เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 13

วันที่ 31 มกราคม 2567 ดร. เพชร สัจจชลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) พร้อมด้วย ดร.พิสิฐ ไพรวัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสื่อ เป็นผู้แทนคณบดี นำทีมบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นในธีม “Phayathai Retro โอ้โห เก๊า เก่า” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ สนามข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร กีฬาฮาเฮเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และการประกวดการแสดงธีม “Phayathai Retro โอ้โห เก๊า เก่า” จาก 9 ส่วนงาน โดยในปีนี้ คณะ ICT คว้ารางวัลจำนวน 2 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาฮาเฮ และ รางวัลสมจริง ประเภทการแสดงโชว์

หลังเสร็จสิ้นการมอบรางวัล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าภาพปีนี้ ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ส่วนงานที่จะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไปร่วมกัน 3 ส่วนงาน โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) น.ส.บูรณรัตน์ ทรงพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและวิเทศสหการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา และ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ

การจัดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภายในเครือข่ายมหิดลพญาไท อันจะก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีส่วนงานที่ตั้งอยู่ในเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 9 ส่วนงาน ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี