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/

International Direct Admissions 2022 Schedule
รายละเอียด รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
ช่วงเวลารับสมัคร  15 ก.ย. – 5 พ.ย. 2564 15 ธ.ค. 2564 – 5 ก.พ. 2565 15 มี.ค. – 5 พ.ค. 2565 1 – 15 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 8 ก.พ. 2565 10 พ.ค. 2565
สอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์) 11 ก.พ. 2565 17 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 2564 23 ก.พ. 2565 25 พ.ค. 2565 17 มิ.ย. 2565
สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 2564 (บ่าย) 25 ก.พ. 2565 27 พ.ค. 2565 22 มิ.ย. 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พ.ย. 2564 28 ก.พ. 2565 31 พ.ค. 2565 24 มิ.ย. 2565
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา TBA TBA TBA TBA
เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร (ICT Preparatory Program) มิ.ย. 2565 มิ.ย. 2565 ก.ค. 2565 ก.ค. 2565
เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 2565 ส.ค. 2565 ส.ค. 2565 ส.ค. 2565

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับต่างๆ ตามระบบโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จากต่างประเทศ ทุกแผนการศึกษา ดังนี้
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • Grade 12 / Year 13
  • GED (145 คะแนนในแต่ละวิชา)
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่น ระดับ C+)
 3. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TOEFL Internet Based Test 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • The Duolingo English Test 80 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • AP (Advanced Placement) English Language and Composition 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IB (International Bacccalaureate) HL English A 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • A-Level English Language เกรด B ขึ้นไป

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องมีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าว

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
  • New SAT (Math) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • ACT (Math) 25 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • GSAT (Math) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • PAT1 110 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • Gaokao (Math) 70 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • AP (Advanced Placement) Calculus AB หรือ Calculus BC 4 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • IB Diploma (International Baccalaureate) HL Math 5 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • A-Level Math เกรด B ขึ้นไป

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ไม่มีผลการสอบในข้อ 4 แนะนำให้สมัครในรอบ 2 หรือ 3 เนื่องจากคณะฯ จะมีการจัดสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ในรอบดังกล่าว

การชำระค่าสมัครสอบ 600 บาท (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้)

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (.pdf)
 • เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript) (.pdf)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ) (.pdf)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (.jpg หรือ .jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 150 KB)
 • ประวัติส่วนตัว (Resume) (ถ้ามี) (.pdf)
 • เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (.pdf)
 • ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 • ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (.pdf)
 • เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี) (.pdf)

*** หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และ Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ ***

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร 15 ก.ย. – 29 ต.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 2564
3 สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 2564 (บ่าย)
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พ.ย. 2564
5 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของทปอ. (Clearing House) 7 – 8 ก.พ. 2565
6 ICT Preparatory Program มิ.ย. 2565
7 เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 2565
ลำดับ กิจกรรม รอบที่ 1/1  รอบที่ 1/2 
1 รับสมัคร 15 ต.ค. – 5 พ.ย. 2564 1 – 24 ธ.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 พ.ย. 2564 14 ม.ค. 2565
3 สอบสัมภาษณ์ 20 พ.ย. 2564 16 ม.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) 23 พ.ย. 2564 24 ม.ค. 2565
5 ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 23 – 24 พ.ย. 2564 (ภายในเวลา 12.00 น.) 24 – 25 ม.ค. 2565 (ภายในเวลา 12.00 น.)
6 ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 26 พ.ย. 2564 (ตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.00 น.) 27 ม.ค. 2565 (ตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.00 น.)
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 พ.ย. 2564 31 ม.ค. 2565
8 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของทปอ. (Clearing House) 7 – 8 ก.พ. 2565 7 – 8 ก.พ. 2565
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ. 2565 11 ก.พ. 2565
10 ICT Preparatory Program มิ.ย. 2565 มิ.ย. 2565
11 เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 2565 ส.ค. 2565
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร 1 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 10 มี.ค. 2565
3 สอบข้อเขียน 26 มี.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 22 เม.ย. 2565
5 สอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย. 2565 (บ่าย)
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 เม.ย. 2565
7 Clearing House 4 – 5 พ.ค. 2565
8 ICT Preparatory Program ก.ค. 2565
9 Semester starts ส.ค. 2565
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร 1 มี.ค. – 20 เม.ย. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เม.ย. 2565
3 สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) 2 พ.ค. 2565
5 สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม) 3 พ.ค. 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 4 พ.ค. 2565
7 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์กลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 4 พ.ค. 2565 (ภายในเวลา 9.00 – 16.00 น.)
8 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์กลุ่มสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 5 พ.ค. 2565 (ภายในเวลา 9.00 – 12.00 น.)
9 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 7 พ.ค. 2565
10 ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ในระบบ MyTCAS ยืนยันสิทธิ์ 9 – 10 พ.ค. 2565
สละสิทธิ์ 11 พ.ค. 2565
11 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ TCAS 2 13 พ.ค. 2565
12 ICT Preparatory Program มิ.ย. 2565
13 เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 2565
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร (Website: www.mytcas.com) 2 – 12 พ.ค. 2565
2 ประกาศผล (Website: www.mytcas.com) #1: 18 พ.ค. 2565
#2: 24 พ.ค. 2565
3 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ เฉพาะการประมวลผลครั้งที่ 1
(Website: www.mytcas.com)
18 – 19 พ.ค. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 มิ.ย. 2565
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร (https://tcas.mahidol.ac.th/) 30 พ.ค. 2565 (9.30 น.) – 1 มิ.ย. 2565 (12.00 น.)
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 มิ.ย. 2565
3 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ (www.mytcas.com) 8 – 9 มิ.ย. 2565
4 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 22 มิ.ย. 2565
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 23 มิ.ย. 2565
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 2565
7 เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 2565
International Direct Admissions 2022 Schedule
รายละเอียด รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4
ช่วงเวลารับสมัคร  15 ก.ย. – 5 พ.ย. 2564 15 ธ.ค. 2564 – 5 ก.พ. 2565 15 มี.ค. – 5 พ.ค. 2565 1 – 15 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 8 ก.พ. 2565 10 พ.ค. 2565
สอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์) 11 ก.พ. 2565 17 พ.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 2564 23 ก.พ. 2565 25 พ.ค. 2565 17 มิ.ย. 2565
สอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 2564 (บ่าย) 25 ก.พ. 2565 27 พ.ค. 2565 22 มิ.ย. 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 พ.ย. 2564 28 ก.พ. 2565 31 พ.ค. 2565 24 มิ.ย. 2565
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา TBA TBA TBA TBA
เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร (ICT Preparatory Program) มิ.ย. 2565 มิ.ย. 2565 ก.ค. 2565 ก.ค. 2565
เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 2565 ส.ค. 2565 ส.ค. 2565 ส.ค. 2565


ค่าธรรมเนียมการศึกษาและทุน

หมายเหตุ ทุนระหว่างปี (ทุนนักศึกษาเรียนดี / ทุนนักศึกษากิจกรรม / ทุนสนับสนุนงานบริการ) สำหรับปีการศึกษา 2565 หรือปีการศึกษาถัดไป จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565

รอบ 5 Admission (TCAS 3)
รอบ 3 ICT รับตรง จัดสอบ
รอบ 2 MU – PORTFOLIO 1/2
รอบ 2 MU – PORTFOLIO 1/1
รอบ 1 ICT – PORTFOLIO
รอบ International Direct Admissions

รอบ 4

รอบ 3

รอบ 2

หมายเหตุ: ผู้ที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์แล้ว สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 (กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)

รอบ 1

 

Share:
 • 300
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  300
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand