เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trinity Roots กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที”

วันที่ 8 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 (ITDS101 Industry Problems and Experiences 1) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Trinity Roots กับประสบการณ์การทำธุรกิจสายไอที” โดยได้รับเกียรติจากคุณ จิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและแนวทางในการก่อตั้งบริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา