เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 373

วันที่ 29 มกราคม 2567 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.ดร. จิดาภา ไกรสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ผศ.ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล และ ผศ.ดร. อัคร สุประทักษ์ กรรมการประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 373 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ณ โถงรับรอง มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 373 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 โดยมีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะ ICT ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Eric Wibisono, Lead Assessor จาก University of Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ Dr. Ronald V. Amorado, Assessor จาก University of Mindanao สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ICT และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง IT 404, IT427 และห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2567
 
และในวันที่ 31 มกราคม 2567 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ และกรรมการประจำหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมรับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 373 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมิน ผู้บริหารส่วนงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ โถงรับรอง มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุผลในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) มีวัตถุประสงค์ในการประเมินเพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพ และมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอีกด้วย