เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่บทสัมภาษณ์โครงการการพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลักด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์แนะนำบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้    โดยมี รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการพัฒนาวิธีการระบุเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระบือปลัก ด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก (Development of Swamp Buffalo Identification Method Using Biometric Feature) ซึ่งเทคโนโลยีไบโอเมตริกนี้ นอกจากจะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในการยืนยันตัวบุคคล ในเอกสารราชการ และในด้านการแพทย์แล้ว เทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการระบุเอกลักษณ์ของ “กระบือ” ได้อีกด้วย โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และ True Lab Research Fund…

ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ท่าน เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ได้รับรางวัลจำนวน 4…

โครงการวิจัยของคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัย จากอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

กิจกรรมโครงการวิจัย LandSAGE3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 งานวิจัยภายใต้ Mahidol-AIST Research Unit (MARU)โดย ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักศึกษาปริญญาเอก คุณกานต์รวี กิจขจรกุลภัทร และ คุณธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ ได้ร่วมดำเนินงานกับนักวิจัยจากประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในการติดตามวิเคราะห์ข้อมูล และการบรรเทาสาธารณภัยธรรมชาติ อันได้แก่ ดินถล่ม โคลนถล่ม และอุทกภัย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถดูวิดีโอแนะนำโครงการวิจัย LandSAGE3 ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rOlgeZURcwE ดาวน์โหลดข่าว

An ICT Mahidol research article “DAViS: a unified solution for data collection, analyzation, and visualization in real-time stock market prediction.” was published on journal of Financial Innovation

The Faculty of ICT, Mahidol University (ICT Mahidol) would like to congratulate Asst. Prof. Dr. Suppawong Tuarob, an ICT Mahidol instructor, whose review article “DAViS: a unified solution for data collection, analyzation, and visualization in real-time stock market prediction.”, has been accepted for publication on the journal of Financial Innovation…

An ICT Mahidol research article “Construction of H5-Index for Conference Ranking Indicator and its Correlation to ERA” was published on Journal of Information & Knowledge Management

The Faculty of ICT, Mahidol University (ICT Mahidol) would like to congratulate Assoc. Prof. Dr. Worapan Kusakunniran, an ICT Mahidol instructor and MVIT Lab Team, whose review article “Construction of H5-Index for Conference Ranking Indicator and its Correlation to ERA”, has been published on Journal of Information & Knowledge Management…

An ICT Mahidol research article “Novel Bi-directional Flow-based Traffic Generation Framework for IDS Evaluation and Exploratory Data Analysis” was published on Journal of Information Processing

The Faculty of ICT, Mahidol University (ICT Mahidol) would like to congratulate Mr. Korakoch Wilailux, an ICT Mahidol Ph.D. candidate, whose review article “Novel Bi-directional Flow-based Traffic Generation Framework for IDS Evaluation and Exploratory Data Analysis”, has been published on Journal of Information Processing (2021 Volume 29 Pages 256-265) Korakoch…

An ICT Mahidol research article “Effects of COVID-19 government travel restrictions on mobility in a rural border area of Northern Thailand: A mobile phone tracking study” was published on PLOS ONE journal

The Faculty of ICT, Mahidol University (ICT Mahidol) would like to congratulate Prof. Dr. Peter Haddawy, an ICT Mahidol instructor, whose review article “Effects of COVID-19 government travel restrictions on mobility in a rural border area of Northern Thailand: A mobile phone tracking study”, has been accepted for publication on…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) Strategic Partnership Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of Bremen

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณาจารย์ และบุคคลากรประจำคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) Strategic Partnership Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of Bremen ซึ่งพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน รวมไปถึงการขยายขอบข่ายความร่วมมือใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล, Prof. Dr.-Ing.…

Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยคู่ความร่วมมือชั้นนำของประเทศ

จากบทความที่เผยแพร่ในรายงาน Thailand Country Profile (2020) ที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย German Academic Exchange Service (DAAD) ซึ่ง Mahidol-Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามศูนย์วิจัยคู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทย – เยอรมัน โดย ในบทความนี้ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านวิจัยที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์วิจัย MIRU อีกทั้งรายงานฉบับนี้ยังได้ถูกเผยแพร่ไปยังมหาวิทยาลัยทั่วทุกแห่งในเยอรมัน โดยผู้สนใจสามารถอ่านบทความนี้ได้ที่ GATE-Germany-Laenderprofil-Thailand  

An ICT Mahidol research article “COVID-19 Detection and Heatmap Generation in Chest X-Ray Images” was published on SPIE Journal of Medical Imaging (JMI)

The research was conducted by Assoc. Prof. Dr. Worapan Kusakunniran, an ICT Mahidol instructor, together with Mr. Sarattha Karnjanapreechakorn, Prof. Dr. Thanongchai Siriapisith, Miss Punyanuch Borwarnginn, Mr. Krittanat Sutassananon, Assoc.Prof.Trongtum Tongdee, Assoc.Prof. Dr.Pairash Saiviroonporn, Department of Radiology, the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, MVIT Lab PMID: 33457446 PMCID: PMC7804292 DOI:…