ข่าวการรับสมัครงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถ
เข้าร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่างนี้

 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ “ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์”
  จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562)
  – ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT (ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่)
  – ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้ ระบบรับสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า2. มีใบขับขี่รถยนต์ ส่วนบุคคล

  3. มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท๒ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

  5. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ หน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  6. มีประสบการณ์ขับรถยนต์ เพื่อให้บริการไม่ต่ำกว่า 2 ปี

  7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ในวันทำการและวันหยุดราชการ

  8. มีจิตใจรักการให้บริการที่ดี มีจิตสำนึกความปลอดภัย และการรักษากฎข้อบังคับการจราจร

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  1. ขับรถยนต์ส่วนกลาง ในการให้บริการกับบุคลากรร ในคณะฯ

  2. บันทึกการเดินทาง บันทึกการใช้น้ำมัน ในการขับรถยนต์ส่วนกลาง

  3. รับส่งเอกสารสิ่งของต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมกันในการขับรยนต์ส่วนกลาง

  4. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จำเป็นได้ เช่น การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอาคารสถานที่ เมื่อถูกมอบหมาย เป็นต้น


  The Faculty of ICT at Mahidol University would like to employ several highly talented individuals for the following full-time positions at our Salaya campus.

 • ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time) Application form (University Officer)
  (Application Closing Date: October 31, 2019)

QUALIFICATION for ENGLISH INSTRUCTOR

 • A Bachelor’s degree or higher in Education, Teaching English, or related fields;
 • A TEFL or Teaching Certificate (Required);
 • At least 3 years of teaching experience at the university or high school level;
 • A strength in teaching academic writing and/or curriculum development is a plus.

      The Salary is commensurate with experience and qualifications. Please E-mail a cover letter, resume, recent photo, degree certificate, transcripts, 2 letters of professional reference, and any relevant documents to the HR Division via: E-mail : thaneeya.loy@mahidol.ac.th and wanvisa.bua@mahidol.ac.th


 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง “นักประชาสัมพันธ์”
  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/pdf.php?r0=2291&doc=3

   นางสาวธนพร เพ็งสอน   ผู้ได้รับการคัดเลือก
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักประชาสัมพันธ์” (งานแปลสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และงานทางด้าน Digital Marketing) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ส่งใบสมัครก่อนได้รับการพิจารณาก่อน
  สามารถสมัครผ่านออนไลน์ตามลิ้งนี้ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=2291หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th

  • ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
   วุฒิการศึกษา
    ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ปริญญาโท สาขา มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์, อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์การทำงาน/ คุณลักษณะเพิ่มเติมที่ต้องการ
   1. มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 1 ปี หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   2. หรือหากมีประสบการณ์ทางด้าน Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   3. อายุไม่เกิน 35 ปี
   4. มีความกะตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายในเวลาที่จำกัด และทำงานภายใต้ความกดดันได้ลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION)
   1. ปฏิบัติงานด้านการแปลสื่อประสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะ และมีความสามารถในการสรุปความ เขียนบทความประชาสัมพันธ์คณะเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำข่าวภาษาอังกฤษ
   2. ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
   3. ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานสื่อสารองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายของคณะฯ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ในระดับประเทศและนานาชาติ
   4. สามารถสื่อสารในที่สาธารณะได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
   5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษาต่างชาติ
   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

——————————————————————————————————————————————–

 • ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time) Application form (University Officer)
  (Application Closing Date: May 31, 2019)
  The Faculty of ICT at Mahidol University would like to employ several highly talented individuals for the following full-time positions at our Salaya campus.​​​​​​​

  1. A Bachelor’s degree or higher in Education, Teaching English, or related fields;
  2. A TEFL or Teaching Certificate (Required);
  3. At least 3 years of teaching experience at the university or high school level;
  4. A strength in teaching academic writing and/or curriculum development is a plus.

  The Salary is commensurate with experience and qualifications. Please E-mail a cover letter, resume, recent photo, degree certificate, transcripts, 2 letters of professional reference, and any relevant documents to the Dean of Faculty of ICT via:

  E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th or thaneeya.loy@mahidol.ac.th


 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/pdf.php?r0=1985&doc=3
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์” Programmer
  (ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

  สามารถสมัครผ่านออนไลน์ตามลิ้งนี้ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=1985
  หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail: wanvisa.bua@mahidol.ac.th  
 • ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, ICT, Computer Engineer, Technology หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความชำนาญ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Application
 3. มีความรู้ ความชำนาญ ในการจัดการฐานข้อมูล SQL
 4. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย JavaScript Framework ต่างๆ และ การเชื่อมต่อกับ WebService (API)
 5. มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนา Mobile Application (iOS/Android) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้ในมาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO29110 หรือ CMMI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 9. ใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง

ลักษณะงาน (Job Description)

 1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application, และ Mobile Application บน Platform .NET Technology / Android Technology /Visual Studio Cross Platform Technology เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 2. ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้าน IT แก่บุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยจิตสำนึกด้านบริการ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 • ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time) Application form (University Officer) Application Closing Date :11 April 2019
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักวิชาการเงินและบัญชี” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562)
  สามารถสมัครผ่านออนไลน์ตามลิ้งนี้ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=1875
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา (ขยายเวลาถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)
 • ประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (สอบวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักประชาสัมพันธ์” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561)
 •  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง “นักวิชาการคอมพิวเตอร์” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่งงาน
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง (หัวหน้างาน) งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
 • นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
 • งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (หัวหน้างาน) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
 • นักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
 • เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง “พนักงานทั่วไป” จำนวน 1 อัตรา (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560)
 • รับสมัครตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกของตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (อาวุโส)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกของตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์.Net
 • ใบสมัครคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish