เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ ดร.วุฒิชาติ แสวงผล

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: wudhichart.sawmahidol.ac.th

รักษาการหัวหน้างานพัฒนางานวิจัย

นางสาว สุวิมล เวหากิจ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ
โทรศัพท์ภายใน: 153
E-mail: suwimol.wahmahidol.ac.th

นาย ณัฐพล บุญสม

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 153
E-mail: nuttapol.boomahidol.ac.th

นางสาว ปาริฉัตร จันทรรักษ์

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ภายใน: 426
E-mail: parichat.chamahidol.ac.th

นางสาวบุณยนุช พิศสุวรรณ

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์ภายใน: 142
E-mail: boonyanuch.phimahidol.ac.th

Dr. Myat Su Yin

ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์ภายใน: 242
E-mail: myatsu.yinmahidol.ac.th

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: tipajin.thamahidol.ac.th

หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางสาว บังอร กรวิรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ
โทรศัพท์ภายใน: 200
E-mail: bangorn.kormahidol.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี สารัชย์ เจี่ยภักดี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 154
E-mail: sarachaya.chimahidol.ac.th

นางสาวกัญญศร สุดเสงี่ยม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 161
E-mail: kanyasorn.sudmahidol.ac.th

นางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 145
E-mail: jarrussri.pakmahidol.ac.th

นาย เด่น ทัพซ้าย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 422
E-mail: den.tupmahidol.ac.th