เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

งานวิศวกรรมและกายภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ สนิท แสงเหลา

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: snit.sanmahidol.ac.th

หัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ

นาย วิรัช ดิเรกโภค

ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน: 279
E-mail: virat.dirmahidol.ac.th

รองหัวหน้างานวิศวกรรมและกายภาพ

นาย ยุทธนา จีนสมุทร

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน: 259
E-mail: yuttana.jeamahidol.ac.th

หน่วยวิศวกรรมระบบและซ่อมบำรุง

นาย จตุรงค์ แสงโคตร

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน: 269
E-mail: jaturong.saemahidol.ac.th

นาย ไพโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์

ตำแหน่ง: วิศวกรไฟฟ้า
โทรศัพท์ภายใน: 229
E-mail: pairoj.chamahidol.ac.th

นาย ธีระเดช บัวเกษ

ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน: 249
E-mail: theeradath.buamahidol.ac.th

นาย ภูวเดช อินทร์ตะโคตร

ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน: 239
E-mail: puwadech.intmahidol.ac.th

หน่วยอาคารและภูมิทัศน์

หัวหน้าหน่วยอาคารและภูมิทัศน์

นาย สมศักดิ์ ธนาศรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 285
E-mail: somsak.tasmahidol.ac.th

นาย ธีรชัย อิงคนินันท์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 219
E-mail: trirachai.ingmahidol.ac.th

นาย พิษณุ พร้อมมงคล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 209
E-mail: pidsanu.phomahidol.ac.th

หน่วยสนับสนุนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยสนับสนุนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน: 289
E-mail: phichate.sukmahidol.ac.th

นาย ธนาชัย ร้อยอำแพง

ตำแหน่ง: วิศวกร
โทรศัพท์ภายใน: 110
E-mail: tawachchai.roimahidol.ac.th

นาย ภาคภูมิ พัฒนศิริมากร

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ภายใน: 110
E-mail: pakpoom.patmahidol.ac.th

งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: ittipon.rasmahidol.edu

หัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

นาย ประพฤทธิ์ พิริยะเบญจวัฒน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 263
E-mail: praprut.pirmahidol.ac.th

หน่วยบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสาร

นาย ภาคภูมิ มาศรีจันทร์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 260
E-mail: phakphoom.masmahidol.ac.th

นาย ธมกร เจียมรชดา

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: –
E-mail: tamakorn.jiamahidol.ac.th

นาย นพณัฐ สุขศรีอุปถัมภ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 261
E-mail: noppanut.sukmahidol.ac.th

นาย อังกูร นาประดิษฐ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 260
E-mail: angkun.napmahidol.ac.th

หน่วยบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาว จิตราภรณ์ แซ่โง้ว

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 126
E-mail: chitthaporn.saemahidol.ac.th

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน: 261
E-mail: kittikhun.thomahidol.ac.th
Personal Website
   

งานสารสนเทศและระบบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและระบบ

อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: siripen.ponmahidol.ac.th
Personal Website

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว ศิริพร โรจนโกศล

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 291
E-mail: siriporn.rojmahidol.edu

หัวหน้างานสารสนเทศและระบบ

นาย ธนากรณ์ กันนิกา

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 295
E-mail: tanakorn.kanmahidol.ac.th

นางสาว พเยาว์ ทิวาภรณ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 290
E-mail: phayao.tiwmahidol.ac.th

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 115
E-mail: kanrawi.kitmahidol.ac.th
Personal Website
CV    

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 137
E-mail: nattachart.takmahidol.ac.th

นาย ธนกฤต แต้เจริญกูล

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 293
E-mail: thanakrit.taemahidol.ac.th

นาย ปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 228
E-mail: patipat.chemahidol.ac.th

นาย ปราชญ์ ชัยศิริ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 296
E-mail: prach.chamahidol.ac.th

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 246
E-mail: punyanuch.bormahidol.ac.th

นาย พิพัฒพงษ์ นิยมมั่งมี

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 292
E-mail: pipatpong.niymahidol.ac.th

นางสาว วรมน เจริญสุข

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 228
E-mail: woramon.chamahidol.ac.th

นางสาว สุขุมาภรณ์ ก้อนสมบัติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 293
E-mail: sukumaporn.konmahidol.ac.th

งานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ

อาจารย์ ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา

ตำแหน่ง: อาจารย์
E-mail: pisit.pramahidol.ac.th

หัวหน้างานโสตและเทคโนโลยีสื่อการศึกษา

นาย นพดล โอวาทมหาศิลป์

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 227
E-mail: noppadol.owamahidol.ac.th

ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: –
E-mail: sujika.srimahidol.ac.th

นางสาวคุณีกร อินพาเพียร

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 280
E-mail: kuneekorn.inpmahidol.ac.th

นางสาว ดวงหทัย แพงจิกรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน: 280
E-mail: daunghathai.panmahidol.ac.th

นาย พฤกษ์ ใจนุ่ม

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 282
E-mail: phruek.jaimahidol.ac.th

นาย มนัส วัฒนะ

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 281
E-mail: manas.watmahidol.ac.th

นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 283
E-mail: sirirat.witmahidol.ac.th

นาย เอกราช บุณยเกียรติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 283
E-mail: agarach.boomahidol.ac.th