เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

Analytical, Critical, and Creative Thinking Competencies

Overview

     ปัจจุบัน การเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีขั้นสูงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาสังคม ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้ก่อให้เกิดความต้องการที่สำคัญและโอกาสที่ดีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถปลดล็อกศักยภาพของนวัตกรรมไอทีและธุรกิจได้อย่างเต็มที่

    หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ในด้านการตรวจสอบ การสื่อสาร และการปฏิบัติ อีกทั้งยังมีความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในแวดวงอุตสาหกรรมด้าน IT โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรเชิงทฤษฎีประยุกต์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ และเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่สอนความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่ยังสอนแนวคิดเชิงลึกและประสบการณ์การการทำวิจัยเฉพาะ 5 ด้านอีกด้วย :

  • Data and Knowledge Management
  • Intelligent Systems
  • Interactive Multimedia Systems
  • Networks, Systems, and Security
  • Software Engineering