เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

A: สำหรับนักเรียนที่สนใจควรจะศึกษาหลักสูตรให้แน่ชัดก่อนการตัดสินใจ ทั้งสองหลักสูตรมีการเรียนการสอนทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ แต่คณะ ICT จะมุ่งเน้นไปในด้านซอฟต์แวร์มากกว่า ในขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมุ่งเน้นไปในทางฮาร์ดแวร์ หากนักเรียนมีความตั้งใจจะเรียนรู้ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะ ICT ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเรื่องของธุรกิจและการจัดการมาประยุกต์ใช้

A:

  • Programmer, Software Developer
  • IT specialist
  • Systems Analyst, Systems Designer, System Engineer
  • Web Designer, Web Developer
  • Database Administrator, Database Developer
  • Network Administrator, System Administrator
  • IT Security Analyst
  • IT Manager, Electronic Business Manager
  • Quality Assurance Analyst, Quality Assurance Tester

A:

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
สำหรับนักศึกษารหัสประจำตัว ID66 เป็นต้นไป

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน
นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย & นักศึกษาต่างชาติ
75,000 บาท 90,000 บาท 75,000 บาท 90,000 บาท 25,000 บาท

สำหรับนักศึกษาที่เรียนเกินจำนวนภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร หรือลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 9 หน่วยกิต จัดเก็บในอัตราภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรไทย)

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน
50,000 บาท 50,000 บาท 25,000 บาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวม ค่าอาหารและที่พัก ค่าตำราเรียน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน

A:

รายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (บาท) / เดือน
ค่าที่พัก (หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย -1ห้องนอน พร้อมเฟอร์นิเจอร์และแอร์)5,000
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟ และอื่นๆ)1,000
ค่าเดินทาง1,000
ค่าอาหารระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ 5 วัน (300 บาทต่อวัน)1,500
ค่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าเครื่องเขียน1,000
อื่นๆ (ดูหนัง, จับจ่ายใช้สอย)1,000
รวม10,500

หมายเหตุ: จำนวนเงินอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

A: มหาวิทยาลัยมหิดลมีหอพักภายในมหาลัยที่ใช้ระบบ First-come first-serve (มาก่อนได้ก่อน) แต่ความสำคัญจะอยู่ที่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลัก