เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณบดี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

E-mail: pattanasak.monmahidol.ac.th

ที่ปรึกษาคณบดี

ที่ปรึกษาคณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์

E-mail: supachai.twsmahidol.ac.th

ที่ปรึกษาคณบดี

รศ. ดร. เจริญศรี
มิตรภานนท์

E-mail: jarernsri.mitmahidol.ac.th

ที่ปรึกษาคณบดี

รศ. ดร. สุดสงวน
งามสุริยโรจน์

E-mail: sudsanguan.ngamahidol.ac.th

ที่ปรึกษาคณบดี

นางอมรรัตน์ ฉายรัตน์

E-mail: amornrat.crtmahidol.ac.th

ที่ปรึกษาคณบดี

นายอรรณพ สถิรปัญญา

E-mail: unnop.satmahidol.ac.th

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

Professor Dr. Peter Fereed Haddawy

E-mail : peter.hadmahidol.ac.th
Personal Website

รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ

ผศ. ดร.สุกัญญา พงษ์สุภาพ

E-mail: sukanya.phomahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์

E-mail: pagaporn.penmahidol.ac.th

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง

นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์

E-mail: phayao.tiwmahidol.ac.th

รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ ดร.เพชร สัจจชลพันธ์

E-mail: petch.sajmahidol.ac.th