เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณาจารย์คณะ ICT ที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ในประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) ผลงานเรื่อง “สิมิลัน (PSIMILAN): ระบบประมวลผลและแสดงข้อมูลผลกระทบทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตระดับประชากรโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ดร.ธนิสา ทวิชศรี นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน The World’s Top 2% Scientist List 2022 จัดอันดับโดย Stanford University

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       (ICT)        มหาวิทยาลัยมหิดล             ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.  วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน   The World’s Top 2% Scientist List 2022   ทั้งในประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลของการอ้างอิงงานวิจัยสูงที่สุดในปี 2564 และประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลของการอ้างอิงงานวิจัยสูงที่สุดตลอดระยะเวลาการทำงาน (พ.ศ. 2331 – 2564) จัดอันดับโดย Stanford University เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information &…

Professor Dr. Peter Fereed Haddawy ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการร่วม ในวารสาร Journal of Healthcare Informatics Research

Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการร่วม ในวารสาร Journal of Healthcare Informatics Research (https://www.springer.com/journal/41666) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จัดอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal & Country Rank คุณภาพระดับ Quartile 2 ในสาขา Computer Science Applications ซึ่งวารสารดังกล่าว นำเสนอองค์ความรู้ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในสาขาการดูแลสุขภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และให้ความสำคัญกับการนำไปใช้ประโยชน์เชิงสารสนเทศด้านสุขภาพ (computing-oriented healthcare informatics) นอกจากนี้ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ดังนี้…

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ด้านหลักการ จากผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” ในการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย ImmerSense Laboratory ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ด้านหลักการ จากผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” ในการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ประจำปี 2565 หัวข้อ “แนวทางการวิจัยและการใช้งานนวัตกรรมในการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบจำลองทางยุทธวิธี ที่ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการฝึกผู้นำหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองและผู้บังคับหมวด ในการวิเคราะห์ภูมิประเทศ วางกำลังพล และเคลื่อนพล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการทหาร รวมถึงเป็นการฝึกกระบวนความคิด และการตัดสินใจให้เป็นไปตามปัจจัยข้อพิจารณาทางทหาร ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อการฝึกในพื้นที่จริงได้เป็นอย่างมาก Previous…

อาจารย์และนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานในการประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2566

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมนำเสนอผลงานในการประกวด “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร โดยมีผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอ ดังนี้ ผลงาน จากกลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์  คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and…

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่บทสัมภาษณ์โครงการการพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลักด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์แนะนำบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้    โดยมี รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลัก ด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Development of Swamp Buffalo Identification Method Using Biometric Feature) ซึ่งเทคโนโลยีไบโอเมตริกนี้ นอกจากจะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการยืนยันตัวบุคคล ในเอกสารราชการ และในด้านการแพทย์แล้ว เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของ “กระบือ” ได้อีกด้วย โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ True Lab Research Fund…

ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ท่าน เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ได้รับรางวัลจำนวน 4…

โครงการวิจัยของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัย จากอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

กิจกรรมโครงการวิจัย LandSAGE3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 งานวิจัยภายใต้ Mahidol-AIST Research Unit (MARU)โดย ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษาปริญญาเอก คุณกานต์รวี กิจขจรกุลภัทร และ คุณธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัยจากประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในการติดตามวิเคราะห์ข้อมูล และการบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติ อันได้แก่ ดินถล่ม โคลนถล่ม และอุทกภัย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถดูวิดีโอแนะนำโครงการวิจัย LandSAGE3 ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rOlgeZURcwE ดาวน์โหลดข่าว

An ICT Mahidol research article “DAViS: a unified solution for data collection, analyzation, and visualization in real-time stock market prediction.” was published on journal of Financial Innovation

The Faculty of ICT, Mahidol University (ICT Mahidol) would like to congratulate Asst. Prof. Dr. Suppawong Tuarob, an ICT Mahidol instructor, whose review article “DAViS: a unified solution for data collection, analyzation, and visualization in real-time stock market prediction.”, has been accepted for publication on the journal of Financial Innovation…

An ICT Mahidol research article “Construction of H5-Index for Conference Ranking Indicator and its Correlation to ERA” was published on Journal of Information & Knowledge Management

The Faculty of ICT, Mahidol University (ICT Mahidol) would like to congratulate Assoc. Prof. Dr. Worapan Kusakunniran, an ICT Mahidol instructor and MVIT Lab Team, whose review article “Construction of H5-Index for Conference Ranking Indicator and its Correlation to ERA”, has been published on Journal of Information & Knowledge Management…