ข่าวการรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ
เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้

   😀 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตร  เปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการสมัครสมาชิกผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ที่ลิงก์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php

ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้ สมัครงานตำแหน่ง “นักวิชาการพัสดุ”

ประสบการณ์ มีประสบการณ์ด้านพัสดุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และบริหารสัญญา ในระบบ e-GP ได้เป็นอย่างดีปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความสามารถในการตอบคำถามและอธิบายงาน ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และสุภาพ
 6. มีใจให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยวาจาสุภาพ เช่น แนะนำ/สอน/แก้ไขบัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มารับบริการ
 7. สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจำ กรณีมีกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย
 8. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
 9. รักมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ทำให้ภาพพจน์และชื่อเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลเสียหาย
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุ
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 • พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สอบคัดเลือกโดยการเข้ารับการสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
  • ระดับปริญญาตรี อัตรา 20,090 บาท
  • ระดับปริญญาโท อัตรา 23,440 บาท
 • กรณีผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

——————————————————————————————————————————————–

 😉 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตร  เปิดรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการสมัครสมาชิกผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ที่ลิงก์ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/index.php

ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์นี้ สมัครงานตำแหน่ง “นักทรัพยากรบุคคล”

ประสบการณ์ มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการใช้โปรแกรม ERP-HR
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/เพศหญิง (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการใช้โปรแกรม ERP-HR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
IELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
TOEFL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 29
TOEFL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
TOEFL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 36
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเกษียณอายุงาน การอนุมัติตัวบุคคล การต่อ/ไม่ต่อสัญญา
 2. การสำรวจ วิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
 3. การดำเนินการจัดทำแผนงาน และ/หรือกิจกรรม เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร
 4. ให้คำแนะนำ บริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
 1. พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
 2. สอบคัดเลือกโดยการเข้ารับการสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
 • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
  • ระดับปริญญาตรี อัตรา 20,090 บาท
  • ระดับปริญญาโท อัตรา 23,440 บาท
 • กรณีผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรือมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม ERP-HR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish