บริการด้านหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดบริการหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา  โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้าอยู่หอพัก ได้ที่ website   : http://www.muhome.mahidol.ac.th  เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-9116

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish