หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกวิชา ทำให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงานและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มีสาขาวิชาต่างๆ รวม 8 สาขาวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียน แบ่งออกเป็น Core Tracks 4 สาขาวิชา และ Applied Tracks 4 สาขาวิชา ดังนี้

Core Tracks

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)
ศึกษาการใช้ทฤษฎีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน เรียนรู้ระบบที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน (Algorithms Analysis), การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design), การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น  (Embedded System), การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพและสื่อ  โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ (Computer Graphics)
ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems: DB)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น ทฤษฎีการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) คลังข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล (Data Warehousing and Data Mining) การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) การจำแนกและประมวลผลสัญญาณ ปัญญาประดิษฐ์และสถิติ (Intelligent Techniques for Pattern Recognition)  การจัดเก็บ การนำเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์จำแนก ว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละระดับอย่างไร (Semantic Web) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมถึง เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks: CN)
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ (Internet  Architecture) การกำหนดฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (Internet Protocols) การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) การเขียนโปรแกรมจัดการเครือข่ายสื่อสาร (Network Programming)  และการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE)
ศึกษาวิธีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์นั้น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ และคุณภาพของซอฟต์แวร์

Applied Tracks

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Systems: EB)
ศึกษาทฤษฎี และวิธีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Technology) มาใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่โลกออนไลน์ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ (E-Business Model) และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Application) การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ และการคิดกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึง เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในหลากหลายมุมมอง  (Business Intelligent Systems)
ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems: MM) 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย เช่น Computer Animation, Computer Graphic, Virtual Reality รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการสื่อมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้สื่อนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะและความบันเทิง
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems: MS)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการบริหารจัดการ การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology: HT)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจสุขภาพ และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจะศึกษาระบบที่ใช้ในและการบริหารจัดการระบบนั้นในองค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2562

การสมัคร

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT
ช่วงเวลารับสมัคร : 15 ก.ย. – 30 ต.ค. 2563

สำหรับนักเรียนไทย

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3.  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนด ดังนี้ คณิตศาสตร์ ≥ 7 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ≥ 9 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≥ 9 หน่วยกิต หรือ
  2. มีผลการสอบตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดดังนี้2.1ผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า500 คะแนน หรือ
   • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า173 คะแนน หรือ
   • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า60 คะแนน หรือ
   • IELTS ไม่ต่ำกว่า5.0 หรือ
   • TOEIC ไม่ต่ำกว่า600 คะแนน หรือ
   • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า400 คะแนน หรือ
   • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

   ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

   2.2 มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

   • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
   • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
   • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

   หมายเหตุ: ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่จำกัดหน้า ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4)โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดีโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)
เปิดรับสมัคร : 1 – 25 ธ.ค. 2563 

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4) โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดีโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT 
ช่วงเวลา :
 1 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

การสอบ

 • สอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่วิชา คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
 • สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร
3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
*** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)
เปิดรับสมัคร :
 25 มี.ค. – 21 เม.ย. 2564 
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 • หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 • หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. ให้เขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 2. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com

ช่วงเวลาการรับสมัคร (Admission รอบ 1) : วันที่ 7-15 พ.ค. 2564

ประกาศผลครั้งที่ 1 : วันที่ 26 พ.ค. 2564

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1: วันที่ 26 – 27 พ.ค. 2564 (ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)

ประกาศผลครั้งที่ 2 : วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม

Admission รอบ 1

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ (GPA) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
 • วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)
  • โดยกำหนดคะแนนขั้นต่ำ 2 วิชา ดังนี้

   • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาภาษาอังกฤษ: 30 คะแนน

   • คะแนนขั้นต่ำของคะแนนสามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ 1: 20 คะแนน

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

Admission รอบ 2

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยองค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

  องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  GPAX 20%
  O-NET 30%
  GAT 10%
  PAT 1 20%
  PAT 2 20%

  โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดังนี้

  • คะแนนขั้นต่ำของ O-NET วิชา 03 ภาษาอังกฤษ: 35 คะแนน
  • คะแนนขั้นต่ำของ O-NET วิชา 04 คณิตศาสตร์: 30 คะแนน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลาการรับสมัคร : 3 – 7 มิ.ย. 2564

** ผู้สมัคร ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันใด ๆ และต้องไม่เป็นผู้ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง (ในรอบ TCAS 1 – TCAS 3) **

สำหรับนักเรียนไทย
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ) หรือ O-NET หรือ GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
 • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า173 คะแนน หรือ
 • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
 • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
 • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

หมายเหตุ: ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 4. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบการสอบสากล (International Admission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัคร

15 ก.ย. 2563 – 15 มิ.ย. 2564

2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3 สอบสัมภาษณ์ (สอบที่คณะฯ / ผ่านระบบ video conference) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5 ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 2564
7 เปิดภาคการศึกษา

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ (แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม)
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่น ระดับ C+)
 3. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
  • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องมีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าว

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
  • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
  • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • ONET (Math) niets.or.th ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ
  • PAT1 niets.or.th ไม่ต่ำกว่า 110 คะแนน

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ
  สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 6. เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 7. ผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. ผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
 2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่อีเมล ictadmission@mahidol.ac.th หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2564

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร อ. 15 ก.ย. – ศ. 30 ต.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 13 พ.ย. 63
3 สอบสัมภาษณ์แบบ Online ด้วยโปรแกรม Webex พ. 18 พ.ย. 63 (บ่าย)
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 20 พ.ย. 63
5 คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. (เพื่อ Clearing House) พ. 3 ธ.ค. 63
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 64
7 เปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 เปิดรับสมัคร อ. 1 – ศ. 25 ธ.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ. 25 ม.ค. 64
3 สอบสัมภาษณ์ พ. 3 ก.พ. 64 (บ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ. 22 ก.พ. 64
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของทปอ. จ. 22 – อ. 23 ก.พ. 64
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) ส. 27 ก.พ. 64
5 ICT Preparatory Program ก.ค. 64
6 เปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร จ. 1 ก.พ. –  ศ. 5 มี.ค. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พ. 10 มี.ค. 64
3 สอบข้อเขียน ส. 13 มี.ค. 64
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พฤ. 1 เม.ย. 64
5 สอบสัมภาษณ์ พ. 7 เม.ย. 64 (บ่าย)
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) ศ. 9 เม.ย. 64
7 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
8 เปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร พฤ. 25 มี.ค. – พ. 21 เม.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ. 3 พ.ค. 64
3 สอบสัมภาษณ์ พ. 5 พ.ค. 64 (บ่าย)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ. 10 พ.ค. 64
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของทปอ. จ. 10 – อ. 11 พ.ค. 64
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) ส. 15 พ.ค. 64
5 ICT Preparatory Program ก.ค. 64
6 เปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64

ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

1

รับสมัคร (student.mytcas.com)

ศ. 7 – ส. 15 พ.ค. 64

2

ประกาศผลครั้งที่ 1

พ. 26 พ.ค. 64

3

ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1

(ยืนยันสิทธิ์ หรือ ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ขอประมวลผลครั้งที่ 2 ดำเนินการผ่าน https://student.mytcas.com)

พ. 26 – พฤ. 27 พ.ค. 64

4

ประกาศผลครั้งที่ 2

(ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ สละสิทธิ์ไม่ได้)

อ. มิ.ย. 64

5

ICT Preparatory Program

ก.ค. 63

6

เปิดภาคการศึกษา

ส.ค. 63

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร พฤ. 3 – จ. 7 มิ.ย. 64
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ. 15 มิ.ย. 64
3 ICT Preparatory Program ก.ค. 64
4 เปิดภาคการศึกษา 9 ส.ค. 64
ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัคร 15 ก.ย. 2563 – 15 มิ.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3 สอบสัมภาษณ์ (สอบที่คณะฯ / ผ่านระบบ video conference) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5 ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 2564
7 เปิดภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564


ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564

รอบ 6 Direct Admission

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 Direct Admission

รอบ 5 Admissions

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ 5 Admissions

รอบ 4 โควตา

รอบ 3 ICT – รับตรง จัดสอบ

รอบ 2 MU – Portfolio (TCAS1)

รอบ 1 ICT – รับตรง Portfolio

รอบ International Direct Admissions

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบทางอีเมลต่อไป

Share:
 • 300
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  300
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand