เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ประวัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เป็นคณะลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมคือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ร่วมกันวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงผลิตงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ และมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ตลอดจนผลิตงานวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นหนักทางด้านระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญและปัญญาประดิษฐ์

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์

2531

ก่อตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดล คนแรก

2532

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2537

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2545

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

2546

จัดให้มีการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

2552

จัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นคณะใหม่ ในลำดับที่ 20 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

นำโดย รศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ผู้จัดตั้งและคณบดีคนแรก

2557

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (นานาชาติ)

2557

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (นานาชาติ)

2561

แต่งตั้งคณบดีคนที่สอง: ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

2564

เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรไทย)