เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม KPN-MUICT Camp: IoT for Data Science สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรม KPN-MUICT Camp: IoT for Data Science   โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ผกาพร          เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะ ICT และ ดร.กมลชนก ภาคภูมิ  หัวหน้างานนิเทศการเรียนการสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม จากนั้น อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้แทนคณาจารย์รับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเป็นลูกศิษย์ในพิธีมอบตนเป็นศิษย์ ณ ลาน…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “Effective Communication การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “Effective Communication การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยทักษะการฟัง การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงาน และแนวทางพัฒนาการสื่อสารเพื่อการทำงานเป็นทีม ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน โดยในช่วงท้ายของการอบรม ได้รับเกียรติจาก ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวปิดการอบรมและขอบคุณวิทยากร ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมอบรมเรื่อง “Effective Communication การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรคณะ…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคารมิว) ชั้น 23 วิภาวดีรังสิต และในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แนะนำการเรียนการสอนที่คณะ ICT ดร. ธนพล นรเสฏฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและหลักสูตร กล่าวแนะนำรายวิชาในแต่ละหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ ดร. วัสกา…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) จัดพิธีปิดกิจกรรม “NAIST Internship 2022 Final Presentation”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) จัดพิธีปิดกิจกรรม “NAIST Internship 2022 Final Presentation” ให้กับนักศึกษาหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ณ Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณาจารย์จากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุเนตนันท์ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT มหิดล) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม งาน “ICT Masters 2022: มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา” ในปีนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะฯ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ คุณจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล           …

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  จำนวน 2 รอบ โดยรอบแรก เป็นการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และรอบที่สอง เป็นการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี กล่าวต้อนรับ มอบโอวาท และอวยพรให้นักศึกษาใหม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศชาติต่อไป จากนั้น ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน แนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนของคณะฯ รวมถึงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้าน ผู้นำนักศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษารุ่นน้อง และในช่วงสุดท้าย ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตนักศึกษา ณ ห้อง Grand Auditorium Hall ชั้น 4 คณะ…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปฐมโอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 133 พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นการแชร์ประสบการณ์การชีวิตในมหาวิทยาลัยจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า การแสดงจากคณะประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Choir) และการแสดงจากนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีปิดกิจกรรม “Online Taiwan Summer Internship 2022”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดกิจกรรม “Online Taiwan Summer Internship 2022” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) ที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ในรูปแบบออนไลน์ ณ National Central University (NCU) และ Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน โดยมีคณาจารย์จากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ดร. จิดาภา ไกรสังข์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวงศ์ ทั่วรอบ และ ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน นำโดย Professor…

นักศึกษารุ่นพี่คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Welcome Freshy & ICT x DST Sairahus 2022” ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นักศึกษารุ่นพี่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “Welcome Freshy & ICT x DST Sairahus 2022” ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) และสาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นกิจกรรม “Welcome Freshy 2022” ซึ่งนักศึกษารุ่นพี่ได้จัดกิจกรรมสันทนาการตามฐานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ห้อง Grand Auditorium และห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษายุคใหม่กับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “สวัสดิการและการพัฒนานักศึกษา” ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมต้อนรับ พร้อมตอบคำถามจากผู้ปกครอง ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex…