เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    “คณะ ICT ของเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียว นักศึกษาคือหัวใจสำคัญของคณะฯ ที่จะนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป”   นี่คือเจตนารมณ์ที่สำคัญประการหนึ่งของผมที่จะใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต  ตลอดระยะเวลา  10  ปีแห่งการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม ผมต้องขอขอบพระคุณท่านอดีตคณบดี รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะ ICT ทุกท่านที่ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือภารกิจต่าง ๆ ของคณะฯ ทำให้เราเติบโตเป็น ICT ที่แข็งแกร่งได้ในวันนี้ ผมมีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก

  และจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ระดับอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA) ครั้งที่ 136  เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ของคณะฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานในระดับ Level 6 จากระดับ Level 7 ซึ่งเป็นระดับ Example of Best Practices  แสดงถึงการยกย่องให้เป็นต้นแบบของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของหลักสูตร มีผลลัพธ์ในด้านต่างๆ ที่ดี และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรของคณะฯ มีคุณภาพในระดับอาเซียน มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นหลัก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติหนึ่งเดียวใน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการรับรองในระดับดังกล่าว  โดยการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรในครั้งนี้ เป็นเครื่องหมายการันตีว่า หลักสูตรนานาชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของคณะ ICT มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับอาเซียน

     สำหรับการบริหารจัดการของคณะ ICT นับจากนี้เป็นต้นไป จะเป็นการก้าวย่างอย่างสร้างสรรค์  มองอนาคตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการปฏิบัติพันธกิจด้วยความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล รวมถึงการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม การเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา และเปิดโอกาสให้กับความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ๆ  โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกคน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ทุกคนในองค์กรรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว มีพลังด้วยกันที่จะร่วมคิด ที่จะเดินหน้าคณะของเราต่อไป  เพื่อมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการสร้างผลงานบนถนนสายเทคโนโลยีสารสนเทศในหลาย ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network) ด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Database and Intelligent Systems) ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ด้านระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business Systems) ด้านระบบสื่อหลายแบบ (Multimedia Systems) ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems)  และด้านเทคโนโลยีเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)  รวมทั้งเน้นการสร้างนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ  ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยให้ก้าวทันเทคโนโลยีของโลกอนาคต  และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ  สุดท้ายนี้ เราจะสะท้อนถึงทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อมองไปสู่ทศวรรษหน้า ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวของ ICT “Reflecting on the Past Decade, Looking Forward to the Next Decade…We are ONE ICT”