ข่าวการรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ
เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้  

 เปิดรับสมัครตำแหน่ง “อาจารย์” 

**ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564**

หน่วยงาน กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ประสบการณ์ มีประสบการณ์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมมิฟิเคชัน หรือเทคโนโลยีเกม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ในเกม เกมออนไลน์ในระบบผู้เล่นหลายคน หรือเกมเอนจิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้

๑.  เพศ ชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

๒.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยีเกม หรือเกมมิฟิเคชัน

๓.  มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกม หรือเกมมิฟิเคชัน

๔.  มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
 (ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี) หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๗๙
  TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๕o
  TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๑๓
  MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘o
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ๑. ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การติดตามประเมินผลการเรียนการสอน

๒. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ

๓. ปฏิบัติงานวิจัย การบริการวิชาการ และการสนับสนุนและส่งเสริมงานด้าน ICT ของคณะ ฯ                    

๔. ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภายในต่าง ๆ ของคณะฯ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
  ๑. สอบสอน

๒. สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
  อัตราเงินเดือน  ๓๑,๕oo  บาท (แรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)
วิธีการสมัคร :
๑. สมัครผ่าน E-Recruitment (สมัครสมาชิกก่อน)
๑.๑ เข้าระบบ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php
๑.๒ เลือก ประกาศรับสมัครงาน
๑.๓ ค้นหา ตำแหน่ง “อาจารย์” หน่วยงาน “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
หรือหากเป็นสมาชิกแล้ว คลิกที่ Link นี้ >> https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=4287
๑.๔ กด “สมัครงานนี้”
* โปรดเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครสมาชิก สำหรับการ Download
๒. สมัครด้วยตนเอง
๒.๑ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail: wanvisa.bua@mahidol.edu
๒.๒ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครงาน (ตำแหน่ง อาจารย์)
มายัง งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand