หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

 • ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหลักในการศึกษา ที่เน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้ ผ่านการ ผสมผสานการให้ความรู้ภาคทฤษฎีร่วมกับการชี้แนะจากผู้สอน โดยผู้เรียนเป็นผู้สะสมความรู้ เชื่อมโยงกับความรู้เดิมและใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจจากสถานการณ์เสมือนจริง นำไปประยุกต์ กับประสบการณ์ และแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Student-Centered; Constructivism and Essentialism Blending)

เป็นสถาบันชั้นนำที่สามารถตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางด้านการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะในวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นอย่างดีโดยมีความรอบรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเคารพต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ นำเสนอและสร้างสรรค์ผลงานโดยอยู่บนหลักการและเหตุผลได้ด้วยตนเอง
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพและเรียนรู้ศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ติดต่อ

 

Tel: +66 02 441-0909 / Fax. +66 02 441-0808

E-mail: ict@mahidol.ac.th

Website: http://www.ict.mahidol.ac.th

ปีที่ก่อตั้ง ปี 2552 จัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”

(กำเนิดจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2531)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ระบบ
2 ภาคการศึกษา/ปี
ภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณา และต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 • ภาคต้น : เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม
 • ภาคปลาย : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม
 • ภาคฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม

เมื่อรวมค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ประมาณ 77,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษาหรือน้อยกว่า และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
 • เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชา และผ่านเกณฑ์ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน หลักสูตร
 • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ดังต่อไปนี้ Minimum level of English of TOEFL PBT 525/CBT 196/ IBT 70/IELTS 5.5/TOEIC 620 หรือผ่าน ICT exit exam

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสุขภาพและนันทนาการ 1 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 69 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2
ปีที่ 1 วทชว 109 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 3 สมสค 103 มนุษย์และสังคม 2
  สมมน 116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ 2 วทคม 100 เคมีเชิงบูรณาการ 3
  ทสคพ 320 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 3 ทสคพ 211 ระบบดิจิตอลเบื้องต้น 3
  ทสคพ 175 คณิตศาสตร์ชั้นสูง 1 สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ทสคพ 161 วิทยาศาสตร์กายภาพกับการคำนวณ 3
ทสศท 101 เทคนิคการแก้ปัญหา 2 ทสคพ 209 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3
  ทสคพ 201 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน 3 ทสภษ 201 ทักษะการอ่าน 2
  ทสภษ 101 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 1 2 ทสคพ 125 สถิติประยุกต์สำหรับการคำนวณ 3
  ทสศท 141 การถ่ายภาพดิจิตอล 1
  รวม

18

รวม 20

 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2
ปีที่ 2 ทสภษ 102 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค 2 2 ทสภษ 202 การพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอ 2
  ทสคพ 306 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3 ทสคพ 323 การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 3
  ทสคร 276 การจัดการ 2 ทสคพ 381 ระบบสื่อหลายแบบขั้นแนะนำ 3
  ทสคพ 241 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3 ทสคพ 343 หลักการของระบบปฏิบัติการ 3
  ทสคพ 222 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ทสคพ 212 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3
  ทสคพ 231 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 ทสศท 301 กลยุทธ์การสื่อสารในชีวิตมืออาชีพ 2
  ทสคพ 159 ปฏิบัติการซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหา พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 ทสคพ 335 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะนำ 3
  รวม

17

รวม 19

 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2
ปีที่ 3 ทสภษ 301 การเขียนเชิงธุรกิจ 2 ทสภษ 282 การเขียนเชิงวิชาการ 2
ทสคพ 371 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นแนะนำ 3 ทสคพ 424 การคำนวณแบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ 3
ทสคพ 414 การเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3 ทสคพ 461 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3
ทสคพ 420 เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 ทสคพ 336 การต่อประสานคนกับเครื่อง 3
ทสคพ 451 ปัญญาประดิษฐ์ 3 ทสคพ 391 ปฏิบัติการระบบเครือข่าย 1
ทสคพ 443 ระบบเชิงกระจายและขนาน 3 ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชา 3
ทสคพ 361 ระบบสารสนเทศการจัดการ 3 ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชา 3
รวม

20

รวม 18

 

ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2
ปีที่ 4 ทสคพ 402 จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และธุรกิจ 3 ทสคพ 492 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2 3
ทสคร 277 การตลาดดิจิตอล 2 ทสคพ XXX วิชาเลือกเสรี *
ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชา 3
ทสคพ XXX วิชาเลือกตามสาขาวิชา 3
ทสคพ 499 โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 6
รวม

17

รวม 3

* วิชาจากกลุ่มเลือกเสรีโดยเน้นการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ที่สุด (Cutting-edge technology) จากคู่ความร่วมมือทั้งในและ นอกประเทศ

แนวปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอน
 • Interaction-based Lecture
 • Lab
 • Discussion
 • Cooperative Learning
 • Experience-based Case Study (Discovery Learning)
 • Inquiry-based Learning
 • Coaching
 • Project-based Learning (Expeditionary Learning)
แนวปฏิบัติ ในการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
 • Quiz
 • Examination
 • Observation
 • Assignment Evaluation
 • Report Evaluation
 • Essay Evaluation
 • Project Evaluation
 • Presentation Evaluation
 • Critique Evaluation
 • Participation Assessment
 • Self-Assessment

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–Level Learning Outcomes: PLOs)

 • PLO1: Effectively communicate the basic knowledge of computer science, mathematics, science, social science, humanities, healthy living, economic and finance with other people.
 • PLO2: Use systematic approaches by critically thinking at multiple levels of abstraction and solving problems under the context in which a computer system (will) operates (ICT disciplinary skills).
 • PLO3: Demonstrate abilities to study and work both independently and collaboratively.
 • PLO4: Recognize the individual, social, and ethical responsibilities of a professional working in ICT-related disciplines.
 • PLO5: Demonstrate effective command of the English language for professional communication.

ผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม (Stream Learning Outcomes: SLOs)

 • SLO6: Use knowledge and skills in one of the selective tracks related to ICT career paths to a wide range of applications in real world. The selective tracks include Computer Science, Databases and Intelligent Systems, E-Business Systems, Multimedia Systems, Software Engineering, Health Information Technology, Computer Network, and Management Information Systems.
 • SLO7: Apply computer science knowledge and skills to scope, design, and implement ICT-based solutions to more open problems with the awareness of advanced technologies.
 • SLO8: Carry out research practices in ICT-based topics under a supervision of experienced researchers with the awareness of cutting-edge technologies.
 • SLO9: Carry out professional practices and skills to learn and work beyond classroom.
 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 3. นักเขียนโปรแกรม
 4. นักพัฒนาเว็บ
 5. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 6. นักพัฒนาระบบสื่อหลายแบบ
 7. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 8. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 9. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. ผู้จัดการระบบเครือข่ายสื่อสาร
 11. ผู้จัดการด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 12. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรต่างๆ
 13. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 14. ผู้จัดการด้านระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
 15. ผู้ประกอบการด้าน ICT และการประยุกต์ ICT

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มีสาขาวิชาต่างๆ รวม 8 สาขาวิชา ให้นักศึกษาเลือกเรียน ดังนี้

ศึกษาการใช้ทฤษฎีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาพื้นฐาน เรียนรู้ระบบที่เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น กระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน (Algorithms Analysis), การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design), การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาดและความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั้น  (Embedded System), การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพและสื่อ  โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ (Computer Graphics)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น ทฤษฎีการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) คลังข้อมูลและการสืบค้นข้อมูล (Data Warehousing and Data Mining) การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) การจำแนกและประมวลผลสัญญาณ ปัญญาประดิษฐ์และสถิติ (Intelligent Techniques for Pattern Recognition)  การจัดเก็บ การนำเสนอเนื้อหาและการวิเคราะห์จำแนก ว่าข้อมูลที่ปรากฏนั้นมีความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละระดับอย่างไร (Semantic Web) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รวมถึง เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันสำหรับจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายสื่อสารซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ (Internet  Architecture) การกำหนดฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร (Internet Protocols) การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management) การเขียนโปรแกรมจัดการเครือข่ายสื่อสาร (Network Programming)  และการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic)

ศึกษาวิธีการควบคุมการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์นั้น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ และคุณภาพของซอฟต์แวร์

ศึกษาทฤษฎี และวิธีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Technology) มาใช้กับธุรกิจต่างๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสู่โลกออนไลน์ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ (E-Business Model) และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Application) การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ และการคิดกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ๆ รวมไปถึง เทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลในหลากหลายมุมมอง  (Business Intelligent Systems)

ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการสร้างระบบที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดีย เช่น Computer Animation, Computer Graphic, Virtual Reality รวมไปถึงเรียนรู้การจัดการสื่อมัลติมีเดีย และการประยุกต์ใช้สื่อนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะและความบันเทิง

ศึกษาเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการบริหารจัดการ การแปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยจะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศึกษาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ไปใช้ในภาคธุรกิจสุขภาพ และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจะศึกษาระบบที่ใช้ในและการบริหารจัดการระบบนั้นในองค์กร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญ

หมายเหตุ: นักศึกษาจะสามารถเลือกสาขาวิชาได้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3


 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. ผ่านการคัดเลือกโดยระบบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระเบียบ การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดลระบบรับตรง รวมทั้งตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่ผ่านการ อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยมหิดล หรือผ่านการคัดเลือกที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเองด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งการพิจารณาผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของ สำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา โดยเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. กรณีที่ผู้สมัครเป็นนักเรียนต่างชาติ หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก ระบบการศึกษาของต่างประเทศ ต้องมีเอกสารรับรองวุฒิของการจบการศึกษา และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เรียนในแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โดยตรงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2

 


Share:
 • 2
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  2
  Shares

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand