เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสถาบัน TDGA จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist)” รุ่นที่ 2

วันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดอบรม “หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologist)” รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Security Overview) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Laws and Regulation) การระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Identify) การป้องกันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Protection) การเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Detection) การรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Response) การกู้คืนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Recovery) การซักซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ (Incident Drill) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ณ…

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเยี่ยมเยียน นำเสนอผลงานวิจัย และหารือแนวทางความร่วมมือด้านการทำวิจัย และการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ Software Engineering Lab และ Software Design Lab, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ธุรกิจ (Software Engineering and Business Analytics Research Clusters (SEBA)) เข้าเยี่ยมเยียน Software Engineering Lab และ Software Design Lab, Osaka University เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และประชุมหารือแนวทางการร่วมงานกันในอนาคต โดยมี Prof. Yoshiki Higo (Software Engineering Lab) และ Asst. Prof. Dr. Shinsuke…

บุคลากรคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การใช้งาน Social Media เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2566 คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การใช้งาน Social Media เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” ให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี การบรรยายหัวข้อ “การใช้งาน Social Media เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12 (ปนป. 12) สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง” ภายใต้แนวคิดหลัก “การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสในการช่วยส่งเสริมอาชีพ และเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มคนพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังและผู้ที่เคยต้องโทษ   Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้ MUICT SynTech IoT Training Board ในเบื้องต้น”

วันที่ 26 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ ตันติธรรม และ ดร.ดลวรา คุณะดิลก อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 282 ปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง 1 (ITDS 282: Internet of Things Lab)  จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การใช้ MUICT SynTech IoT Training Board ในเบื้องต้น” โดยได้รับเกียรติจากคุณสิปปนันท์ ปัทมผดุงศักดิ์ วิศวกรวิจัยและพัฒนา (R&D Engineer) บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแนะนำการใช้งาน SynTech IoT Training Board ในเบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Job & Education Fair #14

วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Job & Education Fair #14 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ กล่าวเปิดงาน และดร.ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณบริษัทที่มาร่วมออกบูธรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน และสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ห้อง Grand Auditorium และห้อง Bits & Bytes Hall คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรม ICT Mahidol Job and Education Fair #14 เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transformation”

วันที่ 25 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 101 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 1 (ITDS101 Industry Problems and Experiences 1) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transformation” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาอิสระด้านสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวางรากฐานและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมในยุคดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams Previous Next ดาวน์โหลดข่าว

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับทุน Sakura Science Exchange Program เพื่อฝึกประสบการณ์วิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ Software Engineering Lab, Nara Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม 2566 นักศึกษาชั้นปี 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ประกอบด้วย นายธนกฤต มณีสวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นายคมสัน คงวงศ์สุภัค สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนางสาว ณัฐพิชญ์สินี พุทธิวโรดม สาขาระบบฐานข้อมูลและระบบเชิงปัญญา ได้รับทุน Sakura Science Exchange Program โดย Japan Science and Technology Agency เพื่อฝึกประสบการณ์วิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ JSCEFR – Studying Javascript Code Competency levels in React modules…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนประวัติการทำงาน Resume Online”

วันที่ 20 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด 201 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 2 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 2) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเขียนประวัติการทำงาน Resume Online” โดยได้รับเกียรติจาก คุณฐิติพล อมรวงศ์พันธุ์ บริษัท CDG Group เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเขียนประวัติการทำงาน (Resume) ในรูปแบบ Online Resume ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 2 ณ ห้อง IT332 และ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IT

วันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับ อาจารย์นิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 70 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IT โดยมี ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Introduction to Processing for Virtual Programming Exercise” พร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 105 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หลังจบการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพชรพิทยาคม จ.เพชรบูรณ์…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ICT นานาชาติ รอบ MU Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) รอบ MU Portfolio 1/2 (TCAS1) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex Meetings กว่า 70 คน ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้ จะประกาศผลในวันที่ 25 มกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/ Previous Next ดาวน์โหลดข่าว