เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Introduction to Esports & Gearing Up to Play”

วันที่ 8 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผศ.ดร. อัคร สุประทักษ์ และ ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ทสศท145 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายทอดเนื้อหา (ITGE145 E-Sport and Content Streaming) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Introduction to E-sports & Gearing Up to Play” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง IT311 ชั้น 3 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก คุณปฏิพล อนันตรัตนา Chief Executive Officer (CEO) บริษัท วิว แพชชั่น จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าแข่งขัน
 
ทั้งนี้ รายวิชา ทสศท145 การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์และการถ่ายทอดเนื้อหา (ITGE145 E-Sport and Content Streaming) มีกำหนดการจัดบรรยายพิเศษอีกจำนวน 8 หัวข้อ ดังนี้
  • สัปดาห์ที่ 2 หัวข้อ “Overview of game types (Play the game & Strategy & Focus) – Multiplayer online battle arena (MOBA)”
  • สัปดาห์ที่ 3 หัวข้อ “Business and Monetization in a game industry”
  • สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ “Ethical consideration and sportmanships & Social Skills that matters to a game player”
  • สัปดาห์ที่ 5 หัวข้อ “The Path to Pro in Esport and Finding a Career”
  • สัปดาห์ที่ 6 หัวข้อ “Hosting a tournament competition Knowhow”
  • สัปดาห์ที่ 7 – 10 หัวข้อ “Game Competition”