เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประกาศ! รอบ 3 Admission (TCAS 3) ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร: 7 – 13 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่: https://www.mytcas.com/ คุณสมบัติทางการศึกษา คุณสมบัติทางการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา หรือ กศน. หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต มีผลสอบต่างๆ ดังนี้ TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) หรือ A-Level (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50 เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี…

ประกาศ! รอบ 2 Quota (TCAS 2) ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร: มีนาคม – เมษายน 2566 (วันเวลาจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/ คุณสมบัติทางการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา หรือ กศน. หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต มีคะแนนสอบ A-Level (คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน, ภาษาอังกฤษ ≥ 20 คะแนน) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50 เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร เรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน…

ประกาศ! รอบ 1 MU – Portfolio (TCAS 1) ปีการศึกษา 2566

รอบ 1/1: รับสมัคร 3 ตุลาคม 2565 (9.30 น.) – 17 ตุลาคม 2565 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น. สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/ คุณสมบัติทางการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ – คณิต, ศิลป์ – คำนวณ, วิทย์ – คอมพิวเตอร์, คณิต – คอมพิวเตอร์ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50 มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

ประกาศ! รอบ 4 Admission ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Admission (TCAS 3)

ประกาศ! รอบ 3 Quota ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: 1 มีนาคม (9.30 น.)  – 20 เมษายน 2565 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น. สมัครได้ที่: https://tcas.mahidol.ac.th/ คุณสมบัติทางการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ ทุกแผนการศึกษา ในระดับต่างๆ ดังนี้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต มีคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50 หมายเหตุ: สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย…

ประกาศ! รอบพิเศษ DST Direct Admission (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: รอบ วันที่รับสมัคร รอบที่ 1 28 กุมภาพันธ์ –  15 มีนาคม 2565 รอบที่ 2 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 สมัครได้ที่: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/ ค่าสมัคร: 300 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.50 เป็นนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์ การสอบ สอบข้อเขียนของคณะ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการสมัคร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)…

ประกาศ! รอบ 2 MU – Portfolio ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รหัสนักศึกษา) กำหนดการ   ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ MU-TCAS ของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล รอบ Portfolio หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2565   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการรับนักศึกษา ด้วย Portfolio หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ปีการศึกษา 2565 รอบ MU – PORTFOLIO

ประกาศ! รอบ 1 DST – Direct Exam (ปวส.) ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: 15 กันยายน – 29 ตุลาคม 2564 สมัครได้ที่: https://academic.ict.mahidol.ac.th/admission/apply/ คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50 การสอบ สอบข้อเขียนของคณะ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ เอกสารประกอบการสมัคร ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf) รูปถ่าย เป็นไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .jpeg โดยขนาดมีความกว้าง 230 pixel ความสูง 312 pixel…