หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทุกวิชา ทำให้บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการทำงานและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มีสาขาวิชาต่างๆ รวม 8 สาขาวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียน แบ่งออกเป็น Core Tracks 4 สาขาวิชา และ Applied Tracks 4 สาขาวิชา ดังนี้

Core Tracks

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)
ศึกษาการใช้ทฤษฎีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน เรียนรู้ระบบที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน (Algorithms Analysis), การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design), การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น  (Embedded System), การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพและสื่อ  โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ (Computer Graphics)
ระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems: DB)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น ทฤษฎีการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) คลังข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล (Data Warehousing and Data Mining) การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) การจำแนกและประมวลผลสัญญาณ ปัญญาประดิษฐ์และสถิติ (Intelligent Techniques for Pattern Recognition)  การจัดเก็บ การนำเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์จำแนก ว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละระดับอย่างไร (Semantic Web) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมถึง เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง
ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Networks: CN)
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ (Internet  Architecture) การกำหนดฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (Internet Protocols) การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) การเขียนโปรแกรมจัดการเครือข่ายสื่อสาร (Network Programming)  และการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE)
ศึกษาวิธีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์นั้น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ และคุณภาพของซอฟต์แวร์

Applied Tracks

ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Systems: EB)
ศึกษาทฤษฎี และวิธีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Technology) มาใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่โลกออนไลน์ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ (E-Business Model) และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Application) การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ และการคิดกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึง เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในหลากหลายมุมมอง  (Business Intelligent Systems)
ระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems: MM) 
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย เช่น Computer Animation, Computer Graphic, Virtual Reality รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการสื่อมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้สื่อนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะและความบันเทิง
การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems: MS)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการบริหารจัดการ การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology: HT)
ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจสุขภาพ และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจะศึกษาระบบที่ใช้ในและการบริหารจัดการระบบนั้นในองค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ก.ย. 2562

การสมัคร

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา : 16 ก.ย. – 25 ต.ค. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2563
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ ผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า  Band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาต้น) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)
ช่วงเวลา : 2-16 ธ.ค. 2562
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2563
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4) โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้

การชำระเงินค่าสมัคร : ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร 850 บาท (ชำระด้วย QR Code) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ (https://tcas.mahidol.ac.th/)

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา : 2 – 22 ม.ค. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาต้นของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2563
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ ผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า  Band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่น ด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดิโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดิโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาต้น) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์ ม.มหิดล (https://tcas.mahidol.ac.th/)
ช่วงเวลา :
 6 ก.พ. – 2 มี.ค. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 2. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจศึกษาต่อในด้านคอมพิวเตอร์
 3. หรือเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา โดยเข้าร่วมการแข่งขัน และ/หรือ ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 4. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. ให้เขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 2. คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา
: 3 ก.พ. – 6 มี.ค. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2563
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

การสอบ

 1. สอบข้อเขียน 4 วิชา ได้แก่ วิชา คณิต อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี
 2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร (รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนมาทางสาย วิทย์-คณิต และ ศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)
3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม
*** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com
ช่วงเวลา
: 17-27 เม.ย. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

ทุนการศึกษา

 1. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Dean’s List
 2. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร Academic Excellence
 3. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 1
 4. ทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร ประเภท 2
 5. ทุน ICTs STAR
 6. ทุนบ่มเพาะวิชาชีพ ICT
 7. ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com
ช่วงเวลา
: 7-20 พ.ค. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย ผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX), O-NET, GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์) โดยคิดตามค่าน้ำหนัก ดังนี้
ประเภทการสอบ / วิชาที่สอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ
1.  GPAX 20
2.  O-NET 30
3.  GAT 10
4.  PAT
4.1 PAT1 (คณิตศาสตร์)
4.2 PAT2 (วิทยาศาสตร์)
20
20

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  *** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลา : 9-14 มิ.ย. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. มีคะแนนสอบ
  • 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ) หรือ
  • O-NET หรือ
  • GAT, PAT1 (คณิตศาสตร์), PAT2 (วิทยาศาสตร์)

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript หรือใบ ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา
 3. สำเนาใบรับรองนักเรียน (ปพ.7)
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบสมัคร Online พร้อมลงลายมือชื่อที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม

*** ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ***

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครปีการศึกษา 2563 ที่มีผลคะแนนเทียบวุฒิการศึกษา ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2563 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ได้

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร จ. 16 ก.ย. – ศ. 25 ต.ค. 62
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อ. 5 พ.ย. 62
3 สอบสัมภาษณ์ ศ. 15 พ.ย. 62
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พ. 20 พ.ย. 62
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 29 พ.ย. 62
6 คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. (เพื่อ Clearing House) จ. 2 ธ.ค. 62
7 ICT Preparatory Program มิ.ย. 63
8 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร จ. 2 – จ. 16 ธ.ค. 62
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 10 ม.ค. 63
3 สอบสัมภาษณ์ พ. 15 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พฤ. 30 ม.ค. 63
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของทปอ. พฤ. 30  – ศ. 31 ม.ค. 63
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) อ. 4 ก.พ. 63
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พ. 12 ก.พ. 63
6 ICT Preparatory Program มิ.ย. 63
7 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร พฤ. 2 – พ. 22 ม.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 31 ม.ค. 63
3 สอบสัมภาษณ์ พ. 5 ก.พ. 63 (บ่าย)
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) ศ. 7 ก.พ. 63
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พ. 12 ก.พ. 63
6 ICT Preparatory Program มิ.ย. 63
7 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร พฤ. 6 ก.พ. – จ. 2 มี.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 10 เม.ย. 63
3 สอบสัมภาษณ์ ศ. 17 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ. 22 เม.ย. 63
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ที่เว็บไซต์ของทปอ. พ. 22  – พฤ. 23 เม.ย. 63
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) จ. 27 เม.ย. 63
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พฤ. 30 เม.ย. 63
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
7 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร จ. 3 ก.พ. – ศ. 6 มี.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พ. 11 มี.ค. 63
3 สอบข้อเขียน ศ. 20 มี.ค. 63
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พฤ. 9 เม.ย. 63
5 สอบสัมภาษณ์ พ. 22 เม.ย. 63 (บ่าย)
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์) ศ. 24 เม.ย. 63
7 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พฤ. 30 เม.ย. 63
8 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
9 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร (เว็บไซต์ของทปอ.) ศ. 17 – จ. 27 เม.ย. 63
2 ประกาศผล (เว็บไซต์ของ ทปอ.) ศ. 8 พ.ค. 63
3 ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา (เว็บไซต์ https://smartedu.mahidol.ac.th/) พฤ. 21 พ.ค. 63
4 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 29 พ.ค. 63
5 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
6 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร (เว็บไซต์ของทปอ.) พฤ. 7 – พ. 20 พ.ค. 63
2 ประกาศผล (เว็บไซต์ของทปอ.) ศ. 29 พ.ค. 63
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา อ. 9 มิ.ย. 63
4 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พฤ. 25 มิ.ย. 63
5 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
6 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร อ. 9 – อา. 14 มิ.ย. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ.19 มิ.ย. 63
3 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พฤ. 25 มิ.ย. 63
4 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
5 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63


ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2563


ประกาศการสอบคัดเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563

รอบ 7 Direct Admission

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 รอบ Direct Admission
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แจ้งรหัสนักศึกษา)
 2. กำหนดการ

รอบ 6 Admissions 2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 รอบ Admission 2
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แจ้งรหัสนักศึกษา)
 2. กำหนดการ

รอบ 5 Admissions 1

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 รอบ Admission 1
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (แจ้งรหัสนักศึกษา)
 2. กำหนดการ

International Admission Round

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ

 

รอบ 3 MU – Quota

รอบพิเศษ ICT – PORTFOLIO (เพิ่มเติม)

รอบ 2 MU – PORTFOLIO

รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

International Admission

ประกาศ  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ประจำปีการศึกษา 2563 ระบบรับตรงโดยคณะ รอบ International Admission

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

รอบการสอบสากล (International Admission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • กำหนดการประจำปีการศึกษา 2563
ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1 รับสมัคร

(ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่

อีเมล ictadmission@mahidol.ac.th

หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

2 ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

30 มิถุนายน 2563

เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

3 สอบสัมภาษณ์ นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

30 มิถุนายน 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

(สำหรับนักศึกษาที่พำนักอยู่ต่างประเทศ

สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบ

Video Conference)

4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

30 มิถุนายน 2563

เว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล

5 ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถ

ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้)

นับตั้งแต่วันประกาศ

ถึง

30 มิถุนายน 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
6 ICT Preparatory Program กรกฎาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
7 เปิดภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย

 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่นระดับ C+)
 2. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
  • คะแนนเฉลี่ยรวมวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า “B” หรือเทียบเท่า หรือ
  • ทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีผล “ผ่าน”

ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
  • GCSE “A” level วิชา Mathematics วิชา Computer และ วิชา Physics หรือ วิชา Chemistry
   ไม่ต่ำกว่าระดับ “C” หรือ
  • New SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน หรือ                                  SAT Subject Tests วิชา Mathematics ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 690 คะแนน และ                                  SAT Subject Tests วิชา Physics หรือ วิชา Chemistry ไม่ต่ำกว่า 670 คะแนน หรือ
  • ทำข้อสอบ Entrance Examination (English, Mathematics, Physics and Chemistry) จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผล “ผ่าน”

ทั้งนี้ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

 

 • การชำระค่าสมัครสอบ
  • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ผู้สมัครโปรดชำระค่าสมัครสอบในอัตราค่าสมัคร 600 บาท โดยชำระเงิน ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
  • สำหรับผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 

 • หลักฐานการสมัคร
 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
  ที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร (recommendation letter) จำนวน 2 ฉบับ
 6. เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร
  จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 7. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 8. เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี)

 

 • การปฏิบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศนี้ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรายกรณี

 

 • การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร 02-441-0909
E-mail: ictadmission@mahidol.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร Click

International Admissions

International applicants please download application form here

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

Share:
 • 300
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  300
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish