หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในปีการศึกษา 2546 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบสื่อหลายแบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

สาขาอะไรบ้างที่น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้ ?

คณะ ICT มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในการสร้างผลงาน ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เนื้อหาหลักสูตรมีความเข้มข้น ได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ในหลายสาขาวิชา ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้

น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนในสาขาต่าง ๆ ได้ 8 สาขา ดังนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks)
ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การสมัคร

รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา : บัดนี้ – 26 ต.ค. 2561
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31  พฤษภาคม  2562
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาต้น) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 2 MU – การรับนักศึกษาด้วย Portfolio (รับจำนวน 50 คน)

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)
ช่วงเวลา : 3 – 14 ธ.ค. 2561
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่
  31  พฤษภาคม  2562
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4) โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้

การชำระเงินค่าสมัคร : ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร 850 บาท (ชำระด้วย QR Code) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ (https://tcas.mahidol.ac.th/)

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควตา

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)
ช่วงเวลา :
 1-11 ก.พ. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่
  31  พฤษภาคม  2562
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป
 5. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มกาญจนบุรี (5 คน)
 6. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มนครสวรรค์ (5 คน)
 7. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มอำนาจเจริญ (2 คน)
 8. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่ม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (5 คน)
 9. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่ม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (5 คน)
 10. หรือเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม (5 คน)

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. ให้เขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 2. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา
: 7 ม.ค. – 8 มี.ค. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่
  31  พฤษภาคม  2562
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
*** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***


ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 5 MU – การรับสมัครระบบรับตรงร่วมกัน

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com
ช่วงเวลา
: 17-29 เม.ย. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 6 การรับสมัคร Admissions

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com
ช่วงเวลา
: 9-19 พ.ค. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ
1.  GPAX 20
2.  O-NET 30
3.  GAT 10
4.  PAT
4.1 PAT1 (คณิตศาสตร์)
4.2 PAT2 (วิทยาศาสตร์)
20
20

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต เท่านั้น)
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  *** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

รอบ 7 ICT – รับตรงอิสระ

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา
: 30 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบ
ค่าน้ำหนักร้อยละ
1.  GPAX
20
2.  O-NET
30
3.  GAT
10
4.  PAT
4.1 PAT1 (คณิตศาสตร์)
4.2 PAT2 (วิทยาศาสตร์)
20
20

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
  *** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร บัดนี้ – 26 ต.ค. 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 2 พ.ย. 61
3 สอบสัมภาษณ์ ส. 10 พ.ย. 61
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 14 พ.ย. 61
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 30 พ.ย. 61
6 เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 62
ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร จ. 3 – ศ. 14 ธ.ค. 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พฤ. 10 ม.ค. 62
3 สอบสัมภาษณ์ พ. 16 ม.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ. 5 ก.พ. 62
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 8 ก.พ. 62
6 เปิดภาคการศึกษา จ. 19 ส.ค. 62
ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร ศ. 1 ม.ค. – จ. 11 ก.พ. 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ส. 13 เม.ย. 62
3 สอบสัมภาษณ์ พ. 17 เม.ย. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ. 24 เม.ย. 62
5 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House พ. 24 – พฤ. 25 เม.ย. 62
6 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ศ. 26 – ส. 27 เม.ย. 62
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ส. 27 เม.ย. 62
8 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ อ. 7 พ.ค. 62
9 เปิดภาคการศึกษา จ. 19 ส.ค. 62
ลำดับที่ กิจกรรม  วันที่
1 รับสมัคร จ. 7 ม.ค. – ศ. 8 มี.ค. 2562
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อ.12 มี.ค 62
3 สอบข้อเขียน ส.23 มี.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อ. 9 เม.ย. 62
5 สอบสัมภาษณ์ พ. 24 เม.ย. 62
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 26 เม.ย. 62
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ อ. 7 พ.ค. 62
8 เปิดภาคการศึกษา จ. 19 ส.ค. 62
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ ทปอ.
(tcas.cupt.net)
(พุธ) 17 – (จันทร์) 29 เม.ย. 62
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่ Website ของ ทปอ. เท่านั้น (พฤหัสบดี) 9 พ.ค. 62
3 สอบสัมภาษณ์ (ศุกร์) 10 พ.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ https://tcas.mahidol.ac.th และ Website ของ ทปอ.
(การเข้าสอบสัมภาษณ์คือการยืนยันสิทธิ์)
(ศุกร์) 17 พ.ค. 62
5 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ที่ http://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx (พฤหัสบดี) 23 พ.ค. 62
6 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (อังคาร) 28 พ.ค. 62
7 เปิดภาคการศึกษา (จันทร์) 19 ส.ค. 62
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ ทปอ. (tcas.cupt.net) พฤ. 9 – อา. 19 พ.ค. 62
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ที่ Website ของ ทปอ. พ. 29 พ.ค. 62
3 สอบสัมภาษณ์ ศ. 31 พ.ค. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ https://tcas.mahidol.ac.th และ Website ของ ทปอ.
ศ. 7 มิ.ย. 62
5 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx พ. 12 มิ.ย. 62
6 กรอก e-Profile ที่ http://academic.ict.mahidol.ac.th/student/st002/STlogin.aspx พ. 12 – จ. 17 มิ.ย. 62
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อ. 25 มิ.ย. 62
8 เปิดภาคการศึกษา จ. 19 ส.ค. 62
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ คณะ ICT (www.ict.mahidol.ac.th) พฤ.30 พ.ค. – อา. 9 มิ.ย. 62
2 สอบสัมภาษณ์ พ. 12 มิ.ย. 62
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศ. 14 มิ.ย. 62
4 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House จ. 17 – อ. 18 มิ.ย. 62
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) พฤ. 20 มิ.ย. 62
6 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อ. 25 มิ.ย. 62
7 เปิดภาคการศึกษา จ. 19 ส.ค. 62

ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ICT ปีการศึกษา 2562

รอบ 7 ICT-รับตรงอิสระ

รอบ 6 – Admission

 • New!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 2. กำหนดการ

รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบและรอบ International Admission

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ4 ICT – รับตรง จัดสอบ
 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ International Admission
 3. กำหนดการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2562
 1. ข้อปฏิบัติในการสอบ
 2. กำหนดการสอบข้อเขียน
 3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

 

รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควต้า

 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ4 ICT – รับตรง จัดสอบ
 2. กำหนดการ

 

รอบ 2 MU – การรับนักศึกษาด้วย Portfolio 

รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO

International Admission

ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรงโดยคณะ รอบ International Admission

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2562
รอบการสอบสากล (International Admission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • กำหนดการประจำปีการศึกษา 2562
ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1 รับสมัคร

(ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

26 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่

อีเมล ictadmission@mahidol.ac.th

หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

2 ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

26 กรกฎาคม 2562

เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

3 สอบสัมภาษณ์ นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

26 กรกฎาคม 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

(สำหรับนักศึกษาที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบ

Video Conference)

4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

26 กรกฎาคม 2562

เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล

5 ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถ

ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

26 กรกฎาคม 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
6 ICT Preparatory Program เมษายน – กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
7 เปิดภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่นระดับ C+)
 2. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า “B” หรือเทียบเท่า หรือ
  • ทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีผล “ผ่าน”

(ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์)

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
  • GCSE “A” level วิชา Mathematics วิชา Computer และ วิชา Physics หรือ วิชา Chemistry
   ไม่ต่ำกว่าระดับ “C” หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing, Math) ไม่ต่ำกว่า 1080 คะแนน หรือOld SAT (Critical Reading, Mathematics, Writing) ไม่ต่ำกว่า 1520 คะแนน หรือ
  • SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน หรือSAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 690 คะแนน, และSAT Subject Tests วิชา Physics หรือ วิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า 670 คะแนน หรือ
  • ทำข้อสอบ Entrance Examination (English, Mathematics, Physics and Chemistry) จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผล “ผ่าน”

(ทั้งนี้ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา)

 • การชำระค่าสมัครสอบ
  • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ผู้สมัครโปรดชำระค่าสมัครสอบในอัตราค่าสมัคร 600 บาท โดยชำระเงิน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
  • สำหรับผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
  ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (recommendation letter) จำนวน 2 ฉบับ
 6. เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร
  จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 7. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 8. เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • การปฏิบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรายกรณี

 

 • การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02-441-0909
E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

International Admissions

International applicants please download application form here

การสมัคร Online

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2562

Share:
 • 300
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  300
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish