เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การศึกษาและการวิจัยสหวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระดับโลก

พันธกิจ

พัฒนาศาสตร์ทางด้าน ICT ของประเทศให้อยู่ในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการบูรณาการกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ และให้บริการผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยด้วยทีมคณาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง

ค่านิยมองค์กร

“M A H I D O L”

M – Mastery รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล
A – Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง
I – Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม
D – Determination แน่วแน่ทำกล้าตัดสินใจ
O – Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่
L – Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้นำ

ค่านิยมร่วม

ONE ICT รวมพลัง รวมใจ ก้าวไกลเป็นหนึ่ง