ข่าวการรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ
เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้

 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “พนักงานทั่วไป”
  (หน่วยอาคารและภูมิทัศน์)

  จำนวน 1 อัตรา  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

  – ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
  หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th
     (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
  – ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้ ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีประสบการณ์งานด้านระบบปรับอากาศ พิจารณาเป็นพิเศษ
  2. อายุไม่เเกิน 30 ปี
  3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.
  4. ไม่ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
  ลักษณะงาน
  1. จัดเตรียมสถานที่เพื่อการเรียน การอบรม สัมมนา และการเข้าเยี่ยมชม
  2. กำกับดูแลและตรวจสอบการทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร
  3. กำกับดูแลและตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  4. กำกับดูแลและตรวจสอบด้านการบำรุงรักษาภูมิทัศน์และกายภาพ
  5. กำกับดูแลและตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

————————————————————————————————————————————

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, ICT, Computer Engineer, Technology หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application
 3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL
 4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย JavaScript Framework ต่างๆ และ การเชื่อมต่อกับ WebService (API)
 5. มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา Mobile Application (iOS/Android) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้ในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 หรือ CMMI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 9. ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง
 10. ใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

ลักษณะงาน (Job Description)

 1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application, และ Mobile Application บน Platform .NET Technology / Android Technology /Visual Studio Cross Platform Technology เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 2. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  ————————————————————————————————————————
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ “ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์”
  จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
  – ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
  – ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้ ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. มีใบขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล
  3. มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท๒ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  5. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ หน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ เพื่อให้บริการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ในวันทำการและวันหยุดราชการ
  8. มีจิตใจรักการให้บริการที่ดี มีจิตสำนึกความปลอดภัย และการรักษากฎข้อบังคับการจราจร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในการให้บริการกับบุคลากรร ในคณะฯ
  2. บันทึกการเดินทาง บันทึกการใช้น้ำมัน ในการขับรถยนต์ส่วนกลาง
  3. รับส่งเอกสารสิ่งของต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมกันในการขับรยนต์ส่วนกลาง
  4. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จำเป็นได้ เช่น การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอาคารสถานที่ เมื่อถูกมอบหมาย เป็นต้น

  The Faculty of ICT at Mahidol University would like to employ several highly talented individuals for the following full-time positions at our Salaya campus.

 • ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time) Application form (University Officer)
  (Application Closing Date: October 31, 2019)

QUALIFICATION for ENGLISH INSTRUCTOR

 • A Bachelor’s degree or higher in Education, Teaching English, or related fields;
 • A TEFL or Teaching Certificate (Required);
 • At least 3 years of teaching experience at the university or high school level;
 • A strength in teaching academic writing and/or curriculum development is a plus.

      The Salary is commensurate with experience and qualifications. Please E-mail a cover letter, resume, recent photo, degree certificate, transcripts, 2 letters of professional reference, and any relevant documents to the HR Division via E-mail: thaneeya.loy@mahidol.ac.th and wanvisa.bua@mahidol.ac.th

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish