เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานวิจัยจากคณาจารย์คณะ ICT ที่ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ในประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลผลงานวิจัย ดังนี้ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1) ผลงานเรื่อง “สิมิลัน (PSIMILAN): ระบบประมวลผลและแสดงข้อมูลผลกระทบทางจิตวิทยาและสุขภาพจิตระดับประชากรโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ดร.ธนิสา ทวิชศรี นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ…

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 3 รางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Good Governance in Digital Era: ธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” ในรูปแบบ Hybrid Conference ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings ในโอกาสนี้ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน The World’s Top 2% Scientist List 2022 จัดอันดับโดย Stanford University

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       (ICT)        มหาวิทยาลัยมหิดล             ขอแสดงความยินดีกับ  รองศาสตราจารย์ ดร.  วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ในโอกาสที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน   The World’s Top 2% Scientist List 2022   ทั้งในประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลของการอ้างอิงงานวิจัยสูงที่สุดในปี 2564 และประเภทนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลของการอ้างอิงงานวิจัยสูงที่สุดตลอดระยะเวลาการทำงาน (พ.ศ. 2331 – 2564) จัดอันดับโดย Stanford University เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information &…

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ด้านหลักการ จากผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” ในการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหัวหน้ากลุ่มวิจัย ImmerSense Laboratory ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 3 ด้านหลักการ จากผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” ในการประชุมทางวิชาการและการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทัพบก ประจำปี 2565 หัวข้อ “แนวทางการวิจัยและการใช้งานนวัตกรรมในการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 จัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ผลงาน “โครงการสนามฝึก 3 มิติ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก” เป็นการวิจัยและพัฒนาระบบจำลองทางยุทธวิธี ที่ผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการฝึกผู้นำหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองและผู้บังคับหมวด ในการวิเคราะห์ภูมิประเทศ วางกำลังพล และเคลื่อนพล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการทหาร รวมถึงเป็นการฝึกกระบวนความคิด และการตัดสินใจให้เป็นไปตามปัจจัยข้อพิจารณาทางทหาร ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายต่อการฝึกในพื้นที่จริงได้เป็นอย่างมาก Previous…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม งาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ในปีนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล           …

นักศึกษาและอาจารย์ทีม MVIT LAB จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทีม MVIT LAB ประกอบด้วย นายปรมัตถ์ จรัสดำรง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น…

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบัน  เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในการอบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2022 เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรต่างๆ สามารถนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และก้าวไกลสู่ระดับสากล ดาวน์โหลดข่าว

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการจัดอันดับเป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดอันดับโดย Research.com

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับ 8156 ของโลก จาก Research.com Research.com เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาชั้นนำสำหรับนักวิจัยทั่วทุกมุมโลก ที่รวบรวมเว็บไซต์สำหรับการวิจัยในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นำเสนอข้อมูลของผลงานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งการจัดอันดับของ Research.com จะอิงตามเมตริกดัชนี H (ตัวเลขที่แสดง จำนวนผลงานวิจัย ที่มีจำนวนครั้งของการได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัยนั้น ๆ) ของ Microsoft Academic โดยจะเลือกจัดอันดับเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำที่มีดัชนี H อย่างน้อย 30 สำหรับการตีพิมพ์ทางวิชาการในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้สนใจสามารศึกษาข้อมูลการจัดอันดับภายในประเทศไทยทั้งหมดได้ที่: https://research.com/scientists-rankings/computer-science/th การจัดอันดับโลกฉบับเต็มที่: https://research.com/scientists-rankings/computer-science  และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: “STANFORD UNIVERSITY NAMES…

ขอแสดงความยินดีกับ 6 อาจารย์จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ท่าน เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจําปี 2564 – 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ได้รับรางวัลจำนวน 4…

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หัวข้อเรื่อง “แนวคิดการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable Development Conference 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อประโยชน์และต่อยอดผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Actions towards Sustainability Goals” โดยเปิดรับผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวนทั้งหมด 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ…