เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก “ยอมรับ”

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Surface area of reservoirs through the eyes of Google Earth Engine ศึกษาพื้นที่กักเก็บน้ำเบื้องต้นผ่าน Google Earth Engine”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Surface area of reservoirs through the eyes of Google Earth Engine ศึกษาพื้นที่กักเก็บน้ำเบื้องต้นผ่าน Google Earth Engine” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลทั่วไป ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Surface area of reservoirs through the eyes of Google Earth…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk#2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk#2 โดยมี ดร.ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งการจัดเสวนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Breaking Bottlenecks in Drug Discovery and Development Processes by In Silico and AI Technologies” พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤดี ธารรำลึก อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “MANORAA:…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Agile Organization Enterprise Architecture”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Agile Organization Enterprise Architecture” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Agile Organization องค์ประกอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรยุคใหม่ การทำ Agile ในแนวปฏิบัติที่สามารถบริหารได้จริง และการทำ Enterprise Architecture ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและผลลัพธ์ที่ได้จากการทำ Enterprise Architecture อาทิเช่น พิมพ์เขียวองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise Blueprint) สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) และการออกแบบบริการระดับองค์กร (Enterprise Service Design หรือ Enterprise graded Service Design) ให้เป็นรูปธรรม สถาปัตยกรรมข้อมูล…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการ “Café Seru#8: Toxic Code and Stack Overflow”

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล และ ดร.มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT และอาจารย์ประจำกลุ่มวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ธุรกิจ (Software Engineering and Business Analytics Research Clusters (SEBA)) จัดสัมมนาวิชาการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ภายใต้หัวข้อ “Café SERU#8: Toxic Code and Stack Overflow” ให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะฯ ณ ห้อง A2 สถาบันปัญญาประดิษฐ์ (MU AI Center) คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing)” รุ่นที่ 4

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing)” รุ่นที่ 4  ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 130 ท่าน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผกาพร   เพ็งศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ   กล่าวต้อนรับ   และคุณ  สุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร.อัษฎารัตน์ คูรัตน์ และดร.ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk#1

วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ Center of Excellence in AI-Based Medical Diagnosis (AI-MD) จัดโครงการเสวนาเชิงวิชาการ Mahidol AI Talk#1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ กล่าวต้อนรับ และดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี และกล่าวเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูมิ สุขธิติพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะทำงานกลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Integrative Computational BioScience Center หรือ ICBS) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ AI for Genomics & Precision Medicine…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing)” รุ่นที่ 3

วันที่ 24-25 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing)” รุ่นที่ 3 ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 120 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ กล่าวต้อนรับ และคุณสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร.อัษฎารัตน์ คูรัตน์ และดร.ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing)” รุ่นที่ 2

วันที่ 10-11 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing)” รุ่นที่ 2 ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 110 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ กล่าวต้อนรับ และคุณสุชนา สินธวถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.อิทธิพล รัศมีโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ ดร.อัษฎารัตน์ คูรัตน์ และดร.ทรงพล ตีระกนก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรยายถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Webex Meetings…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ (AI in Medicine)”

วันที่ 5-6 กันยายน 2565   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ      หลักสูตร    “ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ (AI in Medicine)”     โดยได้รับเกียรติจาก  ดร. รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต ประธานหลักสูตรปริญญาเอก Data Science and Clinical Informatics (International Programme) ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร และคุณปราชญ์ ชัยศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศและระบบ คณะ ICT เป็นผู้ช่วยวิทยากร บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความสนใจในด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ (AI in Medicine) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 คณะ ICT…

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Video Production) ให้แก่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์

วันที่ 3 กันยายน 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Mahidol) นำโดยอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Video Production) ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ โดยมีคุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทำ การตัดต่อวิดีโอ และการสร้างผลงานคลิปวิดีโอผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ณ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  กิจกรรมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone Video Production) เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดิจิทัลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งโครงการฯ นี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (Social Engagement) ด้านบริการวิชาการเพื่อการนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ยกระดับไปสู่การจัดการตนเองของชุมชนในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถทำคลิปวิดีโอสั้นๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนมีอยู่แล้วได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในชุมชนมากขึ้นได้อีกทางหนึ่ง Previous Next ดาวน์โหลดข่าว