เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม. มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Web Development Landscape” และ “Backend Methodology”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร.วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และดร.จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา ทสวด 242 ปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านเว็บ (Web Technologies Lab) จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิรภพ ร่มโพธิ์ Solution Engineer Lead / Fronted Platform and Technology จาก LINE Company (Thailand) Limited ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 4 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “Web…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท ซีเคียว ดี กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับคุณอัมฤทธิ์ ทองทั่ว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเคียว ดี กรุ๊ป จำกัด และศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ โดยมี ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ และดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT พร้อมด้วย คุณประธาน พงศ์ทิพย์ฤกษ์ คุณสุเมธ จิตภักดีบดินทร์…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำชมรม “MUICT CTF Club (Reopening Event): Introduction to Cyber Security”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และที่ปรึกษาชมรม MUICT CTF จัดกิจกรรมแนะนำชมรม “MUICT CTF Club (Reopening Event): Introduction to Cyber Security” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล  (DST หลักสูตรไทย)  ชั้นปีที่  1 – 4  จำนวนกว่า  50   คน  โดยได้รับเกียรติจากคุณ  อัมฤทธิ์ ทองทั่ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเคียว ดี เซ็นเตอร์ จำกัด…

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล) นำโดย คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ วาระปี พ.ศ. 2562 – 2564 จัดประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ประจำปี 2564 โดยมีกรรมการสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ และศิษย์เก่า เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานและกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings ในการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนนายกสมาคมฯ ท่านปัจจุบันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสมาคมฯ ได้ดำเนินการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ไประหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2565 โดยผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ได้แก่…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับบริษัท Robolingo Co., Ltd. จัดกิจกรรม “ICT Mahidol x Robolingo: AI Chatbot in Action”

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท Robolingo Co., Ltd. จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “AI Chatbot in Action” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) โดยได้รับเกียรติจากคุณชนกานต์ ชินชัชวาล CEO & Founder บริษัท Robolingo Co., Ltd. ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 7 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ AI Chatbot และการ workshop ในหัวข้อ AI Chatbot Workshop และ LINE Bot Implement Workshop…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำ AI ไปใช้เชิงธุรกิจ” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST

วันที่ 28 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“การนำ AI ไปใช้เชิงธุรกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนภูมิ เจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แอพแมน จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางในการก่อตั้งบริษัท แอพแมน จำกัด และการนำ AI ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST) ที่กำลังศึกษาในรายวิชา ITDS101 Industry Experiences and Problem ประจำภาคการศึกษาที่…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ 4 บริษัทศิษย์เก่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับคุณธนภูมิ เจริญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอพแมน จำกัด ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 พร้อมด้วย คุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ กรรมการบริษัทคอร์สสแควร์ จำกัด ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 1 คุณจักรพล รักสัตย์ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัททรีนิตี้รูทส์ จำกัด ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัททรีนิตี้รูทส์ จำกัด ศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trinity Roots: ศิษย์เก่าคณะ ICT กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร DST

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และ ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ผู้สอนวิชา ITDS101 Industry Experiences and Problems จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Trinity Roots: ศิษย์เก่าคณะ ICT กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่นที่ 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ตัวอย่างเช่น การสร้างทีมงาน การวางเป้าหมายองค์กรและการจัดสวัสดิการ การขยายบริษัท และแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2022 ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 1…

ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัล Silver หมวด Start-up Company จากการแข่งขัน ASEAN ICT Awards 2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณชนกานต์ ชินชัชวาล ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รุ่น 7 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Robolingo Co., Ltd. (Zwiz.AI แชทบอท) ได้รับรางวัล Silver หมวด Start-up Company นวัตกรรมด้าน ICT ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ประกอบการด้าน ICT ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้ง จากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับอาเซียน หรือ “ASEAN ICT Awards 2021” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยรางวัลดังกล่าวฯ นับเป็นตัวบ่งชี้ศักยภาพและความสามารถด้าน ICT ในระดับภูมิภาคอาเซียน และยังบ่งชี้บทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนอีกด้วย คณะ ICT ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับ…

ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีมตัวแทนจากประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “ไซเบอร์ ซี เกมส์ 2021 (Cyber SEA Game 2021)”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีรวัฒน์ ภาวนาวิวัฒน์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 13 หนึ่งในสมาชิกทีมตัวแทนจากประเทศไทย ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขัน “ไซเบอร์ ซี เกมส์ 2021 (Cyber SEA Game 2021)” จากผู้เข้าแข่งขัน 10 ทีม จาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยทีมจากประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ ทีมจากประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Cyber SEA Game 2021 จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)…