เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียด คลิก

กำหนดการ

นักศึกษาจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเวลา 24 เดือน (2 ปี) แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา

ปีการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1: สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2: มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน): พฤษภาคม – กรกฎาคม (ไม่มีการเรียนการสอน)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารมิว ชั้น 23) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เวลาเรียน

วันธรรมดา ช่วงเย็น (18:00 – 21:00) หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ ช่วงกลางวัน (9:00 – 16:00)

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

แผน ก (วิทยานิพนธ์)

 1. เวลารวมของการศึกษาไม่ควรเกินแผนการศึกษา
 2. นักศึกษาจะต้องสำเร็จหลักสูตรตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร อย่างน้อย 24 หน่วยกิตไม่รวมวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) รวม 36 หน่วยกิตโดยมี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 3. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
 5. นักศึกษาจะต้องส่งวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ สอบวิทยานิพนธ์เป็นแบบต่อหน้าสาธารณะ
 6. วิทยานิพนธ์จะต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล

แผน ข (วิทยานิพนธ์)

 1. เวลารวมของการศึกษาไม่ควรเกินแผนการศึกษา
 2. นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย 30 หน่วยกิตไม่รวมวิชาเฉพาะ (6 หน่วยกิต) รวม 36 หน่วยกิตโดยมี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 3. นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
 4. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะโดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
 5. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย
 6. นักศึกษาจะต้องเสนอและจัดทำเอกสารเฉพาะเรื่องและผ่านการสอบปากเปล่าที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จการศึกษาตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและการสอบปากเปล่าต่อหน้าสาธารณะชน
 7. สารนิพนธ์จะต้องมีการเผยแพร่และค้นหาได้

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ทั้งหมดประกอบด้วย 4 ภาคการศึกษา (2 ภาคการศึกษาต่อ 1 ปีการศึกษา) จำนวนหน่วยกิตขึ้นอยู่กับแผนการศึกษาที่เลือก

เอกสารหลักสูตร (มคอ 2)

แผนการเรียน

แผน ก (วิทยานิพนธ์)

แผน ก หรือ แผนวิทยานิพนธ์ ต้องสำเร็จการเรียนรายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องสอบวิทยานิพนธ์  และตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ในการประชุมนานาชาติ

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทสคพ 509 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยกิต

ทสคพ

659

เทคโนโลยีและการประยุกต์งานสื่อผสม 3 หน่วยกิต

ทสคพ 521

การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบอไจล์ 3 หน่วยกิต

ทสคพ

522

การประมวลผลใกล้แหล่งข้อมูลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3 หน่วยกิต

ทสคพ 523

ส่วนสำคัญของวิทยาการข้อมูล 3 หน่วยกิต

ทสคพ

603

การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต

ทสคพ 661

ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต วิชาเลือก *ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวมทั้งหมด 11 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 10 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเลือก *ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ทสคพ         698 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
ทสคพ        698 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต      
รวมทั้งหมด 9 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 6 หน่วยกิต

แผน ข (สารนิพนธ์)

แผน ข หรือ แผนสารนิพนธ์ ต้องสำเร็จการเรียนรายวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต และ วิชาเลือก 12 หน่วยกิต นอกเหนือจากสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ในการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจำเป็นต้องสอบป้องกันสารนิพนธ์ และผ่านการสอบประมวลความรู้

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ทสคพ 509 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 หน่วยกิต ทสคพ 659 เทคโนโลยีและการประยุกต์งานสื่อผสม 3 หน่วยกิต
ทสคพ 521

Agile Software Product Management

การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบอไจล์

3 หน่วยกิต ทสคพ522 การประมวลผลใกล้แหล่งข้อมูลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3 หน่วยกิต
ทสคพ 523 ส่วนสำคัญของวิทยาการข้อมูล 3 หน่วยกิต ทสคพ603 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต
ทสคพ 661 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต วิชาเลือก * ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
รวมทั้งหมด   11 หน่วยกิต Total   10 credits
 
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
การสอบประมวลผลความรู้ ทสคพ697 โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต
วิชาเลือก * ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต      
รวมทั้งหมด  9 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 6 หน่วยกิต

วิชาเลือก

ทสคพ   503     การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

ทสคพ   504     สถาปัตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์

ทสคพ   507     พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

ทสคพ   513     การจัดการโครงการ

ทสคพ   517     การเรียนรู้เชิงเครื่องจักร

ทสคพ   518     วิเคราะห์และความเข้าใจภาพ

ทสคพ   551     การคำนวณเชิงบริการและคลาวด์

ทสคพ   552     การคำนวณแบบเคลื่อนที่และทุกที่

ทสคพ   554     การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ

ทสคพ   612     การโปรแกรมเครือข่าย

ทสคพ   613     เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ทสคพ   615     วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์

ทสคพ   621     การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล

ทสคพ   628     เหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้

ทสคพ   631     เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์

ทสคพ   643     วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ทสคพ   644     การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ทสคพ   655     คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

ทสคพ   658     ปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์และมนุษย์

ทสคพ   665     การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ทสคพ   667     คอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูง

ทสคพ   668     ฐานข้อมูลระบบคลาวด์และเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

ทสคพ   669     แบบจำลองประสิทธิภาพของระบบ

ทสคพ   682     ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง

ทสคพ   696     หัวข้อขั้นสูงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

 1. วิชาบังคับ

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)

 • ทสคพ 509     วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์               2 (2-0-4)       

กระบวนการพัฒนางานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนและออกแบบงานวิจัย การออกแบบการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การทบทวนงานวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนสรุปและรายงานงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการวิจัย

 • ทสคพ 521     การจัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แบบอไจล์                    3 (3-0-6)       

คุณค่า หลักการ และการปฏิบัติแบบอไจล์ การจัดการทีมอไจล์ บทบาทและความรับผิดชอบ การค้นพบผลิตภัณฑ์ การวางแผนแบบอไจล์สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ กระบวนการการพัฒนาแบบอไจล์ การทดสอบแบบอไจล์ มาตรวัดแบบอไจล์ แนวคิดของการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติการพัฒนาแบบอไจล์กับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในโลกแห่งความจริง

 • ทสคพ 522     การประมวลผลใกล้แหล่งข้อมูลและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง         3 (3-0-6)       

หลักการของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการประมวลผลใกล้แหล่งข้อมูล การสื่อสารและข้อตกลงของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งระบบฝังตัวและอัตโนมัติ ตัวจับสัญญาณและตัวกระตุ้นให้ทำงาน เครือข่ายตัวจับสัญญาณไร้สาย การส่งและจัดการข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ข้อตกลงการสื่อสารแบบไร้สายทั้งระยะใกล้และไกล โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบคลาวด์ โปรแกรมประยุกต์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

 • ทสคพ 523     ส่วนสำคัญของวิทยาการข้อมูล                                 3 (3-0-6)

หลักการของวิทยาการข้อมูลการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลและเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูลรากฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล รากฐานระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการข้อมูล เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงเครื่องจักรสำหรับวิทยาการข้อมูล พื้นฐานของระบบฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ การทำความเข้าใจความหมายของข้อมูลขนาดใหญ่และความรู้ในแต่ละสาขา การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูล และการดึงข้อมูลสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของภาพ ความท้าทายเชิงวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล

 • ทสคพ 603 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                         1 (1-0-2)

การสัมมนาบทความวิจัยปัจจุบันทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิธีการวิเคราะห์เชิงลึกและการประยุกตใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์การนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มประชาคมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จริยธรรมวิชาชีพของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ทสคพ 659     เทคโนโลยีและการประยุกต์งานสื่อผสม                3 (3-0-6)

ข้อมูลสื่อผสม ระบบสื่อผสม เทคโนโลยีสื่อผสม การออกแบบและพัฒนาสื่อผสม การส่งข้อมูลสื่อในระบบดิจิตอล การเขียนโปรแกรมสื่อผสม เครื่องมือและสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม ห้องสมุดซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาพและวิดีทัศน์ ห้องสมุดโปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ประเด็นงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้สื่อผสม

 • ทสคพ 661 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง                                            3 (3-0-6)

หลักการ ระเบียบวิธี และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระบบตัวแทนทางปัญญาประดิษฐ์การแก้ปัญหาและการค้นหา กลยุทธการแก้ปัญหา ปัญหาเชิงความพึงพอใจโดยมีข้อจำกัด การแสดงความรู้และการใช้เหตุผล การอนุมานทางความน่าจะเป็นและสถิติ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ตรรกะคลุมเครือการคำนวณเชิงวิวัฒนาการ โครงข่ายประสาทเทียม ทฤษฎีการเรียนรู้และการฝึกหัด เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

 1. วิชาเลือก

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)

 • ทสคพ 503 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี                                   3 (3-0-6)

โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน เซท แถวลำดับสายอักขระ คิว กองซ้อน ต้นไม้ กราฟ การออกแบบและการประเมินผลของขั้นตอนวิธี การค้นหา การจัดเรียงลำดับการทำแฮช ขั้นตอนวิธีเชิงการใช้กำลังบังคับ ขั้นตอนวิธีเชิงตะกละ การแบ่งและชนะ การย้อนถอยหลัง วิทยาการศึกษาสำนึก ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ขั้นตอนวิธีสำหรับการจับคู่สายอักขระ ขั้นตอนวิธีเชิงเลข ขั้นตอนวิธีเชิงเรขาคณิต ขั้นตอนวิธีเชิงขนาน

 • ทสคพ 504     สถาปัตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์                            3 (3-0-6)

สถาปัตยกรรมและการจัดระบบคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์
การจัดระบบหน่วยความจำองค์ประกอบหน่วยความจำการจัดลำดับชั้นและการแทรกสลับของหน่วยความจำหน่วยความจำแคชหน่วยความจำเสมือนระบบการรับเข้าและส่งออกข้อมูลระบบการเก็บข้อมูลการออกแบบหน่วยประมวลผลหน่วยประมวลผลหลายหน่วยหน่วยประมวลผลข้อมูลกราฟฟิกส์สถาปัตยกรรมเชิงขนาน

 • ทสคพ 507     พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์                 3 (3-0-6)

พื้นฐานเซ็ท ฟังก์ชั่น ความสัมพันธ์ จำนวน ความไม่เท่ากัน พหุนามและพีชคณิตพื้นฐาน ตรีโกณมิติ เอกโปเนนเชียลและลอการิทึม อุปนัยและการเรียกซ้ำ เทคนิคการนับ ความน่าจะเป็น ลำดับ ชุดจำนวนและขีดจำกัด แคลคูลัสพื้นฐาน

 • ทสคพ 513     การจัดการโครงการ                                                       3 (3-0-6)

การวางแผน การจัดกำลังบุคลากร การดำเนินการ การควบคุมและการประเมินโครงการตัวเลือกแบบจำลองกระบวนการ การจัดตารางการทำงานและขั้นตอนการดำเนินงาน โครงสร้างของคณะทำงาน การประกันคุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือและรูปแบบของตารางการทำงาน การจัดทำเอกสารโครงการ การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ เทคนิคทางคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการจัดการโครงการ จรรยาบรรณในการจัดการโครงการ ประเด็นงานวิจัยด้านการจัดการโครงการ

 • ทสคพ 517     การเรียนรู้เชิงเครื่องจักร                                                   3 (3-0-6)       

การเรียนรู้แบบดูแลสำหรับการจำแนกกลุ่มและการวิเคราะห์การถดถอย การเรียนรู้แบบไม่ดูแล เช่น การจัดกลุ่ม วิธีการเคอร์เนล การเรียนรู้แบบเสริมและการควบคุมการปรับแนวคิดการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติที่สนับสนุนระเบียบวิธีการเรียนรู้เชิงเครื่องจักร ระเบียบวิธีและการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีและระบบการเรียนรู้เชิงเครื่องจักร

 • ทสคพ 518     วิเคราะห์และความเข้าใจภาพ                                           3 (3-0-6)       

การสร้างและการได้มาของภาพ พิกเซลและกล้อง แสงและสี การแทรกและการบิดภาพ การกรองภาพเชิงพื้นที่และเชิงความถี่ การลดสัญญาณรบกวนในภาพและการบูรณะภาพ การตรวจจับขอบและมุมในภาพ ลักษณะเชิงรูปร่างและแก่นสารของภาพ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของภาพและการเปลี่ยนแปลงภาพ การคาดการณ์ลักษณะทางเรขาคณิตของภาพเพื่อวิเคราะห์เชิงภาพฉายการฟื้นฟูความลึกของภาพ การบูรณะพื้นผิว การจัดกลุ่มเชิงความหมาย และความเข้าใจทัศนียภาพ

 • ทสคพ 551     การคำนวณเชิงบริการและคลาวด์                                       3 (3-0-6)

หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคสำหรับการคำนวณเชิงบริการ การบริการทางเว็บและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ องค์ประกอบการบริการทางเว็บ การบรรยาย การค้นพบ และการมีส่วนร่วมของการบริการทางเว็บ การคำนวณแบบคลาวด์ สถาปัตยกรรมและส่วนประกอบของคลาวด์ ระบบเสมือนจริง การบริการของคลาวด์ คุณลักษณะของคลาวด์ เช่น ความยืดหยุ่น การให้บริการตนเอง รูปแบบการติดต่อมาตรฐานและรูปแบบการคิดราคา ความมั่นคงแบบคลาวด์ ภัยคุกคาม และความเป็นส่วนตัว

 • ทสคพ 552     การคำนวณแบบเคลื่อนที่และทุกที่                                       3 (3-0-6)

เครือข่ายเคลื่อนที่ เครือข่ายไม่มีระเบียบ เครือข่ายไร้สาย การประยุกต์งานเชิงเคลื่อนที่และทุกที่ การเข้าถึงข้อมูลแบบเคลื่อนที่ การค้นพบชื่อและการบริการ การประยุกต์งานเชิงปรับเปลี่ยน การจัดการความสม่ำเสมอ ระบบที่ตระหนักถึงพลังงานและการจัดการพลังงาน ความตระหนักถึงเนื้อหาและตำแหน่ง การบริการที่ตระหนักถึงเนื้อหาส่วนบุคคล เครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ ระบบที่ตระหนักถึงเนื้อหาและการรับรู้ การมองไม่เห็น การขยายตัวในพื้นที่  เงื่อนไขที่ไม่เท่ากัน เครือข่ายสังคม การคำนวณแบบเคลื่อนที่บนคลาวด์ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัว

 • ทสคพ 554     การจัดการความมั่นคงของสารสนเทศ                                   3 (3-0-6)

หลักการและนโยบายควบคุมการเข้าถึง ประเด็นและการบริหาร ความมั่นคงของเครือข่ายบนเครือข่ายสื่อสารระยะไกล ความมั่นคงของเครือข่ายและความมั่นคงของอินเทอร์เน็ต การจัดการความเสี่ยงและการวางแผนธุรกิจแบบต่อเนื่อง นโยบาย มาตรฐาน และองค์ประกอบของความมั่นคง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และความมั่นคงของระบบ กฎหมาย การสอบสวนและจริยธรรม ความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ ทฤษฎีการเข้ารหัส ความมั่นคงของการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงทางกายภาพ แผนการและการจัดการกู้คืนภัยพิบัติ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ทสคพ 612     การโปรแกรมเครือข่าย                                                    3 (3-0-6)

หลักการของการประยุกต์ใช้และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางระบบเครือข่าย การสื่อสารระหว่างหน่วยประมวลผล สถาปัตยกรรมแบบกระจาย การพัฒนาระบบเว็บและการให้บริการ การพัฒนาระบบสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

 • ทสคพ 613     เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์             3 (3-0-6)

เครื่องมือและสภาพแวดล้อมสำหรับงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการเวอร์ชันและองค์ประกอบเครื่องมือสำหรับการสร้างและการทดสอบ เครื่องมือสำหรับการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่องเครื่องมือในการแก้จุดบกพร่องและโปรไฟล์ การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์การตรวจสอบรหัส

 • ทสคพ 615     วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงประจักษ์                                        3 (3-0-6)

วิธีเชิงประจักษ์ที่ประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงเครื่องจักรและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขุดค้นที่เก็บซอฟต์แวร์

 • ทสคพ 621     การออกแบบและการบริหารฐานข้อมูล                                  3 (3-0-6)

หลักการการออกแบบฐานข้อมูล ตัวแบบความสัมพันธ์ ความหมายของข้อมูล การออกแบบเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การบริหารฐานข้อมูล การประมวลผลรายการที่เปลี่ยนแปลง การประมวลผลข้อคำถามและการหาค่าเหมาะที่สุด การจัดการที่เก็บข้อมูล เทคนิคการทำดัชนีขั้นสูง การกู้และการสำรองฐานข้อมูล การประเมินประสิทธิภาพของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ตัวแบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ฐานข้อมูลเชิงคอลัมน์ ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของฐานข้อมูล ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมาย ประเด็นงานวิจัยด้านการออกแบบฐานข้อมูล

 • ทสคพ 628     เหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้                                       3 (3-0-6)

แนวคิดการทำเหมืองข้อมูลกระบวนการค้นพบองค์ความรู้การเตรียมข้อมูลเทคนิคและวิธีการการทำเหมืองข้อมูลการเชื่อมโยงและรูปแบบที่พบบ่อยการแบ่งประเภทการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลกรณีศึกษาของการประยุกต์เหมืองข้อมูลเทคนิคขั้นสูงของการทำเหมืองข้อมูลการทำเหมืองข้อมูลเว็บ การทำเหมืองข้อความการทำเหมืองข้อมูลเชิงสาย การทำเหมืองข้อมูลเชิงต่อเนื่อง การทำให้เห็นภาพเหมืองข้อมูล

 • ทสคพ 631     เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์                                            3 (3-0-6)

ตัวแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเครือข่าย สถาปัตยกรรมของเครือข่าย เครือข่ายระยะใกล้และระยะไกล รูปแบบเครือข่าย ข้อตกลงในระดับเชื่อมโยงข้อมูล ระดับเครือข่ายและระดับส่งผ่านข้อมูล เครือข่ายแบบจุดต่อจุด เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายความเร็วสูง การควบคุมการจัดเส้นทางและการอัดแน่น กติการะดับการใช้งาน การตั้งชื่อ การเชื่อมระหว่างเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และการเขียนโปรแกรมด้านเครือข่าย ประเด็นงานวิจัยด้านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

 • ทสคพ 643     วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                      3 (3-0-6)

หลักการและวิธีปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการของซอฟต์แวร์ ตัวแบบของกระบวนการซอฟต์แวร์ การระบุข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ การระบุข้อกำหนดอย่างเป็นแบบแผน การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมจริงของซอฟต์แวร์ การจัดการโครงแบบของซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ จริยธรรมและประเด็นงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • ทสคพ 644     การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์                                           3 (3-0-6)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกลุ่มประกันคุณภาพ แผนงานของการประกัน คุณภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการประกันคุณภาพ เทคนิคในการทดสอบซอฟต์แวร์ เทคนิคในการสอบทาน การนำซอฟต์แวร์มาใช้อีกครั้ง การวัดและตัวแบบในด้านวิศวกรรมคุณภาพของซอฟต์แวร์ จริยธรรมด้านการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

 • ทสคพ 655     คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                                                     3 (3-0-6)

หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์การสร้างภาพกราฟฟิกส์แบบ2มิติและแบบ 3มิติหลักการแสดงวัตถุใน3มิติการคำนวณพื้นผิวที่มองเห็นแสงและการไล่เฉดแสงและสีในการสร้างภาพการสร้างแผนที่ผิวเงาเส้นโค้งและพื้นผิวการเปลี่ยนรูปทรงทางเรขาคณิตเทคนิคการโต้ตอบแบบทันทีการลบพื้นผิวซ่อน การเขียนโปรแกรมที่ทำงานบนการ์ดแสดงผล ประเด็นงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

 • ทสคพ 658     ปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์และมนุษย์                                  3 (3-0-6)       

หลักการของการใช้งาน ข้อจำกัดของมนุษย์ในการประมวลผลข้อมูล ข้อจำกัดของมนุษย์ในการจำและรับรู้ แนวทางและเกณฑ์การออกแบบตัวต่อประสานกับผู้ใช้ กระบวนการของการออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ภาษาที่ใช้ออกแบบ หลักการของตัวต่อประสานเชิงกราฟฟิกส์กับผู้ใช้ รูปแบบและเทคนิคการโต้ตอบ การออกแบบหน้าจอ แบบแผน สี ชุดตัวอักษร การติดป้าย การเขียนโปรแกรมแบบเห็นภาพ เครื่องมือการต่อประสาน การสื่อสารทางเว็บและสื่อผสม การพัฒนาและการประเมินที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง ตัวแบบและลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ การต่อประสานเชิงปรับตัว การทดสอบการใช้งาน การประเมินแบบคาดการณ์และแบบแปล ตัวแบบการประเมินคน การรับรู้ การเคลื่อนไหว การจำได้ วัฒนธรรม การสื่อสารและการจัดองค์กร ตัวต่อประสานผู้ใช้แบบสามมิติ ความเป็นจริงเสริม การต่อประสานทางการสนทนา การต่อประสานหลายลักษณะ การต่อประสานทางการรับรู้ ประเด็นงานวิจัยด้านปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์และมนุษย์

 • ทสคพ 665     การประมวลผลภาษาธรรมชาติ                                          3 (3-0-6)       

บทบาทของความรู้ในการประมวลผลภาษา ตัวแบบ และขั้นตอนวิธี ภาษา ความคิดและความเข้าใจ การแสดงแบบปกติและอัตโนมัติ โครงสร้างของคำ และตัวเปลี่ยนแปร แบบสถานะจำกัด ตัวแบบเอ็น-แกรมของไวยากรณ์ ป้ายระบุชั้นคำและส่วนของคำพูด ไวยากรณ์ที่ไม่ขึ้นกับบริบท การตัดคำด้วยไวยากรณ์ที่ไม่ขึ้นกับบริบท ลักษณะและการรวมกัน ภาษาและความซับซ้อน การแทนความหมาย การวิเคราะห์ความหมาย อรรถศาสตร์เชิงศัพท์ ความกำกวมของคำและการค้นคืน วจนิพนธ์ การสนทนา เอเจนต์ของการพูดโต้ตอบ การสร้างภาษาธรรมชาติ เครื่องแปลภาษา

 • ทสคพ 667     คอมพิวเตอร์วิทัศน์ขั้นสูง                                        3 (3-0-6)

ระบบวิทัศน์เทียมและระบบวิทัศน์เชิงชีววิทยา ระเบียบวิธีทางคำนวณสำหรับความเข้าใจเชิงวิทัศน์ การสกัดลักษณะและวิศวกรรมเชิงลักษณะ การแบ่งส่วนของความหมาย การกู้ข้อมูลภาพ การตรวจจับและการแบ่งประเภทวัตถุ การเรียนรู้จำกิจกรรม การวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวและการวิเคราะห์แบบสเตอริโอ การติดตามวัตถุในภาพ การแปลความหมายภาพและการอนุมานความหมายของภาพโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียบเชิงสับสนเทคนิคเชิงเรขาคณิต และระเบียบวิธีเชิงกราฟ

 • ทสคพ 668     ฐานข้อมูลระบบคลาวด์และเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่               3 (3-0-6)

หลักการของการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลแบบคลาวด์และข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบพื้นฐานและระบบจำลองทางโครงสร้างของฐานข้อมูลแบบคลาวด์ เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลแบบกระจาย ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลระบบคลาวด์ การบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับสภาพแวดล้อมของระบบคลาวด์ การประยุกต์ใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูลและการเรียนรู้เชิงเครื่องจักรกับข้อมูลขนาดใหญ่

 • ทสคพ 669     แบบจำลองประสิทธิภาพของระบบ                                      3 (3-0-6)

การวิเคราะห์การปฏิบัติการของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รวมถึงการกำหนดลำดับของกระบวนงานการจัดการหน่วยความจำแบบเสมือนและการจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวแบบของพฤติกรรมของโปรแกรมพื้นฐานการประเมินประสิทธิภาพภาระงานการวางแผนพละกำลังและการเปรียบเทียบมาตรฐานระบบการจัดลำดับการจำลองประเด็นของงานวิจัยด้านการวิเคราะห์และประเมินผลประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์

 • ทสคพ 682 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง                                             3 (3-0-6)       

ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ฐานข้อมูลเชิงกึ่งโครงสร้าง ฐานข้อมูลเชิงสาย การจัดการฐานข้อมูลแบบซ้ำซ้อน การประมวลผลข้อคำถามขั้นสูง ระบบฐานข้อมูลเชิงขนานและเชิงกระจาย คลังข้อมูล การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ การบูรณาการข้อมูลเชิงกระจาย เครื่องมือค้นหาของเอ็กเอ็มแอล การจัดการข้อมูลเว็บและกึ่งโครงสร้าง ฐานข้อมูลสื่อผสม ระบบที่แตกต่างกันและระบบเชิงเท่าเทียมกัน

 • ทสคพ 696     หัวข้อขั้นสูงด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์                                 3 (0-6-3)

หัวข้อวิจัยชั้นสูงและที่เป็นปัจจุบันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เชิงลึกของหัวข้อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1. วิทยานิพนธ์

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)

 • ทสคพ 698     วิทยานิพนธ์                                                                12 (0-36-0)

การวิจัยเชิงลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ การรายงานผลการวิจัย

 1. สารนิพนธ์

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า)

 • ทสคพ 697     โครงงานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                6 (0-18-0)

การกำหนดหัวข้อสารนิพนธ์ การเสนอโครงร่าง การดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ผลการวิจัย การนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นสารนิพนธ์ การนำเสนอสารนิพนธ์

ค่าธรรมเนียม และทุนการศึกษา

รายละเอียด คลิก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปีการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่าย (ตลอดหลักสูตร)
นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย
บาท ดอลล่าร์สหรัฐฯ
[1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ~ 33 บาท]
บาท ดอลล่าร์สหรัฐฯ
[1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ~ 33 บาท]
2564 แผน ก (วิทยานิพนธ์ และรายวิชา) 489,000 14,900 299,000 9,100
แผน ข (สารนิพนธ์ และรายวิชา) 529,500 16,100 275,000 8,400
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการหลักสูตรฯ เป็นกรณี ๆ ไป นักศึกษาที่จะได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียน ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์การทำวิจัย ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษที่โดดเด่น และเป็นผู้มีสุขภาพดี เนื่องจากนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องทำงานเป็นผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยทำแล็บ หรือ นักเขียนโปรแกรม/วิศวกรระบบ ตามระยะเวลาที่กำหนด ในวันและเวลาทำการที่คณะ ICT ทั้งระหว่างที่กำลังเรียน และหลังจบการศึกษาแล้ว ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนการศึกษาจะคลอบคลุมรายการ รายการใด รายการหนึ่ง หรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการวิจัย และค่าใช้จ่ายรายเดือน

 1. ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน สนับสนุนโดย กองวิเทศสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยมหิดลมีทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เช่น ขั้นตอนการสมัคร จำนวนเงินสนับสนุน และ คุณสมบัติ)
 1. ทุนสนับสนุนวิจัยบางส่วน สนับสนุนโดย บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อนักศึกษาต่างชาติ
 • นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ทุนการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยขอให้อ้างอิงจากประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก

การสมัคร

รายละเอียด คลิก

คุณสมบัติ

แผน ก (ก. 2)

 1. ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ในสาขาดังต่อไปนี้

1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาฟิสิกส์

1.2 สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐาน ด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

 1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2. 5
 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ในข้อ 1-3 ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข

 1. ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความรู้พื้นฐาน ด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และมีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2. 5
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนด
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ในข้อ 1-3 ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย และส่งใบสมัครออนไลน์
 2. สมัคร และ เข้าสู่ระบบการสมัครออนไลน์
 3. กรอกใบสมัคร และส่งเอกสารเพิ่มเติม ผ่านทางระบบออนไลน์

กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2566

กำหนดการ รอบที่ 1
เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 7 กุมภาพันธ์ 2566
สอบสัมภาษณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) สิงหาคม 2566
กำหนดการ รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 8 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 เมษายน 2566
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) สิงหาคม 2566
กำหนดการ รอบที่ 3
เปิดรับสมัคร 1 เมษายน –15 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 23 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 มิถุนายน 2566
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 8 – 13 มิถุนายน 2566
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) สิงหาคม 2566
กำหนดการ ภาคปลาย
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม –15 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 26 ตุลาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 13 พฤศจิกายน 2566
รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 13 -17 พฤศจิกายน 2566
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 (ปีการศึกษา 2566) มกราคม 2567

ทำไมถึงต้องเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งในด้านการวิจัยและการศึกษา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ สร้างประโยชน์มากมายให้แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งระบบการศึกษาและการวิจัยที่ทันยุคทันสมัยของมหาวิทยาลัยฯ ยังเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการสันทนาการที่เพรียบพร้อม อันจะช่วยเติมเต็มการเรียนของนักศึกษาในระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย

การติดต่อ

รายละเอียด คลิก

ประธานหลักสูตร

ผศ. ดร. บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808
email: boonsit.yim@mahidol.ac.th

ผู้ประสานงาน

คุณบุญธิดา สุวัชระกุลธร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2441-0808
email: buntida.suv@mahidol.ac.th

Overview

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การดำเนินธุรกิจ และแม้กระทั่งการดูแลตัวเอง ทุกวันนี้เราสามารถเพลิดเพลินไปกับ นวัตกรรมบนโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในหลายแขนง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol)  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งเป็นพื้นฐานของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ และกราฟิกคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยเป็นหลักสูตร 2 ปี ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จะต้องมีความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะฯ กำหนด

ปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์และทักษะด้านไอทีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยทำงานในการขับเคลื่อนประเทศ ประเทศไทยได้ริเริ่มนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งต้องอาศัยความรู้และเครื่องจักรอัตโนมัติ ด้วยความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายนั้นได้ หากคุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ทันสมัย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับคุณ