เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production” รุ่นที่ 2 (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน วิธีชำระเงิน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลปัจจุบัน การสื่อสารด้วยสื่อวิดีโอ มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างครบถ้วน ทั้งภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว ที่สำคัญสามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้กระบวนการผลิตมีความคล่องตัวและสร้างผลงานได้อย่างไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ Smart Phone เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถผลิต Video Content ที่สามารถตอบสนองต่องานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าการประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม การแนะนำสินค้า บริการใหม่ๆ รวมถึงการ ให้ความรู้ด้วยคลิปสั้นๆ  ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะทำงานในสาขาใด  การมีความรู้ด้านการตัดต่อวีดีโอง่ายๆ ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือจึงเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ทำให้งานมี ความก้าวหน้า  และปัจจุบัน Application สำหรับตัดต่อสามารถงานง่าย สะดวก รวมทั้งมีเทคนิคพิเศษหลากหลาย  การผลิตสื่อวิดีโอให้น่าสนใจ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ Smartphone Video Production”…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรมหลักสูตร Cybersecurity พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องโหว่และการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการ ในการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบเจาะระบบได้แล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองและหน่วยงานหรือองค์กรที่สังกัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับมือด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี         การอบรมถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 โมดูลย่อย โดยใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ในรูปแบบการเรียนในห้องเรียนเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยในโมดูลแรกจะเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ ในโมดูลที่สองและสามจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของระบบ การตรวจหาและวิเคราะห์ช่องโหว่และจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ในโมดูลที่สี่ถึงแปดจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการ วีธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบเจาะระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบเวปแอปพลิเคชั่น ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบเครื่องแม่ข่าย และในโมดูลสุดท้ายจะเป็นการเรียนรู้การทำให้ระบบมีความแข็งแกร่งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีความรู้พื้นฐาน…

โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลการบรรยายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำแอปพลิเคชันของ Google Earth Engine เพื่อใช้แสดงภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (KNP) จากภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยได้ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16.30 –18.00 น. โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวัตถุประสงค์1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS)2.…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS” (Online)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน แบบประเมิน รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลในปัจจุบันการทำวิจัยได้นำโปรแกรม SPSS มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น เพราะ SPSS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ผู้ใช้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติต่าง ๆ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่างๆ การใช้โปรแกรมไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว  กำหนดการ กำหนดการวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น.อบรม Online ผ่านโปรแกรม Webex Meetingsวันที่ 15 ธันวาคม 2564เวลาเนื้อหา09.00 – 12.00 น.SPSS คืออะไร แล้วทำอะไรได้บ้าง?ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม SPSS ใช้ฟรี 30 วันManually Input ข้อมูลลงโปรแกรม SPSSทำความเข้าใจ…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel” (Online) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ชำระเงิน รูปแบบการเรียน Online หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นข้อมูลที่มีมูลค่า และสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย ช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูงใน Microsoft Excel เช่น PowerQuery, PivotTable และ PivotChart หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ผู้ที่มีความสนใจด้านการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วย Excel กำหนดการ กำหนดการ วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. อบรม Online ผ่าน Webex Meetings หัวข้อเนื้อหาการเรียน การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และ Case Study การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน…

โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” (Online) รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล การบรรยายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำแอปพลิเคชันของ Google Earth Engine เพื่อใช้แสดงภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (KNP) จากภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาและวิจัยได้ ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมและระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป วัตถุประสงค์…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบัน TDGA เปิดอบรมหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals) (DGA104)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน รูปแบบการเรียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์   กำหนดการ กำหนดการอบรม วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170TEL: (02) 441-0909 FAX: (02) 441-0808วันที่…

Now You See Me: เข้าใจซอฟต์แวร์ของคุณอย่างลึกซึ้งด้วย SonarQube

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและยังเป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ในปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่งการทำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายมุมมอง เช่น ความรู้ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวยังเป็นแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย จากงานศึกษา พบว่ากลุ่มบริษัทซอฟต์แวร์ SME ยังมีความท้าทายในการนำความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ซึ่งหนึ่งในความท้าทายที่พบในการงานศึกษาคือ ขาดการวิเคราะห์โค้ดและการวัดซอฟต์แวร์ (code analysis and software measurement) รวมถึงการมีคุณภาพของโค้ดที่ต่ำ (low code quality) โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยในสองด้านดังกล่าวให้มากขึ้น กำหนดการ กำหนดการ Now You See Me: เข้าใจซอฟต์แวร์ของคุณอย่างลึกซึ้งด้วย SonarQube16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.  ผ่านระบบ Online…

Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและยังเป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาชาติ 20 ปี ในปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่งการทำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้ามาใช้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในหลายมุมมอง เช่น ความรู้ของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวยังเป็นแนวทางใหม่สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าผู้นำในด้านการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามการนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติมาใช้ในบริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม SME ที่ถือเป็นกลไกสำคัญของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ยังคงมีความท้าทายในหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาความท้าทายและนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนการโดยนำแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติเข้าใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ SME ของประเทศไทย กำหนดการ กำหนดการจัดการสัมมนาวิชาการ Where Are We and Where Should We Go? Software Quality Improvement for Software SMEs in Thailand วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา…

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน (Cybersecurity Fundamentals)

หลักการและเหตุผล กำหนดการ วิทยากร ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผลหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที กำหนดการ กำหนดการวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565เวลาหัวข้อเนื้อหา9.00 – 12.00 น.การตระหนักรู้รูปแบบภัยคุมคามไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)โดย รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกันมัลแวร์ชนิดต่างๆรู้จักภัยการโจมตีแบบ Social Engineering เช่น การทำ Phishing, Vishingการตั้งรหัสผ่าน password อย่างปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Security)13.00 – 16.00 น.เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดย ดร. ทรงพล ตีระกนกพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย (CIA, AAA)แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบZero Trust วันที่ 12 กรกฎาคม…