เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายคณิตพัฒน์ ศรีนันทกุล

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน: 160
E-mail: kanitpat.srimahidol.ac.th

งานบริหารและอำนวยการ

หัวหน้างานบริหารและอำนวยการ

นางสาวธนิดา เอกรินทรากุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 241
E-mail: tanida.ekkmahidol.ac.th

หน่วยธุรการและสารบรรณ

หัวหน้าหน่วยธุรการและสารบรรณ

นางอุไรวรรณ รักษ์กำเนิด

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 143
E-mail: uraiwan.rakmahidol.ac.th

นางสาวจุฑา ไชยวุฒิ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: –
E-mail: juta.chamahidol.ac.th

นางจุฑามาศ รักหนู

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 144
E-mail: jutamas.rakmahidol.ac.th

นางสาวศิริรัตนา แย้มเอิบสิน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 191
E-mail: sirirattana.yammahidol.ac.th

นางสาวฉวีวรรณ ทับทิมทอง

ตำแหน่ง: พนักงานบริการอัดสำเนา
โทรศัพท์ภายใน: 450

นางสาวโอถิน สูญราช

ตำแหน่ง: แม่บ้าน
โทรศัพท์ภายใน: 450
E-mail: othin.soomahidol.ac.th

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวธนียา ลอยสุวรรณ

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน: 208
E-mail: thaneeya.loymahidol.ac.th

นางสาวปองไพลิน มุทิตาภรณ์

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน: 244
E-mail: pongpailin.mutmahidol.ac.th

นางสาววันวิสาข์ บัวบาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 423
E-mail: wanvisa.buamahidol.ac.th

นางสาวสมบูรณ์ แซ่ตั้ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 149
E-mail: somboon.saemahidol.ac.th

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการความเสี่ยงและความมั่นคงทางไซเบอร์

อาจารย์ ดร. อัษฎารัตน์ คูรัตน์

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: assadarat.khumahidol.ac.th

หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

นางธนพร สังข์ประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 146
E-mail: thanaporn.sunmahidol.ac.th

นางสาวกิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน: 139
E-mail: kittiya.plomahidol.ac.th

งานงบประมาณและการคลัง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง

นางทิพย์รัตน์ ละอองลักขณา

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน: 252
E-mail: thiparat.laomahidol.ac.th

รักษาการหัวหน้างานงบประมาณและการคลัง

นายพลช ตรีเมฆ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน: 156
E-mail: palot.trimahidol.ac.th

หน่วยบริหารงบประมาณ

นางสาววัตถาภรณ์ อรรคเนตร

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน: 167
E-mail: watthaphon.akkmahidol.ac.th

นางพรชนก พงษ์สิทธิผล

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ภายใน: 168
E-mail: pornchanok.phomahidol.ac.th

หน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐริกา ฟองคำ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน: 424
E-mail: nattharika.fonmahidol.ac.th

นางสาวอรอนงค์ นีระบาล

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ภายใน: 254
E-mail: onanong.nirmahidol.ac.th

หน่วยตรวจจ่ายและสารสนเทศ

หัวหน้าหน่วยตรวจจ่าย

นางสาวพิจิตรา สิริศรีสัมพันธ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 255
E-mail: pichitra.sirmahidol.ac.th

งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

หัวหน้างานบริหารพัสดุและยานพาหนะ

นางสาวสมพร บำรุงศรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน: 207
E-mail: somporn.bummahidol.ac.th

หน่วยบริหารพัสดุ

นายอริย์ก ยิสารคุณ

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน: 165
E-mail: arige.yismahidol.ac.th

นางสาวธัญนันท์ ทองสุข

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน: 162
E-mail: thanyanan.thomahidol.ac.th

นางสาวลักขนาถ ปลื้มจิตต์

ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
โทรศัพท์ภายใน: 243
E-mail: lukkanat.plemahidol.ac.th

นางสาววรนันท์ เตเสถียรวงศ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 152
E-mail: voranan.tasmahidol.ac.th

นางสาวธัญพัฒน์ ศักดิ์สยามกุล

ตำแหน่ง: นิติกร
โทรศัพท์ภายใน: 166
E-mail: thanyapat.sakmahidol.ac.th

นายจำรัส แก้วแกมศรี

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน: 138
E-mail: jamras.kaemahidol.ac.th

นายจำเรียง ยิ่งยืนยง

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน: 138
E-mail: jumrieng.yinmahidol.ac.th

นายสมคิด อยู่จันทร์

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน: 138
E-mail: somkid.yujmahidol.ac.th

นายเอกราช เพ็ชรกลับ

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ภายใน: 138
E-mail: aekkarat.petmahidol.ac.th

งานสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ

อาจารย์ ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: pisit.pramahidol.ac.th

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นางสาวณัฐณิชาช์ ปลาบู่ทอง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 109
E-mail: natnicha.plamahidol.ac.th

รองหัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นางสาวศรุตา ชินธเนศ

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน: 150
E-mail: saruta.chimahidol.ac.th

นางสาวธนพร เพ็งสอน

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน: 127
E-mail: thanaporn.penmahidol.edu

นายอนุวัฒน์ ปทุมสูติ

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน: 148
E-mail: anuwat.pahmahidol.ac.th

นางสาวอาภาภัทร ดิลกภากรณ์

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน: 190
E-mail: apapat.dilmahidol.ac.th