ข่าวการรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ
เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, ICT, Computer Engineer, Technology หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application
 3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL
 4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย JavaScript Framework ต่างๆ และ การเชื่อมต่อกับ WebService (API)
 5. มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา Mobile Application (iOS/Android) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้ในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 หรือ CMMI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 9. ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง

ลักษณะงาน (Job Description)

 1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application, และ Mobile Application บน Platform .NET Technology / Android Technology /Visual Studio Cross Platform Technology เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 2. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 • ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time) Application form (University Officer) Application Closing Date :11 April 2019
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชี” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)
  สามารถสมัครผ่านออนไลน์ตามลิ้งนี้ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=1875
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา (ขยายเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)
 • ประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักประชาสัมพันธ์” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
 •  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่งงาน
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง (หัวหน้างาน) งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
 • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
 • งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (หัวหน้างาน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
 • นักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
 • เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “พนักงานทั่วไป” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560)
 • รับสมัครตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกของตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (อาวุโส)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกของตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์.Net
 • ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish