เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

นักศึกษาและอาจารย์ทีม MVIT LAB จากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล คว้ารางวัลชมเชยจากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับทีม MVIT LAB ประกอบด้วย นายปรมัตถ์ จรัสดำรง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน รองศาสตราจารย์ ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย Machine Vision and Information Transfer Lab (MVIT) และรองศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากผลงาน “แอพพลิเคชันวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเชิงกีฬา” ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้น…

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Pitching ภายใต้โครงการ MSEC II : success before Songkran

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ทีม AlphaTech ซึ่งประกอบด้วย นางสาวจันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นาย SOKSEDTHA LY นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ICT นานาชาติ คณะ ICT ม.มหิดล และ นายณัฐชนน เอื้องอุดมสิน นักศึกษาจาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 3,000 บาท จากการแข่งขัน Pitching ภายใต้โครงการ MSEC II : success before Songkran เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565…

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม Inventor Assemble คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน The First Thai HCI Paperthon

วันที่ 11 เมษายน 2565 ทีม Inventor Assemble ประกอบด้วย นางสาวจันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล นางสาววริศรา วรรณวงศ์ไพศาล นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนางสาวศิรภัสสร จำปา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “The First Thai HCI Paperthon” การเขียนบทความวิชาการหัวข้อ HCI กับ โควิด-19 ในหัวข้อ “A study of factors affecting the development of the immigration system of a…

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 โครงการ “โปรแกรมการจำลองการฝึกส่องกล้องภายในหัวไหล่บนเทคโนโลยี Virtual-Reality” ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นายอนาคิน พัชโรทัย นายรัฐนันท์ คัมภีรศาสตร์ และนายสฤษฎ์พงศ์ อุดมมงคลกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตร ICT นานาชาติ) โดยมี ผศ. ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลชมเชย ในหมวดโปรแกรมเพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิตนักศึกษา จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา…

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สมาชิกทีม AlphaTech คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Hackathon : Code Their Dreamsx42 Bangkok Ep.2 Intelligence Virtual Hack

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ทีม AlphaTech ซึ่งประกอบด้วย นางสาวจันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นาย SOKSEDTHA LY นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ICT นานาชาติ คณะ ICT ม.มหิดล และ นายณัฐชนน เอื้องอุดมสิน นักศึกษาจาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันออนไลน์ “Hackathon : Code Their Dreamsx42 Bangkok Ep.2 Intelligence Virtual Hack” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา…

4 ทีม ICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth National Software Contest : NSC 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth National Software Contest : NSC 2022) มีนักศึกษาคณะ ICT…

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม DisruptiveTech ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “PMI Make Reality Challenge 2021”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ทีม DisruptiveTech ซึ่งประกอบด้วย น.ส. จันสิดา มกรานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร ICT นานาชาติ คณะ ICT ม.มหิดล และ นายณัฐชนน เอื้องอุดมสิน นักศึกษาจาก Penn State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในการแข่งขัน “PMI Make Reality Challenge 2021” สนับสนุนโดย Project Management Institute (PMI) ผลงาน “RecyclingNation” ของทีม DisruptiveTech มีจุดประสงค์เพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมการจัดการของเสียในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาใหม่ โดยการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในโครงการการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ ทีม DisruptiveTech มุ่งส่งเสริมการจัดการขยะในเมืองและการรีไซเคิลทรัพยากร โดยสร้างแอพพลิเคชันที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโปรแกรมการรีไซเคิลรอบตัวพวกเขา อีกทั้ง…

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวพัชรภิมณฑ์ อรัญพัณภรณ์ นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) นานาชาติ เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี นายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

8 ทีมนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล  ผ่านการพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ) เพื่อเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน และ ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนา โครงการละ 3,000 บาท จากโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24” (The Twenty-Fourth National Software Contest : NSC 2022) โครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” เป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเขียนโปรแกรม และเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งในปีนี้ นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงานจำนวน 8 ทีม จากทีมที่เข้ารอบจากภาคตะวันตก จำนวนทั้งสิ้น 32 ทีม โดยมีรายละเอียดดังนี้…

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีม OMENTITES ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ETDA Business Hackathon “Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์”

นางสาวรมิตา ดีพร้อม นักศึกษาชั้นปี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในสมาชิกทีม OMENTITES ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม ETDA Business Hackathon “Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์” ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซชุมชน ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting กิจกรรม ETDA Business Hackathon “Craft Idea พาชุมชนโกออนไลน์” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุคภาคของประเทศ ได้แสดงศักยภาพการเขียนแผนธุรกิจส่งเข้าประกวด ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากเยาวชนจากทั่วทุกภาค โดยในรอบคัดเลือก มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันกว่า 200 ทีม โดยทีม OMENTITES ได้รับการคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้าย คณะฯ ขอแสดงความยินดี และขอเป็นกำลังใจให้กับนางสาวรมิตา ดีพร้อม…