เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”
หัวหน้าสำนักงานบริหารการศึกษา

นางสาว มยุเรศ ยอดคำ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 151
E-mail: mayuret.yodmahidol.ac.th

งานการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ. ดร. ธนพล นรเสฏฐ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: thanapon.normahidol.edu

หัวหน้างานการศึกษา

นาง แสงเดือน พรพนมชัย

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 130
E-mail: saengduean.pormahidol.ac.th

นาง วรันธร จีนสมุทร

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (งานการศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน: 164
E-mail: warunthorn.jeamahidol.ac.th

นางสาว สุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมนักศึกษา)
โทรศัพท์ภายใน: 169
E-mail: sudarat.nanmahidol.ac.th

นางสาว นพวรรณ ระลึกมูล

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (งานกิจกรรมพิเศษ)
โทรศัพท์ภายใน: 147
E-mail: noppawan.ralmahidol.ac.th

Miss Yu Nandar Aung

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 126
E-mail: yunandar.aunmahidol.ac.th

หน่วยบรรณสารสนเทศการศึกษา

หัวหน้าหน่วยบรรณสารสนเทศการศึกษา

นางสาว เกศริน ถ้อยทัด

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียน)
โทรศัพท์ภายใน: 141
E-mail: kessrin.thomahidol.ac.th

นาย จิระ หุตะมาน

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 342
E-mail: jira.hutmahidol.ac.th

นางสาว เมธาวี กาจุลศรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 341
E-mail: methawee.kajmahidol.ac.th

หน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมวิชาการและการต่างประเทศ

นาย อิทธิพล มัคคัปผลานนท์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 155
E-mail: itthiphol.makmahidol.ac.th

นาย ศุภกร แพนพิทักษ์

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 158
E-mail: supakorn.papmahidol.ac.th

งานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร

ผศ. ดร.จิดาภา ไกรสังข์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: jidapa.kramahidol.ac.th

รักษาการหัวหน้างานพัฒนาวิชาการและหลักสูตร

นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 427
E-mail: buntida.suvmahidol.ac.th

นางสาว กุลภรณ์ หงษ์ทอง

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 425
E-mail: kullaporn.honmahidol.ac.th

งานบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ. ดร. ธนพล นรเสฏฐ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail: thanapon.normahidol.edu

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

นางสาว บุญธิดา สุวัชระกุลธร

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ภายใน: 427
E-mail: buntida.suvmahidol.ac.th

นางสาว ธันยธรณ์ สุทธิเจริญ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ภายใน: 140
E-mail: thunyathorn.sutmahidol.ac.th