เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ทำไมต้องเรียนหลักสูตร DST @ ICT Mahidol

สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรภาษาไทยที่เน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลจากสถานการณ์จริงได้ โดยเน้นเรียนรู้ศาสตร์ทางด้าน IT 4 ด้านหลัก ได้แก่ IoT, Data Science, Cyber Security และ Software Engineering อีกทั้งยังเน้นการฝึกปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลงมือทำงานจริงกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลชั้นนำด้าน IT ของประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้เริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปี 2 และปี 3 ในภาคการศึกษาที่ 3 แบบ short term (2 เดือน) และสหกิจศึกษา ชั้นปี 4 เทอม 1 (4 เดือน) รวมทั้ง มีการทำ Senior Project ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา

ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Science in Digital Science and Technology
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อย่อ: วท.บ. (วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:Bachelor of Science in Digital Science and Technology
ชื่อย่อ:B.Sc. (Digital Science and Technology)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 4 ปี (หลักสูตรไทย) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย โดยเอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรภาษาไทยที่เน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลจากสถานการณ์จริงได้ อีกทั้งยังเน้นการฝึกปฏิบัติงาน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลงมือทำงานจริงกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลชั้นนำด้าน IT ของประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาได้เริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปี 2 และปี 3 ในภาคการศึกษาที่ 3 แบบ short term (2 เดือน) และสหกิจศึกษา ชั้นปี 4 เทอม 1 (4 เดือน) รวมทั้ง มีการทำ Senior Project ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน อันจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงานได้จริงหลังสำเร็จการศึกษา

 • สาขาวิชาที่เน้นในการเรียนการสอน
  1) อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things)
  2) วิทยาการข้อมูล (Data Science)
  3) ความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security)
  4) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
 • บริษัทคู่ความร่วมมือ อาทิ
  1) กลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี และกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล
  2) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
  3) บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • คณาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสอน
  คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทคู่ความร่วมมือ
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2. โปรแกรมเมอร์
  3. นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
  4. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  5. นักวิทยาการข้อมูล (Data Science)
  6. นักพัฒนาระบบด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things)
  7. นักพัฒนาระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cybersecurity)

ปรัชญา ความสำคัญ ผลลัพธ์การเรียนรู้

 หลักสูตรจัดการการศึกษาแบบ Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งมีผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหลักและเป็นศูนย์กลาง (learning-centered education) เน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียนให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติเข้าด้วยกัน (Constructivism) เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลจากสถานการณ์จริงได้ โดยนําองค์ความรู้และทักษะไปประยุกต์กับการแก้ปัญหาได้จริงอย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณพร้อมกับ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม พร้อมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives) เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างดี มีพื้นฐาน ความรู้และการปฏิบัติที่ประยุกต์กับการทำงานจริงได้ และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง ด้านวิทยาการข้อมูล และด้านความมั่นคงปลอดภัย สำหรับประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลได้
 3. เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเคารพต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลได้
 4. สามารถสื่อสารในหัวข้อของความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับกลุ่มคนหลากหลายได้
 5. รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ (Program Learning Outcomes) ดังนี้

 • PLO1: แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้านวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีจรรยาบรรณ (Solve problems related to digital technology appropriately and ethically by using knowledge and professional skills in digital science and technology)
 • PLO2: แสดงการสื่อสารในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ (Demonstrate effective communication in topics related to digital technology in a professional way)
 • PLO3: แสดงความสามารถในการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการค้นคว้าหาความรู้ใหม่และปรับปรุงทักษะวิชาชีพของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Demonstrate the abilities of life-long learners that consistently gain new knowledge and improve oneself’s professional skills to always be up-to-date.)
 • PLO4: พัฒนาระบบดิจิทัลที่พร้อมใช้งานจริงในอุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ (Develop a digitalized system for practical use in digital industry with professional responsibility)
 • PLO5: แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อส่วนตัว ต่อสังคม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Recognize the individual, social, and ethical responsibilities of working in digital technology)
 • PLO6: แสดงความสามารถในการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด (Demonstrate abilities to work as a team to achieve a designated goal)

โครงสร้างหลักสูตร

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคต้น หรือภาคการศึกษาที่ 1 ภาคปลาย หรือภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน (มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร)

มีการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ และภาคฤดูร้อน ตามวันและเวลาราชการ ดังนี้

ภาคต้น :    เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม

ภาคปลาย : เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน : เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม

*สำหรับรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ หรือมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจมีการจัดช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด12 หน่วยกิต
รายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์3 หน่วยกิต
รายวิชาภาษาไทย3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา4 หน่วยกิต
กลุ่มวิชากีฬาและสันทนาการ2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาจริยธรรม2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับภาคปฏิบัติ18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง กลุ่มวิทยาการข้อมูล กลุ่มความมั่นคงปลอดภัย และกลุ่มวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยนักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาใดก็ได้รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา จำนวน 18 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มวิชาอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด 331 ระบบสมองกลฝังตัวและไซเบอร์กายภาพ 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 331 Embedded and Cyber-Physical Systems  
ทสวด 332 เทคโนโลยีการสื่อสารของอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 332 Internet of Things Communication Technology  
ทสวด 333 การพัฒนาแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 333 IoT Platform Development  
ทสวด 334 การวิเคราะห์และการแสดงผลภาพข้อมูลอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 334 Internet of Things Data Analytics and Visualization  
ทสวด 335 ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 335 Internet of Things Security and Privacy  
ทสวด 336 อินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งเชิงปฏิบัติ 3 (0 – 6 – 3)
ITDS 336 Practical Internet of Things  
 
(2) กลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด 341 วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 341 Fundamentals of Data Science  
ทสวด 342 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล 3 (3 – 0 – 6)
ITDS 342 Advanced Mathematics and Statistics for Data Science  
ทสวด 343 วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 343 Business Data Analytics  
ทสวด 344 วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 344 Data Engineering and Infrastructure  
ทสวด 345 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 345 Business Intelligence  
ทสวด 346 วิทยาการข้อมูลเชิงปฏิบัติ 3 (0 – 6 – 3)
ITDS 346 Practical Data Science  
 
(3) กลุ่มวิชาความมั่นคงปลอดภัย

 

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด 351 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 351 Advanced Cybersecurity  
ทสวด 352 การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 352 Secure Software Development  
ทสวด 353 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 353 Fundamentals of Digital Forensics  
ทสวด 354 การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 3 (3 – 0 – 6)
ITDS 354 Cyber risk management and operation  
ทสวด 355 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 355 IT Auditing  
ทสวด 356 ความมั่นคงปลอดภัยเชิงปฏิบัติ 3 (0 – 6 – 3)
ITDS 356 Practical Cybersecurity  
 
(4) กลุ่มสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)
ทสวด 361 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 361 Software Design and Development  
ทสวด 362 การทดสอบและการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 362 Software Quality Assurance and Testing  
ทสวด 363 ข้อกำหนดและการวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ 3 (2 – 2 – 5)
ITDS 363 Software Requirement Analysis and Specification  
ทสวด 364 การจัดการโครงงานด้านซอฟต์แวร์ 3 (3 – 0 – 6)
ITDS 364 Software Project Management  
ทสวด 365 การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องตัว 3 (3 – 0 – 6)
ITDS 365 Agile Software Development  
ทสวด 366 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงปฏิบัติ 3 (0 – 6 – 3)
ITDS 366 Practical Software Engineering  

ค่าเล่าเรียน และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

1) เรียนครบหน่วยกิตและรายวิชา และผ่านเกณฑ์ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร

2) ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

3) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00

4) ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

5) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัย

 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และฉบับเพิ่มเติมที่ 1-10 ของมหาวิทยาลัย รวมถึงในกรณีที่มีการเรียน
  ในภาคฤดูร้อน และ/หรือการโอนหน่วยกิตของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา ของนักศึกษาที่ได้ศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือกันไว้แล้ว
 • นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

1) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบและได้เกรดในเกณฑ์ผ่านครบทุกวิชาตามหลักสูตร

2) ผ่านเกณฑ์ของรายวิชาที่บังคับและกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด

3) ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4) ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 1) และ 2) ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น

กำหนดการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม รอบที่ 1/1 
1 รับสมัคร 2 ต.ค. 2566 (9.30 น.) – 16 ต.ค. 2566 (12.00 น.)
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 พ.ย. 2566
3 สอบสัมภาษณ์ 4 พ.ย. 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) 10 พ.ย. 2566
5 ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 10 พ.ย. 2566 เวลา 9.30 น. – 11 พ.ย. 2566 เวลา 12.00 น. 
6 ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 14 พ.ย. 2566 เวลา 9.30 – 15.00 น.
7 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ MU-TCAS 21 พ.ย. 2566
8 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของทปอ. (Clearing House) 6 – 7 ก.พ. 2567
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 16 ก.พ. 2567
10 Preparatory Program มิ.ย. – ก.ค. 2567
11 เปิดภาคการศึกษา 5 ส.ค. 2567
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร 20 มี.ค. – 7 เม.ย. 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 เม.ย. 2567
3 สอบสัมภาษณ์ 22 เม.ย. 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริงและตัวสำรอง) 25 เม.ย. – 26 เม.ย. 2567
5 ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มตัวจริง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 25 เม.ย. – 26 เม.ย. 2567
6 ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรอง ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 27 เม.ย. 2567
7 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS 2 พ.ค. 2567
8 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของทปอ. (Clearing House) 2 – 3 พ.ค. 2567
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พ.ค. 2567
10 ICT Preparatory Program มิ.ย. – ก.ค. 2567
11 เปิดภาคการศึกษา 5 ส.ค. 2567
ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร 6 – 12 พ.ค. 2567
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พ.ค. 2567
3 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของทปอ. (Clearing House) 20 – 21 พ.ค. 2567
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

8 มิ.ย. 2567

5 ICT Preparatory Program ก.ค. 2567
6 เปิดภาคการศึกษา 5 ส.ค. 2567

–จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง–

รายละเอียดการรับสมัคร

รอบ 1/1: รับสมัคร 2 ตุลาคม 2566 (9.30 น.) – 16 ตุลาคม 2566 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.

สมัครได้ที่https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์–คอมพิวเตอร์, คณิต–คอมพิวเตอร์ หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6)

หมายเหตุสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทย

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 10 หน้า (.pdf จำนวน 1 ไฟล์)
 2. เรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 3. Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4)
 4. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรือ 4 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (.pdf)
 5. รูปถ่าย (.jpg)
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

รับสมัคร: 20 มีนาคม 2567 (9.30 น.) – 8 เมษายน 2567 (12.00 น.) ชำระเงินค่าสมัครไม่เกินเวลา 16.00 น.

สมัครได้ที่https://tcas.mahidol.ac.th/

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา หรือ กศน. หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 2. ตรงตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน MoU ได้แก่
   1. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
   2. โรงเรียนอัสสัมชัญ
   3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
   4. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
   5. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
   6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
   7. โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
   8. โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์
   9. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
   10. โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
   11. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
   12. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
   13. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
   หรือ
  • เป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่าย สอวน. / ค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือ
  • ได้รับรางวัลการแข่งขันด้าน IT ในระดับจังหวัดขึ้นไป
 3. มีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • TGAT, TPAT3
   • TGAT คะแนนแต่ละ Part ≥ 25 คะแนน
   • TPAT3 ≥ 30 คะแนน

หรือ

  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน
   • ภาษาอังกฤษ ≥ 25 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. เรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ “เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต”
 2. เอกสารแสดงการเป็นนักเรียนในโรงเรียนกลุ่ม MoU หรือใบประกาศนียบัตรผ่านเข้าค่าย สอวน. / ค่ายโอลิมปิกวิชาการ หรือ ใบประกาศนียบัตรผลการแข่งขันด้าน IT
 3. คะแนนสอบ TGAT, TPAT3 หรือ A-Level คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ
 4. ใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 (.pdf)
 5. รูปถ่าย(.jpg)
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(.pdf)
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(.pdf)

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

รับสมัคร: 6 – 12 พฤษภาคม 2567 

สมัครได้ที่https://www.mytcas.com/

คุณสมบัติทางการศึกษา

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบเท่า ทุกแผนการศึกษา หรือ กศน. หรือ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีการเรียนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 2. มีผลสอบ ดังนี้
  • TGAT, TPAT3
   • TGAT คะแนนแต่ละ Part ≥ 30 คะแนน
   • TPAT3 ≥ 30 คะแนน
  • A-Level
   • คณิตศาสตร์ 1 ≥ 20 คะแนน
   • ภาษาอังกฤษ ≥ 30 คะแนน
 1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • คะแนน TGAT, TPAT3 (ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์) และ A-Level (คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ)

เกณฑ์การสมัคร / การคัดเลือก

     *จะประกาศให้ทราบภายหลัง*

** หมายเหตุ ผู้สมัคร Upload เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดในระบบรับสมัครออนไลน์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

*รายละเอียดจะประกาศให้ทราบภายหลัง*