เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565” โดยมีนักศึกษาร่วมนำเสนอโครงงานวิจัย จำนวนกว่า 60 ผลงาน ณ ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา “การนำเสนอผลงานโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565” เป็นหนึ่งกิจกรรมในรายวิชา โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ เพื่อสร้างสรรค์ รวมถึงต่อยอดโครงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไปในอนาคต Previous Next…

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Web Development Landscape” และ “Backend Methodology”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ทสวด 242 ปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านเว็บ (Web Technologies Lab) จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิรภพ ร่มโพธิ์ Solution Engineer Lead / Fronted Platform and Technology จาก LINE Company (Thailand) Limited ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 4 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “Web…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICTxDST ลานบอร์ดเกม”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายนวพฤฒ ทรายมูล นางสาวอรรจน์ชญาณ์   ศรีมงคลธนา  นักศึกษาชั้นปีที่ 3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     (ICT  หลักสูตรนานาชาติ)    และนายยุทธพิชัย  พรมนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ซึ่งได้รับทุนระหว่างปี ประเภททุนนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ดร.พิไลลักษณ์  ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรม “ICTxDST ลานบอร์ดเกม” ให้กับนักศึกษา และบุคลากรคณะ ICT โดยมีการแข่งขันเกม Carcassonne 20th Anniversary สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน และกิจกรรมการเล่นบอร์ดเกมสำหรับผู้สนใจทั่วไป…

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบจ่ายเงินและวิธีการชำระเงินออนไลน์”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ทสวด 294 ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน (Fundamentals of Electronic Commerce Systems) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบจ่ายเงินและวิธีการชำระเงินออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชัย เย็นฤดี Executive Advisor บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ E-Commerce Payment Methods, Credit Card Payment, Payment Gateway และ Payment Request API รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “NFT and Gaming Industrial Revolution”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร อาจารย์ประจำคณะ ICT จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “NFT and Gaming Industrial Revolution” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธัญจิรา ศรีรวีวิลาส ตำแหน่ง YGG SEA Thailand Gaming Manager และ General Manager จาก YGG SEA เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ NFT หรือ Non-Fungible Token ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มาแรงในยุคดิจิทัล ที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถทำซ้ำหรือทดแทนกันได้ และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมด้านเกม ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand Internet” ให้แก่นักศึกษาในรายวิชา ITCS420 Computer Networks

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสคพ 420 เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ITCS420 Computer Networks) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand Internet” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกษมนัส ไม้เรียง ผู้จัดการส่วนประจำศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อินเตอร์เน็ตของประเทศไทยและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนกว่า 120 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ICTxDST Relationship Game 2022”

วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายสิรสัณห์ ศรีจิรพัฒนกุล และนายธนพัฒน์ นนท์ภาษโสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT หลักสูตรนานาชาติ)    พร้อมด้วย    ดร.อัคร    สุประทักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรม “ICTxDST Relationship Game 2022” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT โดยเป็นการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกม Valorant ณ ลาน Innovative Space ชั้น 1 และห้อง IT210 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “ดูหนังกลางแปลง @ICT ประจำปี 2565”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวเพียงฟ้า บุญแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับทุนระหว่างปี ประเภททุนนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสำนักงานบริหารการศึกษา จัดกิจกรรม “ดูหนังกลางแปลง @ICT ประจำปี 2565” ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ICT ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรม    “ดูหนังกลางแปลง @ICT ประจำปี 2565”     เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทุนกิจกรรม    จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์     บุคลากร   …

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Loy Krathong ICTxDST

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวเพ็ญพิชชาภา ภัณฑารักษ์สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับทุนระหว่างปี ประเภททุนนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับสำนักงานบริหารการศึกษา และคณะทำงานด้านการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม “Loy Krathong ICTxDST” โดยมีการประกวดภาพถ่ายการแต่งกายในธีมลอยกระทง ผ่าน Instagram และการร่วมสนุกผ่าน AR Filter ทาง Facebook และ Instagram ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ICT ณ ลาน Innovative Space คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรม “Loy…

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุดารัตน์ กิจสิพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4…