เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Cybersecurity”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 (ITDS101 Industry Problems and Experiences 1) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Cybersecurity” โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนกสุดา วงศ์วิเศษ IT Security Architect บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 12 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง IT 204 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา