เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

Overview

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การดำเนินธุรกิจ และแม้กระทั่งการดูแลตัวเอง ทุกวันนี้เราสามารถเพลิดเพลินไปกับ นวัตกรรมบนโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในหลายแขนง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol)  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งเป็นพื้นฐานของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงทางไซเบอร์ และกราฟิกคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดยเป็นหลักสูตร 2 ปี ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ จะต้องมีความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่คณะฯ กำหนด

ปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์และทักษะด้านไอทีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยทำงานในการขับเคลื่อนประเทศ ประเทศไทยได้ริเริ่มนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งต้องอาศัยความรู้และเครื่องจักรอัตโนมัติ ด้วยความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายนั้นได้ หากคุณสนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนี้สำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ทันสมัย หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับคุณ