เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Deciphering Customer Behavior: Leveraging Data Analytics for Deep Insights”

วันที่ 24 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ที่ปรึกษาคณบดี และ ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ทสวด201 โจทย์และประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 2 (ITDS201 Industry Problems and Experiences 2) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Deciphering Customer Behavior: Leveraging Data Analytics for Deep Insights” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทพล รัตนพลวชิรวดี Innovation Product Manager บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ซึ่งเป็นศิษย์เก่า ICT รุ่น 4 เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า และการใช้ Data Analytics เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา