เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดยจัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ในงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารสัญญา และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง”

ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) ได้จัดโครงการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดยการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ในงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารสัญญา และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ และคุณบัญชา ตรีศิลสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 9 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐฯ ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ในงานก่อสร้าง การควบคุมงาน การบริหารสัญญา และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

    • วันที่ 23 มกราคม 2567 หัวข้อ “การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” และ “กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
    • วันที่ 24 มกราคม 2567 หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ ค่า K และตัวอย่างข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”
    • วันที่ 25 มกราคม 2567 หัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตัวอย่างข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน” และ “การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และตัวอย่างข้อตรวจพบ พร้อมกรณีศึกษาของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”

การจัดการบรรยายหัวข้อดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่บุคลากร รวมทั้งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ ดังกล่าวได้ถ่ายทอดแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะฯ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงาน หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น กองคลัง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ตรวจสอบภายใน กองกฎหมาย ในสำนักงานอธิการบดี หอสมุดและคลังความรู้ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นต้น