หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในปีการศึกษา 2546 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบเชิงฉลาด ระบบสื่อหลายแบบ ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ จะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

สาขาอะไรบ้างที่น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนได้ ?

คณะ ICT มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญในการสร้างผลงาน ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เนื้อหาหลักสูตรมีความเข้มข้น ได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ในหลายสาขาวิชา ได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้

น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนในสาขาต่าง ๆ ได้ 8 สาขา ดังนี้

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
เรียนเกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและพัฒนาระบบงาน คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เป็นต้น
ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และระบบฐานความรู้ คลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่องและระบบเชิงฉลาด การประมวลผลและรู้จำภาพ ตัวอักษร และเสียง ฯลฯ เป็นต้น
ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ในองค์กร และที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems)
เรียนเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยี Multimedia และการประยุกต์ใช้งาน Multimedia ในงานต่างๆ อาทิ การประมวลผลข้อมูลภาพแบบดิจิตอล การทำภาพเคลื่อนไหวโดยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน
วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนา software เป็นทีมหรือขนาดใหญ่ สาขานี้มีความจำเป็นมากต่อการพัฒนา software ที่มีคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
เรียนเกี่ยวกับระบบและวิธีการพัฒนา software เพื่อนำไปใช้ในทางสาธารณสุขสุขภาพ เช่นระบบในโรงพยาบาลต่างๆ และระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network)
ทุกองค์กรในปัจจุบันต้องเชื่อมต่อกับ Internet และมีระบบเครือข่ายภายใน นักศึกษาจะสามารถเรียนเกี่ยวกับการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกัน (Shared Resource) ในเครือข่ายนั้น จะเน้นในเรื่องของการศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการเชื่อมต่อกับ Internetการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสาร และระบบเครือข่ายสื่อสารในอนาคต
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเนื้อหาวิชาครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และผลกระทบต่อสารสนเทศเพื่อการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ รวมถึงระบบสำนักงานอัตโนมัติด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การสมัคร

รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

ช่วงเวลา : รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31  พฤษภาคม  2561
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาต้น) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 2 MU – การรับนักศึกษาด้วย Portfolio

ช่วงเวลา : รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่
  31  พฤษภาคม  2561
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควตา

ช่วงเวลา : รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่
  31  พฤษภาคม  2561
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป
 5. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มกาญจนบุรี (5 คน)
 6. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มนครสวรรค์ (5 คน)
 7. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่มอำนาจเจริญ (2 คน)
 8. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่ม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ (5 คน)
 9. หรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโครงการวิทยาเขตกลุ่ม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย (5 คน)
 10. หรือเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม (5 คน)

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. ให้เขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 2. จัดทำ Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ

ช่วงเวลา : รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่
  31  พฤษภาคม  2561
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
*** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

สำหรับช่องทางการชำระเงินมี 2 วิธีค่ะ
1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัครสอบ On-line
2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท
** ค่าสมัครสอบ 600 บาท ทั้งนี้ คณะฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 5 MU – การรับสมัครระบบรับตรงร่วมกัน

ช่วงเวลา : รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

รอบ 6 การรับสมัคร Admissions

ช่วงเวลา : รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ
1.  GPAX 20
2.  O-NET 30
3.  GAT 10
4.  PAT
4.1 PAT1 (คณิตศาสตร์)
4.2 PAT2 (วิทยาศาสตร์)
20
20

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต เท่านั้น)
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  *** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

รอบ 7 ICT – รับตรงอิสระ

ช่วงเวลา : รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบ
ค่าน้ำหนักร้อยละ
1.  GPAX
20
2.  O-NET
30
3.  GAT
10
4.  PAT
4.1 PAT1 (คณิตศาสตร์)
4.2 PAT2 (วิทยาศาสตร์)
20
20

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร (ส่งภายในวันที่ 14 ก.ค. 2561)

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
  *** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

สำหรับช่องทางการชำระเงินมี 2 วิธี

 1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา (ระหว่างวันที่ 9-14 ก.ค. 2561) โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัครสอบ On-line
 2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท
  ** ค่าสมัครสอบ 600 บาท ทั้งนี้ คณะฯ จะไม่คืนค่าสมัครสอบให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัคร 1 – 31 ส.ค. 60
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
3 สอบข้อเขียน
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 15 ก.ย. 60
5 สอบสัมภาษณ์ ส. 23 ก.ย. 60
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ Clearing House
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ. 26 ก.ย. 60
  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ศ. 29 ก.ย. 60
8 คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.  (เพื่อ Clearing House)
9 ICT Preparatory Program เม.ย.-ก.ค.61
10 เปิดภาคการศึกษา   20 ส.ค. 61
ลำดับ กิจกรรม รอบ Portfolio 1/1 (รับผ่านมหาวิทยาลัย) รอบ Portfolio 1/2 (รับผ่านมหาวิทยาลัย) รายละเอียด
1 รับสมัคร 4 ต.ค. 60 – 20 ต.ค. 60 22 ธ.ค. 60 – 26 ธ.ค.60 รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ https://admission.mahidol.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร 4 ต.ค. 60 – 22 ต.ค. 60 22 ธ.ค. 60 – 28 ธ.ค.60 1. Download ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร 2. นำใบแจ้งการชำระเงินฯ พร้อมเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ / กรุงเทพ / กรุงไทย / ทหารไทย
3 ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร 6 ต.ค. 60 – 26 ต.ค. 60 2 ม.ค.61 – 12 ม.ค.61 หากชำระเงินแล้วสถานะการชำระเงินยังไม่ขึ้นเครื่องหมายถูก (√ ) ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร. 02 849 4596
4 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 3 พ.ย.60 19 ม.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 พ.ย.60 6 ก.พ.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6 สอบสัมภาษณ์ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 60 8 ก.พ.61 สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 ธ.ค. 60 12 มี.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล
8 Clearing-house 15 – 19 ธ.ค. 60 19 – 22 มี.ค.61 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ที่ http://a.cupt.net/clearinghouse.php
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 25 ธ.ค. 60 27 มี.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10 แจ้งสละสิทธิ์ 25 – 26 ธ.ค. 60 27 – 28 มี.ค.61 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา โดยดำเนินการดังนี้ 1. Download ใบคำร้องขอสละสิทธิ์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. เอกสารประกอบการขอสละสิทธิ์ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ สละสิทธิ์ และของบิดา หรือของมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) * ยื่นคำร้องและเอกสารประกอบฯ ด้วยตนเองพร้อมบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา 5 ม.ค. 61 17 เม.ย.61 ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
12 กรอก e-Profile 5 – 8 ม.ค. 61 17 – 19 เม.ย.61 กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ของคณะ ICT (e-Profile) ที่ https://academic.ict.mahidol.ac.th/student/st002/STLogin.aspx
13 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 -11 ม.ค. 61 24 เม.ย.61 ณ คณะ ICT ศาลายา
14 เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พ.ค. – ก.ค. 61 พ.ค.-ก.ค.61 กำหนดการชำระเงิน และระยะเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน)
15 เปิดภาคการศึกษา 20 ส.ค. 61 20 ส.ค. 61 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ลำดับ กิจกรรม รอบ Quota (รับผ่านมหาวิทยาลัย) รายละเอียด
1 รับสมัคร 28 มี.ค. 61 – 4 เม.ย. 61 รับสมัครทางออนไลน์ พร้อม Upload ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดที่ https://admission.mahidol.ac.th
2 ชำระเงินค่าสมัคร 28 มี.ค. 61 – 5 เม.ย. 61 1. Download ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัคร 2. นำใบแจ้งการชำระเงินฯ พร้อมเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ / กรุงเทพ / กรุงไทย / ทหารไทย
3 ตรวจสอบสถานะ การชำระเงินค่าสมัคร 30 มี.ค. 61 – 10 เม.ย. 61 หากชำระเงินแล้วสถานะการชำระเงินยังไม่ขึ้นเครื่องหมายถูก (√ ) ให้ติดต่อกองบริหารการศึกษา โทร.02 849 4596
4 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 12 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6 สอบสัมภาษณ์ 23 เม.ย. 61 สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 30 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล
8 Clearing-house 3 – 6 พ.ค. 61 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing-house ที่ http://a.cupt.net/clearinghouse.php
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา 18 พ.ค. 61 ที่ www.student.mahidol.ac.th/newstudent
11 กรอก e-Profile 18 – 22 พ.ค. 61 กรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ออนไลน์ของคณะ ICT (e-Profile) ที่ https://academic.ict.mahidol.ac.th/student/st002/STLogin.aspx
12 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 พ.ค. 61 ณ คณะ ICT ศาลายา
13 เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร (ICT Preparatory Program) พ.ค.-ก.ค. 61 กำหนดการชำระเงิน และระยะเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน)
14 เปิดภาคการศึกษา 20 ส.ค. 61 เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รายละเอียด
1.รับสมัคร 22 ม.ค. –
18 มี.ค.61
(พุธ) 28 มี.ค. –
(อา) 22 เม.ย. 61
รับสมัครทางออนไลน์ ที่ https://admission.ict.mahidol.ac.th/online/
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 มี.ค.61 (อังคาร) 24 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
3.สอบข้อเขียน (เสาร์)
24 มี.ค.61
(ศุกร์) 27 เม.ย. 61 สอบข้อเขียน 4 วิชา คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จันทร์)
9 เม.ย.61
(พุธ) 16 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
5.สอบสัมภาษณ์ (เสาร์)
21 เม.ย.61
(จันทร์) 21 พ.ค. 61 สอบสัมภาษณ์
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (จันทร์)
23 เม.ย.61
(อังคาร) 22 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
7.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (จันทร์)
30 เม.ย.61
(ศุกร์) 25 พ.ค. 61 ณ คณะ ICT ศาลายา
8.คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. หลังวันขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่ หลังวันขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่ เพื่อ Clearing House
9.เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร (ICT Preparatory Program) พ.ค. – ก.ค.61 มิ.ย. 61 กำหนดการชำระเงิน และระยะเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน)
10.เปิดภาคการศึกษา 20 ส.ค. 61 (จันทร์)
20 ส.ค. 61
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม วันที่
1.เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ ทปอ.
(tcas.cupt.net)
(พุธ) 9 – (เสาร์) 19 พ.ค. 61
2.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรับรหัสระบุตัวบุคคล (พุธ) 30 พ.ค. 61
3.ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House ) ที่ Website ของ ทปอ.(tcas.cupt.net) (ศุกร์) 1 – (อาทิตย์) 3 มิ.ย. 61
4.สอบสัมภาษณ์ (จันทร์) 11 มิ.ย.61
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทปอ.) (พฤหัสบดี) 14 มิ.ย. 61
6.ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ที่ http://smartedu.mahidol.ac.th/Authen/login.aspx (ศุกร์) 15 มิ.ย.61
7.กรอก e-Profile ที่ http://ictstudent.mahidol.ac.th/student/st002 (อังคาร) 19 – (จันทร์) 25 มิ.ย.61
8.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (พุธ) 27 มิ.ย.61
9.เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร (ICT Preparatory Program)
**กำหนดการชำระเงิน และระยะเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน)
ก.ค.61
10.เปิดภาคการศึกษา (จันทร์) 20 ส.ค.61
กิจกรรม วันที่
1.เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ ทปอ. (tcas.cupt.net) (อังคาร) 12 – (เสาร์) 16 มิ.ย. 61
2.ประกาศผลการคัดเลือก (พุธ) 4 ก.ค. 61
3.สอบสัมภาษณ์ (อังคาร) 10 ก.ค. 61
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ศุกร์) 13 ก.ค. 61
5.กรอก e-Profile ที่ http://ictstudent.mahidol.ac.th/student/st002 (ศุกร์) 13 – (จันทร์) 16 ก.ค.61
6.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (จันทร์) 16 ก.ค.61
7.เรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร (ICT Preparatory Program)
**กำหนดการชำระเงิน และระยะเวลาเรียน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง (นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน)
ก.ค.61
8.เปิดภาคการศึกษา (จันทร์) 20 ส.ค.61

 

กิจกรรม วันที่
1.เปิดรับสมัคร ทาง ที่ Website ของ คณะ ICT (www.ict.mahidol.ac.th) (พุธ) 4 – (พุธ) 11 ก.ค. 61
2.ประกาศผลการคัดเลือก (พุธ) 18 ก.ค. 61
3.สอบสัมภาษณ์ (อังคาร) 24 ก.ค. 61
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (อังคาร) 24 ก.ค. 61
5.กรอก e-Profile ที่ http://academic.ict.mahidol.ac.th/student/st002/STlogin.aspx (อังคาร) 24 – (พุธ) 25 ก.ค.61
6.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (พุธ) 25 ก.ค.61
7.เปิดภาคการศึกษา (จันทร์) 20 ส.ค.61

ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ICT ปีการศึกษา 2561

รอบ 7 ICT – รับตรงอิสระ
รอบ 4-2 ICT – รับตรง จัดสอบ
รอบ 4-1 ICT – รับตรง จัดสอบ
รอบ 3 MU – การรับสมัครระบบโควต้า
รอบ 2 MU – การรับนักศึกษาด้วย Portfolio 
รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ International Admission

International Admission

ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบรับตรงโดยคณะ รอบ International Admission

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
รอบการสอบสากล (International Admission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • กำหนดการประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่

กิจกรรม

กำหนดการ

สถานที่

1

รับสมัคร (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
30 มิถุนายน 2561

 • สมัครทางออนไลน์ ที่ Website  ของคณะ
 • สมัครด้วยตนเองที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท โดย download ใบสมัครที่ Website ของคณะ

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
 • ที่ Website  ของคณะ

3

สอบสัมภาษณ์

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท
 • ที่ Website  ของคณะ

5

ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ ถึง
กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

6

ICT Preparatory Program

เมษายน – กรกฎาคม 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

7

เปิดภาคการศึกษา

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่นระดับ C+)
 • มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
 • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
 • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า “B” หรือเทียบเท่า หรือ
 • ทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีผล “ผ่าน”

ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

 • มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
 • GCSE “A” level วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่าระดับ “C” หรือ
 • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing, Math) ไม่ต่ำกว่า 1080 คะแนน หรือ Old SAT (Critical Reading, Mathematics, Writing) ไม่ต่ำกว่า 1520 คะแนน หรือ
 • SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน หรือ SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 690 คะแนน, และ SAT Subject Tests วิชา Physics หรือ วิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า 670 คะแนน หรือ
 • ทำข้อสอบ Entrance Examination (English, Mathematics, Physics and Chemistry) จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผล “ผ่าน”

ทั้งนี้ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

 • การชำระค่าสมัครสอบ
  • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

ผู้สมัครโปรดชำระค่าสมัครสอบโดยพิมพ์แบบฟอร์มใบนำฝากจากระบบ On-line เพื่อใช้ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ทุกสาขา อัตราค่าสมัคร 600 บาท โดยผู้สมัครต้องใช้ฟอร์มใบนำฝากที่สั่งพิมพ์จากระบบ On-line ในการชำระเงินเท่านั้น
ไม่สามารถใช้ใบนำฝากทั่วไปที่ธนาคารได้

  • สำหรับผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
  • ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
   (เฉพาะผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย) (Diploma or Certificate)
  • เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (recommendation letter) จำนวน 2 ฉบับ
  • เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัครจำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
  • ประวัติส่วนตัว (Resume)
  • หนังสือรับรองทางการเงิน (Financial support statement)
  • เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 02-441-0909
E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th

เอกสารรายละเอียด

International Admissions

 • International applicants please download application form here
การสมัคร Online

 

Share:
 • 256
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  256
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish