หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันนี้เราติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต นวัตกรรมนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในระดับที่เราคาดไม่ถึง
ในยุคที่ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาและโทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย ทำให้เราสามารถแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ และสามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกสถานที่และตลอดเวลาผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม มีคนบางกลุ่มนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด อย่างที่ทราบกันดีว่า เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเสียหายที่เกิดจากเหตุภัยคุกคามเหล่านั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จึงได้จัดตั้ง หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถที่เรียนไปช่วยประเทศชาติในการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตฯ ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เหมาะสำหรับผู้เข้าศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่ต้องการทำงานในด้านการรักษาความปลอดภัยซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งเหมาะกับวิชาเอก “ความมั่นคงทางไซเบอร์”  และผู้ที่ต้องการทำงานในด้านการจัดเก็บและแจกจ่ายข้อมูลในองค์กร ซึ่งเหมาะกับวิชาเอก “การประกันสารสนเทศ”

หากคุณต้องการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคุณ

Information updated on Apr. 10, 2020

กำหนดการ

เรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 2 ปี (การเรียนรายวิชา จำนวน 3 ภาคการศึกษา) การจบการศึกษา จะต้องสอบผ่านรายวิชาและวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 36 หน่วยกิต

ปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน): มิถุนายน – กรกฎาคม (ไม่มีการเรียนการสอน)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 4 ภาคเรียน (2 ปี) โดยในปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2) นักศึกษาจะต้องเรียนหมวดวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต

นักศึกษาแผน ก (วิทยานิพนธ์) จะต้องเรียน หมวดวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต ในปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) และปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) และ วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต ในปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) และปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2)

นักศึกษาแผน ข (สารนิพนธ์) จะต้องเรียน หมวดวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ (โมดูล) 2 และ 3 และ โครงการวิจัย จำนวน 6 หน่วยกิต ในปีที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 และ 2)

แผน ก (วิทยานิพนธ์) แผน ข (สารนิพนธ์)
หมวดวิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือก

(หน่วยกิต)

วิทยานิพนธ์

(หน่วยกิต)

หมวดวิชาบังคับ

(หน่วยกิต)

 (Credits)

หมวดวิชาเลือก

 (หน่วยกิต)

 (Credits)

สารนิพนธ์

(หน่วยกิต)

1st Year,

1st Semester

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

12 12
1st Year,

2nd Semester

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

6 3 3 6 6
2nd Year,

1st Semester

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

3 3 6 3
2nd Year,

2nd Semester

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

6 3
Overall Program

รวมไม่น้อยกว่า

18 6 12 18 12 6

แผนการศึกษา

แผน ก (วิทยานิพนธ์)

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทสคม 511 ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 หน่วยกิต ทสคม 531 การประกันสารสนเทศและการจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
ทสคม 512 การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ 3 หน่วยกิต ทสคม 571 การทำให้ระบบแข็งแกร่งและการทดสอบเจาะระบบ 3 หน่วยกิต
ทสคม 513 จริยธรรมและกฎหมายไซเบอร์ 2 หน่วยกิต วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ทสคม 515 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาวิจัยความมั่นคงทางไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ 1 หน่วยกิต ทสคม 698 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
ทสคม 541 เทคโนโลยีและเทคนิคทางนิติดิจิทัล 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ทสคม 698 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
ทสคม 698 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต

แผน ข (สารนิพนธ์)

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทสคม 511 ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3 หน่วยกิต ทสคม 531 การทำให้ระบบแข็งแกร่งและการทดสอบเจาะระบบ 3 หน่วยกิต
ทสคม ๕12 การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ 3 หน่วยกิต ทสคม 571 การประกันสารสนเทศและการจัดการความเสี่ยง 3 หน่วยกิต
ITCY 513

ทสคม 513

Cyber Ethics and Law

จริยธรรมและกฎหมายไซเบอร์

2 credits

2 หน่วยกิต

Elective Courses * not less than

วิชาเลือกไม่น้อยกว่า

6 credits

6 หน่วยกิต

ทสคม 515 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาวิจัยความมั่นคงทางไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ 1 หน่วยกิต
ทสคม 541 เทคโนโลยีและเทคนิคทางนิติดิจิทัล 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
สอบประมวลความรู้ ทสคม 697 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ทสคม 697 สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต รวม 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน รายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือ การประกันสารสนเทศ ตามจำนวน
หน่วยกิตของแต่ละแผนได้ดังนี้

กลุ่มวิชาความมั่นคงไซเบอร์ การประกันสารสนเทศ
ทสคม  514 การวิเคราะห์และการตรวจจับกลฉ้อฉล ทสคม 551 การประยุกต์การเข้ารหัส
ทสคม 534 วิศวกรรมผันกลับและการวิเคราะห์จุดอ่อน ทสคม 552 การจัดการเทคโนโลยีการยืนยันตัวตน
ทสคม 543 นิติเครือข่าย ทสคม 553 การออกแบบซอฟต์แวร์อย่างมั่นคง
ทสคม 544 ความมั่นคงของระบบเคลื่อนที่ ทสคม 573 การจัดการความมั่นคงการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ทสคม 545 ความมั่นคงของระบบคลาวด์ ทสคม 581 การจัดการโต้ตอบเหตุการณ์
ทสคม 562 การตรวจจับและป้องกันการบุกรุก ทสคม  592 หัวข้อพิเศษทางการประกันสารสนเทศ
ทสคม 591 หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติไซเบอร์

Information updated on Apr. 10, 2020

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่าย
นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย
บาท ดอลล่าร์สหรัฐฯ

[1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ~ 33 บาท]

บาท ดอลล่าร์สหรัฐฯ

[1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ~ 33 บาท]

2564 Plan A (Thesis & Courses)

แผน ก (วิทยานิพนธ์ และรายวิชา)

Overall Program

ตลอดหลักสูตร

489,000 14,900 299,000 9,100
1st year, 1st semester

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

138,700 81,200
1st year, 2nd semester

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

196,800 118,800
2nd year, 1st semester

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

147,700 93,200
2nd year, 2nd semester

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

5,800 5,800
แผน ข (สารนิพนธ์ และรายวิชา) ตลอดหลักสูตร 454,500 13,800 275,000 8,400
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 138,700 81,200
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 135,300 81,300
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 174,700 106,700
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 5,800 5,800
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษา

มีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่มีความโดดเด่น ผู้สมัครสามารถสมัครรรับทุนการศึกษาได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา ทุนการศึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมกาหลักสูตรฯ เป็นกรณี ๆ ไป

ทุนสนับสนุน

Information updated on Sep. 15, 2021

การสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

นักศึกษาที่มีสิทธิสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  ในกรณีสําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้พื้นฐาน ด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตาม เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของประธาน และคณะกรรมการหลักสูตรฯ

หากท่านต้องการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2564

กำหนดการ รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 6 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 12 มกราคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 14 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 มกราคม 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) 9 สิงหาคม 2564
กำหนดการ รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 12 มีนาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 มีนาคม 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 1 – 7 เมษายน 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) 9 สิงหาคม 2564
กำหนดการ รอบที่ 3
เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 12 พฤษภาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 18 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 1 – 7 มิถุนายน 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) 9 สิงหาคม 2564
กำหนดการ รอบที่ 4
เปิดรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 12 กรกฎาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 31 กรกฎาคม 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 1 – 7 สิงหาคม 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) 9 สิงหาคม 2564
กำหนดการ รอบภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 12 พฤศจิกายน 2564
สอบสัมภาษณ์ 17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พฤศจิกายน 2564
รายงานตัวเข้าศึกษา 1 – 7 ธันวาคม 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2564) 10 มกราคม 2565

ทำไมถึงต้องเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านการวิจัยและการศึกษา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ สร้างประโยชน์มากมายให้แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งระบบการศึกษาและการวิจัยที่ทันยุคทันสมัยของมหาวิทยาลัยฯ ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการสันทนาการที่เพรียบพร้อม อันจะช่วยเติมเต็มการเรียนของนักศึกษาในระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ย. 2563

การติดต่อหลักสูตรฯ

ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808

Information updated on Apr. 10, 2020

Share:
 • 21
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  21
  Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand